Tên đề tài:
HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG SONG, MÂY, TRE CỦA CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM ÁLỜI MỞ ĐẦU


Xuất khẩu là “một trong ba chương trình lớn, trọng điểm” được khẳng định trong các nghị quyết của Đảng, đã, đang và sẽ là mũi nhọn trong chiến lược hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế của Việt Nam. Chiến lược công nghiệp hóa hướng mạnh về xuất khẩu để được triển khai thực hiện thành công tại nhiều nước, những kinh nghiệm quý của họ đã từng bước được áp dụng ở Việt Nam. Như vậy, không chỉ riêng Việt Nam mà bất cứ nước nào cũng phải đặt xất khẩu vào vị trí xứng đáng và có vai trò đặc biệt quan trọng nhằm tăng trưởng kinh tế. Hoạt động xuất khẩu của một quốc gia phải gắn chặt với thị trường quốc tế, chiến lược quốc tế phải dựa trên sự lựa chọn khoa học thị trường xuất khẩu, phù hợp với đặc điểm và khả năng của từng nền kinh tế. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược phát triển xuất - nhập khẩu hàng hóa dịch vụ thời kỳ 2001- 2010 đã nêu rõ: “Chiến lược phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ thời kỳ 2001- 2010, nhất là xuất khẩu phải là chiến lược tăng tốc tòan diện trên nhiều lĩnh vực, phải có những khâu đột phá với những bước đi vững chắc. Mục tiêu hành động của thời kỳ này là tiếp tục chủ trương dành ưu tiên cao cho xuất khẩu, tạo nguồn hàng có chất lượng . có sức cạnh tranh cao để xuất khẩu . đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước”. Để đạt được mục tiêu chiến lược đó trong xu thế tòan cầu hóa, Việt Nam không thể không đẩy mạnh xuất khẩu.


Với lợi thế là có nguồn nguyên liệu và lao động dồi dào, rẻ, lại thêm truyền thống sản xuất lâu đời, nên hàng song, mây, tre được coi là một trong những mặt hàng xuất khẩu có hiệu quả của Việt Nam. Đẩy mạnh xuất khẩu hàng song, mây, tre không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế mà còn có ý nghĩa xã hội to lớn như làm tạo việc làm cho một số lượng lớn lao động, nâng cao thu nhập của người dân, duy trì bản sắc văn hóa dân tộc .
Công ty TNHH Đông Nam Á là một công ty tư nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu hàng song, mây, tre sang thị trường các nước trên thế giới. Công ty đã áp dụng nhiều biện pháp nhằm nâng cao kim ngạch xuất khẩu đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Tuy nhiên việc sản xuất và xuất khẩu hàng song, mây, tre vẫn chưa phát huy được hết tiềm năng, nhất là hiện nay Việt Nam đã vào WTO.


Chính vì những lý do trên đây nên em đã chọn đề tài: “Hoạt động xuất khẩu hàng song, mây, tre công ty TNHH Đông Nam Á” làm cho khóa luận tốt nghiệp của mình.


Mục đích của đề tài: Khoá luận tập trung nghiên cứu về tình hình xuất khẩu công tyĐông Nam Á và qua đó đưa ra một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hàng song, mây, tre của công ty sang thị trường các nước trên thế giới.
Nhiệm vụ của đề tài: Hệ thống lại một số vấn đề lý luận về xuất khẩu và các yếu tố có ảnh hưởng đến xuất khẩu. Phân tích, đánh giá về thực trạng xuất khẩu song, mây, tre ở Việt Nam nói chung và ở công ty Đông Nam Á nói riêng. Dựa vào những kết quả thu được, khóa luận sẽ đề ra một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hàng song, mây, tre của công ty khi xuất khẩu sang thị trường các nước trên thế giới.


Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: hoạt động xuất khẩu hàng song, mây, tre của công ty Đông Nam Á từ năm 2000 đến năm 2005.


Phương pháp nghiên cứu: Khóa luận áp dụng phương pháp cơ bản được sử dụng trong nghiên cứu kinh tế (phân tích, so sánh, tổng hợp ) Ngoài lời mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, khóa luận tốt nghiệp của em gồm có 3 chương:
Chương I: Một số vấn đề lý luận chung
Chương II: Tình hình xuất khẩu hàng song, mây, tre tại công ty Đông Nam Á
Chương III: Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng song, mây, tre tại công ty Đông Nam Á


Xem Thêm: Hoạt động xuất khẩu hàng song, mây, tre công ty TNHH Đông Nam Á
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoạt động xuất khẩu hàng song, mây, tre công ty TNHH Đông Nam Á sẽ giúp ích cho bạn.