Tên đề tài:
ÁP DỤNG KINH DOANH TRỰC TUYẾN SẢN PHẨM LỮ HÀNH CỦA CÔNG TY DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU CHI NHÁNH HÀ NỘI
LỜI MỞ ĐẦU


Trong thời gian vừa qua ngành du lịch đã phát triển mạnh mẽ và đem lại nguồn lợi khổng lồ cho tất cả các quốc gia trên toàn thế giới. Không chỉ thế đổi mới và tận dụng sự phát triển của tin học viễn thông trong phương thức kinh doanh cũng là một chiến lược của các doanh nghiệp hoạt động du lịch hiện nay. Công ty du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chi nhánh tại Hà Nội đã dựa trên những thuận lợi cũng như những đặc tính của hình thức kinh doanh này để tạo ra hiệu quả trong kinh doanh của công ty mình. Từ những thực tế công ty đã và chưa làm được trong hoạt động kinh doanh lữ hành trực tuyến tôi đã chọn đề tài: "Áp dụng kinh doanh trực tuyến sản phẩm lữ hành của công ty du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chi nhánh tại Hà Nội" nhằm phân tích tìm hiểu và đánh giá những ưu điểm và hạn chế trong hoạt động kinh doanh trực tuyến của công ty.


Mục đích nghiên cứu của đề tài: Phân tích hoạt động kinh doanh trực tuyến, đi sâu phân tích điểm mạnh điểm yếu trong hoạt động của công ty nhằm đưa ra những biện pháp áp dụng vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Đối tượng nghiên cứu: kinh doanh sản phẩm lữ hành trực tuyến

Phạm vi nghiên cứu: công ty du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chi nhánh tại Hà Nội

Phương pháp nghiên cứu: Các nghiên cứu phi thực nghiệm bao gồm phương pháp thu thập số liệu sơ cấp, khảo sát thực tế, phỏng vấn; các phương pháp thu thập số liệu thứ cấp tra cứu tài liệu nghiên cứu tại chỗ và các phương pháp thống kê để xử lý dữ liệu

Nội dung của đề tài: không kể mở bài và kết luận đề tài được kết cấu thành 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về sản phẩm du lịch và loại hình kinh doanh trực tuyến
Chương 2: Thực trạng kinh doanh trực tuyến các sản phẩm du lịch của công ty du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chi nhánh tại Hà Nội
Chương 3: Giải pháp thúc đẩy kinh doanh trực tuyến các sản phẩm du lịch của công ty du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chi nhánh tại Hà Nội


MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
Danh mục bảng, sơ đồ 3
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SẢN PHẨM DU LỊCH VÀ LOẠI HÌNH KINH DOANH TRỰC TUYẾN 5
1. Sản phẩm du lịch và thị trường du lịch 5
1.1. Khái niệm về sản phẩm du lịch 5
1.1.1. Hàng hoá du lịch 6
1.1.2. Dịch vụ du lịch 6
1.1.3. Tài nguyên du lịch 7
1.2. Thị trường du lịch 9
1.2.1. Thị trường du lịch quốc tế 10
1.2.2. Thị trường du lịch nội địa 10
2. Loại hình kinh doanh trực tuyến 10
2.1. Khái niệm kinh doanh trực tuyến 10
2.2. Các hình thức kinh doanh trực tuyến 11
2.3. Xu hướng của kinh doanh trực tuyến các sản phẩm du lịch hiện nay 12
2.4. Lợi ích và bất cập của kinh doanh trực tuyến các sản phẩm du lịch 17


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KINH DOANH TRỰC TUYẾN CÁC SẢN PHẨM DU LỊCH CỦA CÔNG TY DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI 20
1. Tổng quan chung về công ty 20
1.1. Khái quát về công ty 20
1.1.1. Nguồn nhân lực 20
1.1.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật và ứng dụng công nghệ tại công ty 23
1.1.3. Sản phẩm của doanh nghiệp 27
1.1.4. Nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh trực tuyến 32
2. Các sản phẩm du lịch áp dụng hình thức kinh doanh trực tuyến 32
2.1. Các sản phẩm du lịch kinh doanh trực tuyến 32
2.2. Tình hình kinh doanh trực tuyến các sản phẩm du lịch của công ty 37
3. Ứng dụng kinh doanh trực tuyến trên các thị trường khách của chi nhánh công ty 42
3.1. Thị trường khách quốc tế 42
3.2. Thị trường khách nội địa 44
4. Đánh giá về tình hình hoạt động kinh doanh trực tuyến sản phẩm lữ hành của công ty 46


CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY KINH DOANH TRỰC TUYẾN CÁC SẢN PHẨM DU LỊCH CỦA CÔNG TY DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU CHI NHÁNH HÀ NỘI 49
1. Giải pháp về sản phẩm du lịch 49
1.1. Nâng cao chất lượng và đa dạng hoá sản phẩm du lịch 49
1.2. Định hướng phát triển dịch vụ, hàng hoá du lịch phục vụ việc kinh doanh trực tuyến 49
2. Giải pháp về công nghệ 51
2.1. Cơ sở vật chất kỹ thuật 51
2.2. Ứng dụng khoa học kỹ thuật vào việc kinh doanh trực tuyến sản phẩm du lịch 57
2.3. Hợp tác kinh doanh 62
3. Thị trường khách mục tiêu của công ty du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chi nhánh tại Hà Nội trong kinh doanh trực tuyến các sản phẩm du lịch 63
3.1. Xác định thị trường mục tiêu 63
3.2. Khai thác khách 65
4. Đề xuất 75
KẾT LUẬN 83


TÀI LIỆU THAM KHẢO 84


Xem Thêm: Áp dụng kinh doanh trực tuyến sản phẩm lữ hành của công ty du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chi nhánh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Áp dụng kinh doanh trực tuyến sản phẩm lữ hành của công ty du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chi nhánh sẽ giúp ích cho bạn.