Tên đề tài:
GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH KINH DOANH NHẬP KHẨU THIẾT BỊ ĐIỆN CỦA CÔNG TY PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VIỆT NAM
MỞ ĐẦU


Kinh doanh nhập khẩu thiết bị điện là quá trình mua bán trên thị trường quốc tế nhằm mục tiêu thu lợi nhuận. Ngày nay nhu cầu về năng lượng điện là không thể thiếu trong hoạt động sản xuất cũng như đời sống của dân cư. Chính vì vậy công ty phát triển kỹ thuật Việt Nam đã không ngừng mở rộng phạm vi kinh doanh nhập khẩu thiết bị điện. Hơn nữa năm 2006 vừa qua nước ta đã chính thức trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới WTO điều đó tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nói chung và cho công ty phát triển kỹ thuật Việt Nam nói riêng trong quá trình buôn bán với bạn hàng quốc tế.


Nước ta đang tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hoá đất nước nên việc trang bị cơ sở hạ tầng cho nền kinh tế nói riêng và cho ngành công nghiệp điện nói riêng là hết sức cần thiết. Mặt khác nhu cầu về nguồn năng lượng điện ngày một tăng nên cần có những thiết bị tiên tiến hiện đại để truyền tải điện năng với công suất cao.


Hơn nữa để hoà nhịp cùng với sự phát triển của thế giới thì nguồn năng lượng điện càng trở nên quan trọng. Đặc biệt khi chúng ta hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới thì cơ sở hạ tầng của nền kinh tế nói chung cần được cải tiến và nhu câu về thiết bị điện nói riêng cũng tăng cao.


MỤC LỤC


MỞ ĐẦU
LỜI CẢM ƠN
CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ KINH DOANH NHẬP KHẨU THIẾT BỊ ĐIỆN 1
I. ĐẶC ĐIỂM THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ KINH DOANH NHẬP KHẨU THIẾT BỊ ĐIỆN 1
1.Đặc điểm thiết bị điện 1
2. Kinh doanh nhập khẩu thiết bị điện và đặc điểm kinh doanh nhập khẩu thiết bị điện 2
3. Vai trò của kinh doanh nhập khẩu thiết bị điện 3
II. NỘI DUNG CỦA KINH DOANH NHẬP KHẨU THIẾT BỊ ĐIỆN 5
1. Nhu cầu về thiết bị điện 5
1.1 Nghiên cứu thị trường trong nước 6
1.2 Nghiên cứu thị trường quốc tế 7
2. Những thị trường mà công ty nhập khẩu 7
3. Khách hàng tiêu thụ thiết bị điện của công ty 9
4. Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu thiết bị điện 10
III. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KINH DOANH NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY 13
1. Môi trường bên trong công ty 13
2. Môi trường của nền kinh tế quốc dân 14


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG NHẬP KHẨU THIẾT BỊ ĐIỆN CỦA CÔNG TY PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VIỆT NAM 22
I. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VIỆT NAM 22
1. Quá trình hình thành và phát triển công ty 22
2. Chức năng nhiệm vụ của công ty 23
3. Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của công ty 24
3.1 Các lĩnh vực kinh doanh chinh của công ty 24
3.2 Các thiết bị công ty phát triển kỹ thuật Việt Nam cung cấp 24
II. THỰC TRẠNG NHẬP KHẨU THIẾT BỊ ĐIỆN CỦA CÔNG TY PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VIỆT NAN 25
1. Một số thị trường nhập khẩu chủ yếu của công ty 25
2. Các mặt hàng nhập khẩu chính của công ty phát triển kỹ thuật Việt Nam 32
2.1 Phân tích cơ cấu thiết bị nhập khẩu của công ty 35
2.2 Phân tích giá trị nhập khẩu theo từng thiết bị nhập khẩu 37
3. Tình hình tiêu thụ thiết bị nhập khẩu của công ty phát triển kỹ thuật Việt Nam. 42
4. Phân tích tình hình kinh doanh nhập khẩu thiết bị điện của công ty những năm gần đây 44
4.1 Tình hình kinh doanh của công ty những năm gần đây 44
4.2 Một số chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2005 46
4.3 Khả năng thanh toán của công ty 47
4.4 Tình hình thanh toán với ngân sách nhà nước năm 2005 48
5. Lao động trong công ty 49
III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KINH DOANH NHẬP KHẨU THIẾT BỊ ĐIỆNCỦA CÔNG TY PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VIỆT NAM 52
1. Đánh giá kinh doanh nhập khẩu thiết bị điện của công ty 52
2. Đánh giá về thị trường tiêu thụ thiết bị điện của công ty 53
3. Đánh giá phương thức nhập khẩu thiết bị điện của công ty 54


CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH KINH DOANH NHẬP KHẨU THIẾT BỊ ĐIỆN CỦA CÔNG TY PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VIỆT NAM 55
I. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 55
1. Những thuận lợi và khó khăn của công ty 55
1.1 Những thuận lợi của công ty 55
1.2 Những khó khăn chủ yếu của công ty phát triển kỹ thuật Việt Nam 56
2. Mục tiêu và phương hướng phát triển của công ty phát triển kỹ thuật Việt Nam trong thời gian tới 56
2.1 Định hướng về mặt hàng kinh doanh 57
2.2 Định hướng về thị trường nhập khẩu 57
2.3 Phương hướng năm 2007 58
II. CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH KINH DOANH NHẬP KHẨU THIẾT BỊ ĐIỆN 59
1. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường về thiết bị điện 59
2. Hoàn thiện chiến lược kinh doanh hàng nhập khẩu thiết bị điện của công ty phát triển kỹ thuật Việt Nam 61
3. Tạo nguồn nhập khẩu thiết bị điện một cách thường xuyên liên tục 63
4. Đẩy mạnh xúc tiến bán hàng trong kinh doanh nhập khẩu thiết bị điện 66
5.Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh để nhập khẩu thiết bị điện 67
6. Biện pháp giảm chi phí kinh doanh hàng nhập khẩu thiết bị điện 68
7. Nâng cao trình độ của cán bộ công nhân viên trong nhập khẩu thiết bị điện 70
KẾT LUẬN 72


DANH SÁCH TÀI LIỆU THAM KHẢO 73


Xem Thêm: Giải pháp đẩy mạnh kinh doanh nhập khẩu thiết bị điện của Công ty Phát triển Kỹ thuật Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp đẩy mạnh kinh doanh nhập khẩu thiết bị điện của Công ty Phát triển Kỹ thuật Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.