Tên đề tài
Thương mại điện tử và khả năng ứng dụng trong kinh doanh thương mại hiện nay
MỤC LỤC


LỜI NÓI ĐẦU 1


CHƯƠNG I: THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ, MỘT LĨNH VỰC KINH DOANH MỚI CỦA THẾ GIỚI 2
Giới thiệu chung về TMĐT 2
1. Số hoá và nền kinh tế số hoá 2
2. Sự ra đời của World Wide Web 3
3. Thương mại điện tử là gì ? 4
4. Các phương tiện kỹ thuật của thương mại điện tử 4
4.1. Điện thoại 4
4.2. Máy điện báo(Telex) và máy Fax 5
4.3. Truyền hình 5
4.4. Thiết bị kỹ thuật thanh toán điện tử 5
4.5. Mạng nội bộ và liên mạng nội bộ 6
5. Internet và Web 6


CHƯƠNG II: KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG KINH DOANH THƯƠNG MẠI 8
I. Các hình thức và lợi ích của thương mại điện tử 8
1. Các hình thức hoạt động của Thương mại điện tử 8
a. Thư tín điện tử 8
b. Thanh toán điện tử 8
c. Trao đổi dữ liệu điện tử 9
d. Giao gửi số hoá các dung liệu 9
e. Bán lẻ hàng hoá hữu hình 10
2. Lợi ích của Thương mại điện tử 10
a. Nắm được thông tin phong phú 10
b. Giảm chi phí sản xuất 10
c. Giảm chi phí bán hàng và tiếp thị 11
d. Giảm chi phí giao dịch 11
e. Giúp thiết lập và củng cố quan hệ đối tác 11
f. Tạo điều kiện sớm tiếp cận"kinh tế số hoá” 11
3. Những yêu cầu về pháp lý đối với Thương mại điện tử(EC) 12
II. Thực trạng thương mại điện tử trong kinh doanh thương mại ở Việt Nam 12
1. Thương mại điện tử và kinh doanh điện tử 12
2. Thương mại điện tử ở Việt Nam 13
a. Tổng quan về EC ở Việt Nam 13
b. Thực trạng EC tại Việt Nam 15


CHƯƠNG III: NHỮNG BÀI HỌC, THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 19
I. Những bài học kinh nghiệm trong kinh doanh thương mại 19
II. Thách thức đặt ra 22
III. Giải pháp về Thương mại điện tử trong kinh doanh thương mại 24


KẾT LUẬN 26


TÀI LIỆU THAM KHẢO 27


Xem Thêm: Thương mại điện tử và khả năng ứng dụng trong kinh doanh thương mại hiện nay
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thương mại điện tử và khả năng ứng dụng trong kinh doanh thương mại hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.