Công tác kế toán tại công ty TNHH rượu hoa quả Trung Kiên

MỤC LỤC

Chương I: Tìm hiểu về hoạt động sản xuất kinh doanh.
1.1. Tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp
1.2. Tìm hiểu cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý,nhiệm vụ chức năng của từng bộ phận
1.3. Trình bày đặc điểm quy trình Công Nghệ
1.4. Khái quát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sản xuất kinh doanh
1.5. Tìm hiểu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của kỳ trước
1.6. Đánh giá thuận lợi khó khăn trong quá trình sản xuất kinh nghiệp
Chương II Tìm hiểu tình hình tài chính của doanh nghiệp
2.1. Khái quát tình hình tài sản nguồm vốn của doanh nghiệp
2.2. Nêu các hoạt động tai chính của doanh nghiệp
2.3. Tổng hợp kết quả hoạt động tài chính
2.4. Thuận lợi và khó khăn trong hoạt động tài chính
Chương III.Thực hành công tác kế toán
3.1. Vẽ sơ đồ bộ máy kế toán
3.2.Vẽ sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán
3.3. Nêu hệ thống các tài khoản đơn vị sử dụng
3.4. Nêu hệ thống các chứng từ đơn vị sử dụng
3.5. Lập chứng từ kế toán
3.6.Ghi sổ kế toán chi tiết
3.7. Ghi sổ kế toán tổng hợp
3.8. Kiểm tra chứng từ
3.9. Lập báo cáo tài chính.


Xem Thêm: Công tác kế toán tại công ty TNHH rượu hoa quả Trung Kiên
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác kế toán tại công ty TNHH rượu hoa quả Trung Kiên sẽ giúp ích cho bạn.