Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần dược Bình Lục

Mục lục
Trang
Lời nói đầu
Chương 1: Cơ sơ lý luận về kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối kết quả kinh doanh 01
1.1 Cơ sở lý luận về kết quả kinh doanh và phân phối 01
1.1.1 Khái niệm về kết quả kinh doanh và phân phối 01
1.1.2 ý nghĩa của việc tổ chức công tác xác định KQKD và phân phối 02
1.1.3 Nhiệm vụ của công tác kế toán xác định KQKD và phân phối 02
1.2 Hạch toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối kết quả kinh doanh 03
1.2.1 Hạch toán xác định kết quả kinh doanh 03
1.2.1.1 Hạch toán hoạt động bán hàng 03
1.2.1.2 Hạch toán kết quả hoạt động tài chính 09
1.2.1.3 Hạch toán kết quả hoạt động khác 12
1.2.1.4 Hạch toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 15
1.2.1.5 Hạch toán xác định kết quả kinh doanh 16
1.2.1.6 Khoản lỗ được kết chuyển từ năm trước 18
1.2.2 Hạch toán phân phối kết quả kinh doanh 18
1.2.2.1 Lợi nhuận chưa phân phối của năm hiện tại 18
1.2.2.2 Trích lập các quỹ của doanh nghiệp 18
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối kết quả kinh doanh của công ty cổ phần dược bình Lục 20
2.1 Tổng quan về công ty cổ phần dược Bình Lục 20
2.1.1 Thông tin giao dịch của công ty cổ phần dược Bình Lục 20
2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần dược Bình Lục 20
2.1.3 Công tác tổ chức quản lý, tổ chức bộ máy kế toán của Công ty cổ phần dược Bình Lục 21
2.1.3.1 Công tác tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty 21
2.1.3.2 Công tác tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của công ty 22
2.1.4 Tình hình sản xuất kinh doanh 3 năm gần đây của doanh nghiệp 24
2.1.5 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty cổ phần dược Bình Lục 28
2.1.5.1 Công tác tổ chức bộ máy kế toán của công ty 28
2.1.5.2 Tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần dược Bình Lục 30
2.2 Thực trạng công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần dược Bình Lục 32
2.2.1 Kế toán chi tiết xác định kết quả kinh doanh và phân phối kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần dược Bình Lục 33
2.2.2 Kế toán tổng hợp kết quả kinh doanh và phân phối kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần dược Bình Lục 43
Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối kết quả kinh doanh tại công ty công ty cổ phần dược Bình Lục 67
3.1 Nhận xét chung 67
3.1.1 Những ưu điểm 67
3.1.2 Những tồn tại 68
3.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối kết quả kinh doanh tại công ty 68
Kết luận


Xem Thêm: Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần dược Bình Lụ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần dược Bình Lụ sẽ giúp ích cho bạn.