Thực tập công tác kế toán viên tại công ty CP xe đạp xe máy Nam Định
Lời mở đầu
Hiện nay đất nước ta đang trên con đường hội nhập với nền Kinh Tế thế giới và khu vực đặt ra nhiều cơ hội mới thách thức mới. Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực trẻ cho nền kinh tế đất nước trở thành nhiệm vụ hàng đầu của ngành giáo dục Việt Nam trong điều kiện nền kinh tế thế giới nhạy cảm như hiện nay. Với khối kinh tế nói chung và chuyên ngành kế toán doanh nghiệp nói riêng đặt ra nhiệm vụ cho Bộ giáo dục đào tạo ra những nhà kinh tế trẻ không những được trang bị đầy đủ những kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ mà còn thành thạo các kỹ năng thực hành công tác kế toán trên thực tế để sau khi tốt nghiệp có khả năng và tay nghề vững trong thực hiện công tác kế toán tại các doanh nghiệp.
Với tầm quan trọng đó thực tập nghề nghiệp trở thành một môn học không thể thiếu, là cơ sở để học sinh, sinh viên có điều kiện tiếp cận với thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác kế toán tài chính của doanh nghiệp.
Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của môn học thực tập nghề nghiệp. Về thực tập tại công ty CP xe đạp xe máy Nam Định, em đã lựa chọn chuyên đề “ thực tế tại doanh nghiệp sản xuất ” với đề tài “ thực tập công tác kế toán viên tại công ty CP xe đạp xe máy Nam Định ”
Chuyên đề của em gồm 3 phần chính:
Phần 1: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty CP xe đạp xe máy Nam Định
Phần 2: Tình hình tài chính của công ty CP xe đạp xe máy Nam Định
Phần 3: Tổ chức công tác kế toán tại công ty CP xe đạp xe máy Nam Định
Trong thời gian thực tập tại công ty CP xe đạp xe máy Nam Định được sự hướng dẫn tập tình của cô giáo Khuất Thị Thu Nga và sự giúp đỡ của Ban giám đốc, các cô chú trong trong ban tài chính, các phòng ban của công ty đã tạo điều kiện giúp đỡ để em hoàn thiện chuyên đề này.
Do thời gian thực tập ngắn, khả năng nghiên cứu của bản thân còn hạn chế và chưa có kinh nghiệm nên bài chuyên đề này khó tránh khỏi những điều thiếu sót. Em rất mong được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo trong tổ kế toán và các cô chú trong ban tài chính để chuyên đề này của em được hoàn thiện hơn.

MụC LụC

Lời mở đầu
Phần 1: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cp xe đạp xe máy Nam Định
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty CP xe đạp xe máy Nam Định 02
1.1.1. Thông tin giao dịch 02
1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 02
1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lí của công ty CP xe đạp xe máy Nam Định 03
1.2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lí của công ty 03
1.2.2. Các chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận trong công ty 04
1.3. Đặc điểm quy trình Công Nghệ sản xuất sản phẩm của công ty CP xe đạp xe máy Nam Định 06
1.3.1. Sơ đồ quy trình Công Nghệ sản xuất đôi moay ơ thép mạ của công ty 06
1.3.2. Giải thích sơ đồ quy trình Công Nghệ sản xuất đôi moay ơ thép mạ của công ty 09
1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty CP xe đạp xe máy Nam Định 09
1.4.1. Các yếu tố bên trong 09
1.4.2. Các yếu tố bên ngoài 10
1.5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty CP xe đạp xe máy Nam Định trong 3 năm 12
1.4.1. Các yếu tố bên trong 09
1.4.2. Các yếu tố bên ngoài 10
1.5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty CP xe đạp xe máy Nam Định trong 3 năm 12
phần 2: tình hình tài chính của công ty Cp xe đạp xe máy Nam Định
2.1. Tình hình tài sản, nguồn vốn của công ty CP xe đạp xe máy Nam Định qua 3 năm 16
2.2. Các hoạt động tài chính của công ty CP xe đạp xe máy Nam Định 19
2.3. Kết quả hoạt động tài chính của công ty CP phần xe đạp xe máy Nam Định giai đoạn ( 2008-2010) 22
2.4. Thuận lợi và khó khăn trong hoạt động tài chính 25
2.4.1. Thuận lợi 25
2.4.2. Khó khăn 25
Phần 3: Tổ chức công tác kế toán tại công ty cp xe đạp xe máy nam định
3.1. Cơ cấu bộ máy kế toán của công ty CP xe đạp xe máy Nam Định 27
3.1.1. Vẽ sơ đồ bộ máy kế toán của công ty CP xe đạp xe máy Nam Định 27
3.1.2. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận trong phòng kế toán 27
3.2. Hình thức ghi sổ kế toán áp dụng tại công ty CP xe đạp xe máy Nam Định 28
3.2.1. Vẽ sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán áp dụng tại công ty CP xe đạp xe máy Nam Định 29
3.2.2. Giải thích trình tự ghi sổ 29
3.3. Hệ thống các tài khoản của công ty CP xe đạp xe máy Nam Định 29
3.4. Hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán của công ty CP xe đạp xe máy Nam Định 34
3.4.1. Hệ thống chứng từ 34
3.4.2. Hệ thống sổ sách 35
3.4.3. Hệ thống báo cáo tài chính 35
3.5. Chế độ kế toán áp dụng tại công ty CP xe đạp xe máy Nam Định 36
3.6. Lập chứng từ kế toán 37
3.6.1. Phần hành 1: Kế toán vốn bằng tiền 39
3.6.2. Phần hành 2: Kế toán nguyên vật liệu, CCDC 48
3.6.3. Phần hành 3: Kế toán TSCĐ 60
3.6.4. Phần hành 4: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 69
3.6.5. Phần hành 5: Kế toán chi phí, giá thành sản phẩm 75
3.6.6. Phần hành 6: Kế toán tiêu thụ thành phẩm 84
3.6.7. Phần hành 7: Kế toán các nghiệp vụ Đầu Tư tài chính 96
3.6.8. Phần hành 8: Kế toán thanh toán 106
3.6.9. Phần hành 8: Kế toán xác định kết quả kinh doanh 111
3.7. Ghi sổ kế toán chi tiết 114
3.8. Ghi sổ kế toán tổng hợp 144
3.9. Lập báo cáo tài chính 188
KếT LUậN


Xem Thêm: Thực tập công tác kế toán viên tại công ty CP xe đạp xe máy Nam Định
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực tập công tác kế toán viên tại công ty CP xe đạp xe máy Nam Định sẽ giúp ích cho bạn.