Giải pháp phát triển chương trình marketing tmđt trực tiếp của công ty cổ phần phát triển giải pháp công nghệ tada
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN 6
TÓM LƯỢC 7
DANH MỤC BIỂU ĐỒ – HÌNH VẼ 8
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 9
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI “GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH MARKETING TMĐT TRỰC TIẾP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TADA” 10
1.1. Tính cấp thiết của đề tài 10
1.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài 11
1.3. Các mục tiêu nghiên cứu 12
1.4. Phạm vi nghiên cứu của đề tài 12
1.4.1. Phạm vị nghiên cứu theo thời gian 12
1.4.2. Phạm vi nghiên cứu theo không gian 12
1.5. Kết cấu luận văn tốt nghiệp 12
CHƯƠNG 2: TÓM LƯỢC MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ MARKETING TMĐT TRỰC TIẾP 14
2.1. Một số khái niệm cơ bản 14
2.1.1. Khái niệm Marketing truyền thống và Marketing TMĐT 14
2.1.1.1. Khái niệm Marketing truyền thống 14
2.1.1.2. Khái niệm Marketing TMĐT 14
2.1.2. Khái niệm Xúc tiến TMĐT 15
2.1.3. Khái niệm Marketing TMĐT trực tiếp 15
2.2. Một số lý thuyết về Marketing TMĐT trực tiếp 16
2.2.1. Mục tiêu của Marketing TMĐT trực tiếp 16
2.2.2. Các công cụ của Marketing TMĐT trực tiếp 17
2.2.2.1. Email Marketing 17
2.2.2.1.1. Khái niệm, ưu điểm và nhược điểm 17
2.2.2.1.2. Các hình thức Email Marketing 19
a. Email Opt-in và email Opt-out 19
b. Spam 21
2.2.2.2. Marketing lan truyền (Viral Marketing) 21
2.2.2.3. SMS marketing 22
2.2.3. Đánh giá hiệu quả chương trình Marketing TMĐT trực tiếp 22
2.3. Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu của những công trình năm trước. 23
2.3.1. Các nghiên cứu trong nước 23
2.3.2. Các nghiên cứu trên thế giới 23
2.4. Phân định nội dung nghiên cứu. 23
2.4.1. Mô hình nội dung nghiên cứu 23
2.4.2. Phân tích nội dung nghiên cứu 24
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHƯƠNG TRÌNH MARKETING TMĐT TRỰC TIẾP HIỆN NAY TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TADA 27
3.1. Phương pháp hệ nghiên cứu vấn đề 27
3.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu 27
3.1.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp 27
3.1.1.2. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp 27
3.1.1.2.1. Phiếu điều tra trắc nghiệm 27
3.1.1.2.2. Phỏng vấn chuyên gia 28
3.1.2. Phương pháp phân tích và xử lý dữ liệu 28
3.1.2.1. Phương pháp định lượng 28
3.1.2.2. Phương pháp định tính 28
3.2. Thực trạng phát triển chương trình marketing điện tử trực tiếp tại công ty cổ phần phát triển giải pháp công nghệ TADA. 29
3.2.1. Giới thiệu tổng quan về Công ty Cổ phần phát triển giải pháp công nghệ TADA. 29
3.2.2. Thực trạng phát triển chương trình marketing TMĐT trực tiếp của công ty. 30
3.3. Đánh giá ảnh hưởng nhân tố môi trường đến vấn đề phát triển chương trình Marketing TMĐT trực tiếp của Công ty TADA. 31
3.3.1. Ảnh hưởng của nhân tố bên ngoài 31
3.3.1.1. Môi trường Vĩ mô 31
3.3.1.1.1. Môi trường pháp luật 31
3.3.1.1.2. Môi trường kinh tế 32
3.3.1.1.3. Môi trường công nghệ 33
3.3.1.1.4.Môi trường Văn hóa xã hội 34
3.3.1.2. Môi trường ngành 35
3.3.1.2.1. Đe dọa gia nhập mới 35
3.3.1.2.2. Quyền lực thương lượng của Nhà cung cấp 36
3.3.1.2.3. Quyền lực thương lượng từ phía khách hàng 36
3.3.1.2.4. Sản phẩm thay thế 36
3.3.1.2.4. Cạnh tranh trong ngành 37
3.3.1.2.6. Các bên liên quan (chính phủ, đối tác, cổ đông ) 37
3.3.2. Ảnh hưởng của nhân tố bên trong 38
3.3.2.1. Ngân sách dành cho hoạt động Marketing 38
3.3.2.2. Nguồn nhân lực Marketing 39
3.3.2.3. Công nghệ cho hoạt động Marketing 40
3.4. Các kết quả phân tích và xử lý dữ liệu thu được 40
3.4.1. Thực trạng nghiên cứu và xác định khách hàng và thị trường mục tiêu 41
3.4.2. Thực trạng xác định mục tiêu chương trình Marketing trực tiếp 41
3.4.3. Thực trạng lựa chọn công cụ thực hiện chương trình Marketing TMĐT trực tiếp 42
3.4.4. Thực trạng ngân sách thực hiện 43
3.4.5. Thực trạng thực hiện chương trình Marketing TMĐT trực tiếp 43
3.4.6. Thực trạng theo dõi và đánh giá hiệu quả chương trình marketing TMĐT trực tiếp 45
CHƯƠNG 4: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VỚI VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU “GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH MARKETING TMĐT TRỰC TIẾP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TADA” 47
4.1. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu 47
4.1.1.Những kết quả đã đạt được 47
4.1.2. Những tồn tại chưa được giải quyết 48
4.1.3. Nguyên nhân của những tồn tại trên 49
4.2. Dự báo triển vọng và quan điểm giải quyết vấn đề nghiên cứu 50
4.2.1. Dự báo tình hình phát triển chương trình Marketing TMĐT trực tiếp tại Việt Nam 50
4.2.2. Định hướng phát triển chương trình Marketing TMĐT trực tiếp của công ty trong tương lai. 51
4.3. Các đề xuất, kiến nghị về giải pháp phát triển chương trình Marketing TMĐT trực tiếp tại công ty TADA. 52
4.3.1. Các đề xuất giải giải pháp phát triển chương trình Marketing TMĐT trực tiếp tại công ty TADA 52
4.3.1.1. Phân tích môi trường→ Phân tích SWOT 52
4.3.1.2. Xác định tập khách hàng điện tử mục tiêu 53
4.3.1.3. Xác định mục tiêu chương trình Marketing TMĐT trực tiếp 53
4.3.1.4. Lựa chọn công cụ thực hiện chương trình 54
4.3.1.5. Kế hoạch hóa nguồn lực 57
4.3.1.6. Theo dõi, đánh giá và kiểm tra chương trình Marketing TMĐT trực tiếp 59
4.3.2. Các kiến nghị với doanh nghiệp và Nhà nước 59
4.3.2.1. Kiến nghị đối với Công ty Cổ phần phát triển giải pháp công nghệ TADA 59
4.3.2.2. Kiến nghị với các cơ quan nhà nước 60
KẾT LUẬN: 63
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 64
PHỤ LỤC 65


Xem Thêm: Giải pháp phát triển chương trình marketing tmđt trực tiếp của công ty cổ phần phát triển giải pháp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp phát triển chương trình marketing tmđt trực tiếp của công ty cổ phần phát triển giải pháp sẽ giúp ích cho bạn.