Giải pháp hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu mặt hàng máy lọc nước từ thị trường Singapo của công ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu Makxim
Chương I: Tổng quan nghiên cứu đề tài 5
1.1 Tính cấp thiết nghiên cứu nghiên cứu đề tài 5
1.2 Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài 5
1.3 Mục đích nghiên cứu 6
1.4 Phạm vi nghiên cứu 6
1.5 Kết cấu luận văn tốt nghiệp 6
Chương II: Một số vấn đề lý luận cơ bản về quản trị quá trình tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu 8
2.1 Khái quát về hợp đồng thương mại quốc tế (TMQT) 8
2.1.1 Khái niệm, bản chất và vai trò của hợp đồng TMQT 8
2.1.1.1 Khái niệm 8
2.1.1.2 Bản chất của hợp đồng TMQT 8
2.1.1.3 Vai trò của hợp đồng TMQT 8
2.1.1.4 Phân loại hợp đồng TMQT 8
2.1.2 Nội dung chủ yếu của hợp đồng TMQT 9
2.1.2.1 Cấu trúc một hợp đồng TMQT 9
2.1.2.2 Nội dung cơ bản các điều khoản hợp đồng 10
2.2 Các bước của quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu 10
2.2.1 Xin giấy phép nhập khẩu 10
2.2.2 Mở thư tín dụng LC 10
2.2.3 Thuê phương tiện vận tải (nếu có) 10
2.2.3.1 Các căn cứ để thuê phương tiện vận tải 10
2.2.3.2 Nghiệp vụ thuê phương tiện vận tải 11
2.2.4 Mua bảo hiểm hàng hóa cho hàng hóa (nếu có) 11
2.2.4.1 Các căn cứ mua bảo hiểm hàng hóa 12
2.2.4.2 Nghiệp vụ mua bảo hiểm hàng hóa 13
2.2.5 Nghiệp vụ làm thủ tục hải quan 13
2.2.6 Nghiệp vụ nhận hàng 14
2.2.7 Kiểm tra chứng từ và thanh toán 15
2.2.8 Khiếu nại và giải quyết khiếu nại 17.
2.3 Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu của các năm trước 17
2.4 Phân định nội dung vấn đề cần nghiên cứu 18
Chương III Phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thực trạng quản trị quá trình tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu mặt hàng máy lọc nước từ thị trường Singapo của công ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu Makxim
3.1 Phương pháp nghiên cứu
3.1.1 Phương pháp thu thập dữ liệu
3.2 Khái quát chung về công ty và những nhân tố môi trường ảnh
3.2.1 Khái quát chung về công ty cổ phần thương mại và XNK Makxim
3.2.2 Những nhân tố ảnh hưởng tới quy trình thực hiện hợp đồng nhập
3.3 Kết quả điều tra, tổng hợp, đánh giá và phân tích thực trạng quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu mặt hàng máy lọc nước từ thị trường Singapo của công ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu Makxim
3.3.1 Đánh giá chung về quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu máy lọc nước từ Singapo của công ty cổ phần thương mại và XNK Makxim
3.3.2 Mở thư tín dụng (L/C)
3.3.3 Kiểm tra chứng từ và thanh toán
3.3.4 Làm thủ tục hải quan
3.3.5 Nhận hàng và kiểm tra hàng
3.3.6 Khiếu nại và giải quyết khiếu nại
CHƯƠNG IV: Kết luận và một số đề xuất nhằm hoàn thiện quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu mặt hàng máy lọc nước từ thị trường Singapo của công ty cổ phần và xuất nhập khẩu Makxim
4.1 Kết luận phân tích quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu máy lọc
4.1.1 Những kết quả đạt được
4.1.2 Tồn tại và nguyên nhân
4.2 Dự báo triển vọng và quan điểm tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu mặt hàng máy lọc nước từ thị trường Singapo
4.2.1 Dự báo triển vọng
4.2.2 Quan điểm tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu của công ty


Xem Thêm: Giải pháp hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu mặt hàng máy lọc nước từ thị trư
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu mặt hàng máy lọc nước từ thị trư sẽ giúp ích cho bạn.