Quản trị thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ trong hoạt động nhập khẩu tại Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và dịch vụ Tây Hồ
Chương 1:
TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN TRỊ THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ.

1.1. Tính cấp thiết của quản trị thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ trong hoạt động nhập khẩu tại công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và dịch vụ Tây Hồ.
Theo kết quả điều tra tổng hợp trong báo cáo tổng hợp kết quả điều tra thì một trong những khó khăn vướng mắc trong hoạt động quản trị của Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và dịch vụ Tây Hồ là hoạt động quản trị thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ. Cũng theo kết quả điều tra thì hoạt động kinh doanh thương mại- nhập khẩu là lĩnh vực kinh doanh chủ đạo và thường xuyên của Công ty góp phần làm tăng tổng doanh thu của Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và dịch vụ Tây Hồ.
Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta hiện nay, kinh doanh quốc tế trở thành một hoạt động đem lại nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp và cũng là một xu hướng cần thiết nếu như các doanh nghiệp muốn phát triển. Trong hoạt động XNK bao giờ cũng đi liền với thanh toán quốc tế vì vậy hoạt động XNK chỉ có hiệu quả cao nhất khi hoạt động thanh toán quốc tế được thông suốt và ổn định. Nhưng hoạt động thanh toán quốc tế trong đó có thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ, là hình thức thanh toán quốc tế phổ biến nhất hiện này vì nó tổ ra là có nhiều ưu điểm vượt trội so vối các hình thức thanh toán khác. Nhưng bên cạnh đó thanh toán bằng phương thức tín dụng chứng từ cũng là hoạt động phức tạp chứa đựng nhiều rủi ro nhất là đối với các doanh nghiệp có ít kinh nghiệm kinh doanh quốc tế như các doanh nghiệp Việt Nam. Những kiến thức mới và những quy tắc quốc tế vẫn chưa được các doanh nghiệp Việt Nam nắm bắt hết, dẫn đến những sai sót trong quá trình thanh toán. Vì vậy vấn đề quản trị thanh toán quốc tế cần được quan tâm đặc biệt và tìm hiểu một cách sâu rộng nhằm nâng cao hiệu quả thanh toán quốc tế.
Thực tiễn ở Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và dịch vụ Tây Hồ có thể thấy công tác thanh toán của Công ty luôn gặp phải những trở ngại, khó khăn trong khâu thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ- phương thức thanh toán chủ yếu của Công ty trong hoạt động XNK. Là doanh nghiệp kinh doanh XNK với hoạt động NK là hoạt động chính vì thế quản trị thanh toán quốc tế cần được quan tâm và đầu tư đúng mức. Do còn khá mới mẻ nên quản trị hoạt động thanh toán quốc tế của công ty còn có nhiều sai sót, chưa phát huy được hết hiệu quả của phương thức thanh toán này. Trình độ nghiệp vụ, cũng như thiếu kinh nghiệm trong khâu tổ chức thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ nên dẫn đến sự lúng túng trong khâu tác nghiệp như kiểm tra bộ chứng từ gửi tới, thủ tục mở L/C dẫn tới tốn kém về chi phí cũng như thời gian.
Chính vì thế để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh quốc tế thì việc quản trị thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ là vấn đề hết sức cấp thiết cần được quan tâm nghiên cứu nhằm nâng cao hiêu quả thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ. Tạo được uy tín của công ty đối với đối tác và nâng cao tính cạnh tranh của công ty Tây Hồ trên thị trường cả trong và ngoài nước.

1.2. Xác lập và tuyên bố đề tài trong luận văn.
Quản trị thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ là một hoạt động quan trọng cần được quan tâm và đầu tư. Qua thời gian thực tế và quan sát nghiệp vụ tại Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và dịch vụ Tây Hồ em thấy Công ty đã đạt được nhiều thành công nhưng bên cạnh đó còn một số thiếu sót trong nghiệp vụ quản trị thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ. Xuất phát từ vấn đề cấp thiết nêu trên, em muốn đi sâu tìm hiểu nghiên cứu đề tài: “ Quản trị thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ trong hoạt động nhập khẩu tại Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và dịch vụ Tây Hồ”.

1.3. Các mục tiêu nghiên cứu.
Luận văn đưa ra 3 mục tiêu cơ bản sau:
- Hệ thống hóa các lý luận cơ bản về quản trị thanh toán quốc tế đặc biệt là quản trị thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ.
- Tìm hiểu thực tế về quản trị thanh toán quốc tế theo phương thưc tín dụng chứng từ trong hoạt động nhập khẩu tại Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và dịch vụ Tây Hồ, nhằm tìm ra những thành công của Công ty cũng như những khó khăn, tồn tại và nguyên nhân chủ quan và khách quan của những khó khăn đó.
- Đề xuất các giải pháp, kiến nghị hoàn thiện hơn hoạt động quản trị thanh toán bằng phương thức tín dụng chứng từ, tạo ra vị thế mới và sức cạnh của doanh nghiệp trên trường quốc tế.

1.4. Phạm vi nghiên cứu.
- Về không gian.
Không gian nghiên cứu về quản trị thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ trọng hoạt động nhập khẩu của luận văn là tại Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và dịch vụ Tây Hồ.


- Về thời gian.
Luận văn đi sâu khảo sát, tìm hiểu thực trạng hoạt động quản trị thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và dịch vụ Tây Hồ. Đề tài thu thập số liệu trong phạm vi thời gian là từ năm 2007- 2009.
- Đối tượng nghiên cứu.
Đối tượng nghiên cứu của luận văn là vấn đề “ Quản trị thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ trong hoạt động nhập khẩu tại Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và dịch vụ Tây Hồ”.

1.5. Kết cấu luận văn tốt nghiệp.
Ngoài lời cảm ơn, mục lục, các danh mục bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ, từ viết tắt, kết luận, các tài liệu tham khảo và phụ lục. Luận văn bao gồm 4 chương sau:

Chương 1: Tổng quan nghiên cứu về quản trị thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ.
Chương 2: Một số vấn đề lý luận cơ bản về Quản trị thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ.
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thực trạng Quản trị thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại công ty Cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Tây Hồ giai đoạn 2007-2009.
Chương 4: Các kết luận và đề xuất hoàn thiện Quản trị thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại công ty Cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Tây Hồ


Xem Thêm: Quản trị thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ trong hoạt động nhập khẩu tại Công ty
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản trị thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ trong hoạt động nhập khẩu tại Công ty sẽ giúp ích cho bạn.