Biện pháp tăng cường cạnh tranh trong kinh doanh dịch vụ kho hàng của Công ty TNHH vận tải và dịch vụ Vinafco
MỤC LỤC

TÓM LƯỢC 1
LỜI CẢM ƠN 2
Chương 1: Tổng quan nghiên cứu của đề tài 7
1/ Tính cấp thiết của đề tài: 7
2/Xác lập và tuyên bố đề tài: 10
3/Các mục tiêu nghiên cứu: 10
3.1/ Mục tiêu chung: 10
3.2/ Mục tiêu cụ thể: 10
4/ Phạm vi nghiên cứu: 11
5/ Kết cấu luận văn tốt nghiệp: 11
Chương 2: Tóm lược một số vấn đề lý luận cơ bản của kinh doanh dịch vụ kho hàng 12
1/ Một số định nghĩa, khái niệm cơ bản về dịch vụ kho hàng: 12
1.1/ Khái niệm về Logistics và dịch vụ Logistics : 12
1.2/ Vai trò của dịch vụ Logistics: 13
1.3. Kho hàng và vai trò của kho hàng trong Logistics: 16
1.4/ Dịch vụ kho hàng và nội dung kinh doanh dịch vụ kho hàng: 18
2/ Một số vấn đề cơ bản về cạnh tranh: 20
2.1 Khái niệm và vai trò của cạnh tranh trong kinh doanh: 20
2.2. Các giải pháp nâng cao tính cạnh tranh trong dịch vụ Logistics: 23
3/ Phân định nội dung vấn đề nghiên cứu của đề tài: 26
3.1. Những nội dung kinh doanh dịch vụ kho hàng tại Công ty TNHH vận tải và dịch vụ Vinafco: 26
3.2. Các vấn đề cạnh tranh trong kinh doanh dịch vụ kho hàng của Công ty TNHH vận tải và dịch vụ Vinafco: 27

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ kho hàng của Công ty TNHH vận tải và dịch vụ VINAFCO. 29
1. Phương pháp hệ nghiên cứu các vấn đề: 29
1.1 Nguồn và phương pháp thu thập dữ liệu: 29
1.2 Phương pháp xử lý dữ liệu: 30
2. Đánh gia tổng quan tình hình và ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến vấn đề nghiên cứu: 31
2.1. Nhân tố vĩ mô: 31
2.2. Nhân tố vi mô: 33
3. Kết quả phân tích các dữ liệu: 38
3.1. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của cơ sở thực tế: 38
3.2.Phân tích các chỉ tiêu đánh giá cạnh tranh dịch vụ kho hàng của cơ sở thực tế: 42
3.3. Đánh giá những khác biệt trong cạnh tranh dịch vụ kho hàng của cơ sở thực tế: 45
Chương 4: Các kết luận và một số biện pháp tăng cường cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh dịch vụ kho hàng của Công ty TNHH vận tải và dịch vụ VINAFCO. 50
1.Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu: 50
1.1.Lợi thế đã đạt được: 50
1.2.Các mặt hạn chế: 51
1.3. Nguyên nhân: 52
2. Dự báo triển vọng và quan điểm giải quyết: 53
2.1.Định hướng phát triển của Công ty: 53
2.2.Phương hướng phát triển của Công ty: 54
3.Các đề xuất, kiến nghị để nâng cao tính cạnh tranh trong kinh doanh dịch vụ kho hàng của Công ty: 58
3.1. Về thị trường: 58
3.2. Về chất lượng dịch vụ: 59
3.3. Đào tạo nguồn nhân lực cho phù hợp với tình hình mới: 60
Kết luận 62
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 64
BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN. 64
PHỤ LỤC .59
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 60


Xem Thêm: Biện pháp tăng cường cạnh tranh trong kinh doanh dịch vụ kho hàng của Công ty TNHH vận tải và dịch v
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Biện pháp tăng cường cạnh tranh trong kinh doanh dịch vụ kho hàng của Công ty TNHH vận tải và dịch v sẽ giúp ích cho bạn.