Một số giải pháp hoàn thiện cung ứng hàng hoá của công ty cổ phần thương mại Cầu Giấy trong giai đoạn hiện nay.
MỤC LỤC
TÓM LƯỢC
LỜI CẢM ƠN
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ ĐỀ TÀI HOÀN THIỆN CUNG ỨNG HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY CPTM CẦU GIẤY 1
1.1 Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài về cung ứng hàng hoá của công ty CPTM Cầu Giấy. 1
1.2 Xác lập và tuyên bố vấn đề trong trong đề tài. 2
1.3 Các mục tiêu nghiên cứu của đề tài. 3
1.4 Phạm vi nghiên cứu của đề tài. 4
1.5 Kết cấu luận văn tốt nghiệp 4
CHƯƠNG 2: TÓM LƯỢC MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CUNG ỨNG HÀNG HÓA CỦA CÔNG TY KINH DOANH THƯƠNG MẠI 5
2.1 Khái niệm, vai trò của mạng lưới bán lẻ trong công ty thương mại 5
2.2 Khái niệm, bản chất và đặc điểm của cung ứng hàng hoá cho mạng lưới bán lẻ. 5
2.2.1 Khái niệm, bản chất của cung ứng hàng hoá cho mạng lưới bán lẻ 5
2.2.2 Mục tiêu và nguyên tắc của cung ứng hàng hoá cho mạng lưới bán lẻ 7
2.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến cung ứng hàng hoá cho mạng lưới bán lẻ 8
2.2.3.1 Hoạt động mua hàng trong doanh nghiệp thương mại 8
2.2.3.2 Nguồn cung ứng hàng hoá 10
2.2.3.3 Kho dự trữ hàng hoá 10
2.2.3.4 Điều kiện tài chính của doanh nghiệp 11
2.2.3.5 Bán hàng 11
2.2.4 Nội dung cơ bản của cung ứng hàng hoá cho mạng lưới bán lẻ 12
2.2.4.1 Xây dựng kế hoạch cung ứng hàng hoá 12
2.2.4.2 Quá trình nghiệp vụ cung ứng hàng hoá cho mạng lưới bán lẻ. 15
2.2.4.3 Kiểm soát đánh giá quá trình cung ứng hàng hoá cho mạng lưới bán lẻ. 18
2.3 Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu của những công trình năm trước 19
2.4 Phân định nội dung vấn đề nghiên cứu của đề tài: 21
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ CUNG ỨNG HÀNG HOÁ CỦA CÔNG TY CPTM CẦU GIẤY 22
3.1 Phương pháp hệ nghiên cứu các vấn đề về cung ứng hàng hoá. 22
3.1.1 Phương pháp thu thập dữ liệu 22
3.1.1.1 Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp 22
3.1.1.2 Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp 23
3.1.2 Phương pháp phân tích dữ liệu. 23
3.2 Tổng quan về công ty và ảnh hưởng của môi trường đến tình hình cung ứng hàng hoá của công ty CPTM Cầu Giấy. 24
3.2.1 Quá trình hình thành, phát triển, chức năng nhiệm vụ và sơ đồ tổ chức hoạt động kinh doanh của công ty CPTM Cầu Giấy 24
3.2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 24
3.2.1.2 Chức năng nhiệm vụ của công ty. 24
3.2.1.3 Cơ cấu tổ chức hoạt động kinh doanh của công ty 25
3.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng của môi trường đến tình hình cung ứng hàng hoá của công ty CPTM Cầu Giấy 26
3.2.2.1 Các nhân tố thuộc môi trường bên trong công ty 26
3.2.2.2 Các nhân tố thuộc môi trường bên ngoài công ty 29
3.3 Tổng hợp kết quả điều tra về tình hình cung ứng hàng hoá của công ty. 30
3.4 Phân tích tình hình cung ứng hàng hoá của công ty CPTM Cầu Giấy 32
3.4.1 Kế hoạch và tình hình thực hiện cung ứng hàng hoá của công ty năm 2009 32
3.4.2 Tình hình thực hiện mua hàng của công ty 33
3.4.3 Tình hình thực hiện kế hoạch bán hàng của công ty năm 2009 34
3.4.4 Tình hình thực hiện hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn từ 2006 – 2009 35
CHƯƠNG 4: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VỀ VẤN ĐỀ CUNG ỨNG HÀNG HOÁ CỦA CÔNG TY CPTM CẦU GIẤY 37
4.1 Các kết luận và phát hiện vấn đề trong hoạt động cung ứng hàng hoá cho mạng lưới bán lẻ của công ty CPTM Cầu Giấy 37
4.1.1 Những thành công mà công ty đạt được trong giai đoạn 2006 - 2009 37
4.1.2 Những tồn tại cần khắc phục 38
4.1.3 Nguyên nhân của những hạn chế trong hoạt động quản trị cung ứng hàng hoá của công ty CPTM Cầu Giấy 39
4.2 Dự báo triển vọng và phát triển thị trường bán lẻ tại Hà Nội và mục tiêu, phương hướng kinh doanh của công ty trong giai đoạn 2010 - 2015 40
4.2.1 Dự báo triển vọng phát triển thị trường bán lẻ tại Hà Nội trong thời gian tới. 40
4.2.2 Mục tiêu kinh doanh của công ty trong giai đoạn 2010 - 2015 41
4.2.3 Phương hướng để thúc đẩy cung ứng hàng hoá của công ty. 42
4.3 Các kiến nghị đề xuất nhằm hoàn thiện việc cung ứng hàng hoá cho mạng lưới bán lẻ của công ty CPTM Cầu Giấy 43
4.3.1 Những đề xuất hoàn thiện quá trình cung ứng 43
4.3.1.1 Công tác lập kế hoạch cung ứng hàng hoá 43
4.3.1.2 Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường 44
4.3.1.3 Tăng lượng nhà cung ứng, củng cố mối quan hệ lâu dài 44
4.3.1.4 Bổ sung máy móc thiết bị cho công tác quản lý kho 45
4.3.1.5 Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề cho cán bộ công nhân viên trong công ty 46
4.3.1.6 Nâng cao trình độ dịch vụ khách hàng 46
4.3.1.7 Đề xuất phương thức cung ứng thẳng cho mạng lưới bán lẻ 46
4.3.2 Đề xuất với công ty về vấn đề hoàn thiện quá trình cung ứng hàng hoá cho mạng lưới bán lẻ 47
4.3.2.1 Vấn đề xây dựng thương hiệu 47
4.3.2.2 Về tổ chức cơ cấu và quản lý của công ty 48
4.3.3 Một số kiến nghị với nhà nước về vấn đề hoàn thiện quá trình cung ứng hàng hoá cho mạng lưới bán lẻ 49
4.3.3.1 Về thể chế, chính sách 49
4.3.3.2 Vấn đề phát triển nguồn nhân lực 50
KẾT LUẬN .51
TÀI LIỆU THAM KHẢO
CÁC PHỤ LỤC


Xem Thêm: Một số giải pháp hoàn thiện cung ứng hàng hoá của công ty cổ phần thương mại Cầu Giấy trong giai đoạ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp hoàn thiện cung ứng hàng hoá của công ty cổ phần thương mại Cầu Giấy trong giai đoạ sẽ giúp ích cho bạn.