Hoàn thiện quản trị vận chuyển hàng hóa tại công ty TNHH tiếp vận Long Giang trên thị trường Hà Nội.
MỤC LỤC

TÓM LƯỢC
LỜI CẢM ƠN
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC HÌNH VẼ
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ ĐỀ TÀI QUẢN TRỊ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN LONG GIANG 1
1.1. Tính cấp thiết của luận văn 1
1.1.1. Về tình hình thế giới 1
1.1.2. Về công ty 1
1.2. Xác định tuyên bố vấn đề nghiên cứu của luận văn 2
1.3. Các mục tiêu nghiên cứu 2
1.4. Phạm vi, đối tượng nghiên cứu 2
1.5. Kết cấu luận văn 3
CHƯƠNG 2 MỘT SỐ CƠ SỞ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA CỦA DOANH NGHIỆP 4
2.1. Một số khái niệm cơ bản 4
2.1.1. Khái niệm về logistics, logistics kinh doanh thương mại 4
2.1.2. Khái niệm về vận chuyển hàng hóa, quản trị vận chuyển hàng hóa 5
2.2. Một số lý thuyết về quản trị vận chuyển hàng hóa 5
2.2.1. Vai trò, chức năng của vận chuyển hàng hóa 5
2.2.2. Các loại hình vận chuyển hàng hóa 7
2.2.2.1. Theo đặc trưng của con đường và phương tiện vận tải: 5 7
2.2.2.2. Theo đặc trưng sở hữu và mức độ điều tiết của Nhà nước 7
2.2.2.3. Theo số lượng phương tiện và mức độ tập trung vận chuyển 8
2.2.3. Các thành phần tham gia vận chuyển hàng hoá 8
2.3. Tổng quan tình hình nghiên cứu vấn đề quản trị vận chuyển hàng hóa 9
2.3.1. Một số luận văn những năm trước có liên quan 9
2.3.2. Lý luận về tính duy nhất của đề tài 9
2.4. Nội dung cơ bản của quản trị vận chuyển hàng hóa trong DN 10
2.4.1. Các nhân tố ảnh hưởng tới quản trị vận chuyển hàng hóa 10
2.4.1.1. Chi phí vận chuyển 10
2.4.1.2. Các chính sách giá cước của đơn vị vận tải 11
2.4.2. Quyết định mục tiêu vận chuyển 12
2.4.3. Quyết định hình thức vận chuyển 13
2.4.4. Quyết định phương thức vận chuyển 14
2.4.5. Quyết định phương tiện vận tải hợp lý 14
2.4.6. Quyết định đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển 15
2.4.7. Quyết định phối hợp vận chuyển 16
2.4.8. Quy trình nghiệp vụ vận chuyển 17
2.4.8.1. Chuẩn bị gửi hàng 17
2.4.8.2. Gửi hàng 17
2.4.8.3. Bảo vệ và bốc dỡ hàng hoá trên đường vận chuyển. 18
2.4.8.4. Giao hàng. 18
2.5. Phân định nội dung vấn đề nghiên cứu 18
CHƯƠNG 3 19
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA CỦA CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN LONG GIANG TRÊN THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI 19
3.1. Hệ thống các phương pháp nghiên cứu 19
3.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu nghiên cứu 19
3.1.2. Nguồn dữ liệu thu thập 20
3.1.3. Phương pháp phân tích dữ liệu 20
3.2. Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng nhân tố môi trường đến quản trị vận chuyển hàng hóa của công ty TNHH tiếp vận Long Giang 20
3.2.1. Khái quát chung về công ty TNHH tiếp vận Long Giang 20
3.2.1.1. Quá trình hình thành, phát triển và các lĩnh vực hoạt động 20
3.2.1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các bộ phận trong công ty 22
3.2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua các năm 2006, 2007, 2008 23
3.2.2. Tổng quan tình hình liên quan đến vấn đề vận chuyển hàng hóa 24
3.2.2.1.Thực trạng chung tại các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay 24
3.2.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động quản trị vận chuyển hàng hóa tại công ty TNHH tiếp vận Long Giang 25
3.3. Thực trạng quản trị hoạt động vận chuyển hàng hóa tại công ty TNHH tiếp vận Long Giang trên thị trường Hà Nội qua phân tích và xử lý dữ liệu 27
3.3.1. Thực trạng nguồn nhân lực trong công ty 27
3.3.2. Thực trạng phương tiện vận tải 28
3.3.3. Quy trình vận chuyển hàng hóa của công ty 29
3.3.4. Chỉ tiêu đánh giá chất lượng dịch vụ vận chuyển hàng hóa qua chi phí vận chuyển của công ty 30
3.3.5. Chỉ tiêu đánh giá chất lượng dịch vụ vận chuyển hàng hóa qua chính sách giá cước của công ty 32
3.3.6. Những khó khăn – tồn tại trong quản trị vận chuyển hàng hóa 33
3.3.7. Đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu vận chuyển hàng hóa 35
3.3.8. Tình hình thực hiện đơn hàng 36
3.3.9. Tình hình xử lý đơn đặt hàng 37
3.3.10. Đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu vận chuyển đối với công ty 39
3.3.11. Đánh giá, nhận xét của các khách hàng về quản trị vận chuyển hàng hóa của công ty 40
CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN LONG GIANG 42
4.1. Các phát hiện và kết luận qua quá trình nghiên cứu về vấn đề vận chuyển hàng hóa tại công ty TNHH tiếp vận Long Giang 42
4.1.1. Những kết quả đã đạt được của công ty về quản trị vận chuyển hàng hóa 42
4.1.2. Những tồn tại và nguyên nhân trong quản trị vận chuyển hàng hóa 43
4.2. Dự báo triển vọng và quan điểm hoàn thiện quản trị vận chuyển hàng hóa tại công ty TNHH tiếp vận Long Giang 45
4.2.1. Dự báo xu hướng phát triển hoạt động vận chuyển hàng hóa tại Việt Nam 45
4.2.2. Dự báo triển vọng trong thời gian tới của công ty TNHH tiếp vận Long Giang 46
4.2.3. Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của công ty TNHH tiếp vận Long Giang trong thời gian tới 47
4.3. Các đề xuất, kiến nghị, giải pháp phát triển, hoàn thiện quản trị vận chuyển hàng hóa tại công ty TNHH tiếp vận Long Giang 48
4.3.1. Những đề xuất hoàn thiện quản trị vận chuyển hàng hóa bàng đường bộ tại công ty TNHH tiếp vận Long Giang 48
4.3.1.1. Hoàn thiện quá trình xử lý – thực hiện đơn đặt hàng 48
4.3.1.2. Hoàn thiện nghiệp vụ gửi hàng 49
4.3.1.3. Hoàn thiện quá trình phối hợp vận chuyển 50
4.3.1.4. Giảm giá cước phục vụ để thu hút khách hàng 51
4.3.1.5. Đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với tình hình mới 51
4.3.1.6. Các nhóm giải pháp khác 52
4.3.2. Các kiến nghị khác 54
4.3.2.1. Kiến nghị đối với công ty 54
4.3.2.2. Kiến nghị với các chính sách từ phía cơ quan quản lý nhà nước 55
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
CÁC PHỤ LỤC


Xem Thêm: Hoàn thiện quản trị vận chuyển hàng hóa tại công ty TNHH tiếp vận Long Giang trên thị trường Hà Nội.
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện quản trị vận chuyển hàng hóa tại công ty TNHH tiếp vận Long Giang trên thị trường Hà Nội. sẽ giúp ích cho bạn.