Giải pháp xúc tiến thương mại nhằm phát triển thương hiệu sản phẩm kem bốn mùa của cửa hàng hapro bốn mùa lý thái tổ - tổng công ty thương mại hà nội
MỤC LỤC

TÓM LƯỢC
LỜI CẢM ƠN
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỂ TÀI “GIẢI PHÁP XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NHẰM PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM KEM BỐN MÙA CỦA CỬA HÀNG HAPRO BỐN MÙA LÝ THÁI TỔ - TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI” 1
1.1 Tính cấp thiết của việc đưa ra giải pháp xúc tiến thương mại phát triển thương hiệu sản phẩm Kem Bốn Mùa. 1
1.2 Xác lập và tuyên bố đề tài 2
1.3. Mục tiêu nghiên cứu: 3
1.4 Phạm vi nghiên cứu 3
1.5 Kết cấu luận văn tốt nghiệp 3
CHƯƠNG 2 TÓM LƯỢC MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ GIẢI PHÁP XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NHẰM PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU 5
2.1 Một số định nghĩa, khái niệm cơ bản 2.1.1 Khái niệm thương hiệu 5
2.1.2 Khái niệm xúc tiến thương mại (XTTM) 5
2.1.3 Khái niệm phát triển thương hiệu 5
2.1.4 Khái niệm quảng cáo 5
2.1.5 Khái niệm quan hệ công chúng (QHCC) 5
2.1.6 Khái niệm marketing trực tiếp 5
2.2 Một số lý thuyết về giải pháp xúc tiến thương mại nhằm phát triển thương hiểu 6
2.2.1 Một số lý thuyết về thương hiệu 6
2.2.2 Một số lý thuyết về xúc tiến thương mại 9
2.2.3 Mô hình kế hoạch xúc tiến thương mại nhằm phát triển thương hiệu 11
2.3. Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu những năm trước 16
2.4. Phân định nội dung giải pháp xúc tiến thương mại nhằm phát triển thương hiệu sản phẩm Kem Bốn Mùa của Hapro Bốn Mùa 17
CHƯƠNG III PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NHẰM PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM KEM BỐN MÙA CỦA CỬA HÀNG HAPRO BỐN MÙA LÝ THÁI TỔ - TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI 18
3.1. Phương pháp nghiên cứu của đề tài luận văn 18
3.1.1 Nguồn dữ liệu 18
3.1.2 Phương pháp thu thập dữ liệu. 19
3.2. Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng nhân tố môi trường đến việc thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm phát triển thương hiệu sản phẩm Kem Bốn Mùa của cửa hàng hapro Bốn Mùa Lý Thái Tổ - Tổng công ty thương mại Hà Nội 20
3.2.1 Khái quát về trung tâm Thương mại - Dịch vụ Bốn Mùa ( Hapro Bốn Mùa) 20
3.2.2 Cơ cấu tổ chức của trung tâm 22
3.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xúc tiến thương mại nhằm phát triển thương hiệu đối với sản phẩm Kem Bốn Mùa tại cửa hàng hapro Bốn Mùa Lý Thái Tổ 23
3.3. Thực trạng về hoạt động xúc tiến thương mại nhằm phát triển thương hiệu sản phẩm Kem Bốn Mùa của cửa hàng Hapro Bốn Mùa Lý Thái Tổ 28
3.3.1 Thực trạng thương hiệu Kem Bốn Mùa hiện nay 28
3.3.2 Thực trạng hoạt động xúc tiến nhằm phát triển thương hiệu Kem Bốn Mùa của trung tâm thương mại dịch vụ Bốn Mùa . 30
4.1 Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu. 33
4.1.1 Những thành tựu đã đạt được. 33
4.1.2 Tồn tại và nguyên nhân. 34
4.2 Dự báo triển vọng và mục tiêu phát triển thương hiệu 37
4.2.1 Dự báo triển vọng và xu hướng phát triển. 37
4.2.2 Một số giải pháp xúc tiến thương mại nhằm phát triển thương hiệu sản phẩm Kem Bốn Mùa. 41
4.2.3 Các đề xuất kiến nghị với vấn đề nghiên cứu. 50
TÀI LIỆU THAM KHẢO
CÁC PHỤ LỤC


Xem Thêm: Giải pháp xúc tiến thương mại nhằm phát triển thương hiệu sản phẩm kem bốn mùa của cửa hàng hapro bố
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp xúc tiến thương mại nhằm phát triển thương hiệu sản phẩm kem bốn mùa của cửa hàng hapro bố sẽ giúp ích cho bạn.