Giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với hệ thống chợ trên địa bàn huyện mỹ hào tỉnh hưng yên

MỤC LỤC
Lời cảm ơn .1
Danh mục bảng biểu . 5
Danh mục sơ đồ, hình vẽ 6
danh mục từ viết tắt . 7
Chương I: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ ĐỀ TÀI “ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HỆ THỐNG CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MỸ HÀO TỈNH HƯNG YÊN” 8
1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU . 8
1.2. XÁC LẬP VÀ TUYÊN BỐ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU TRONG ĐỀ TÀI . 9
1.3. MỤC TIÊU CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI .10
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI . 10
1.4.1. Phạm vi về mặt nội dung của đề tài nghiên cứu 10
1.4.2. Phạm vi về mặt không gian và thời gian . 11
1.5. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ PHÂN TÍCH NỘI DUNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 11
1.5.1. Khái niệm quản lý Nhà nước đối với hệ thống Chợ và hiệu lực của quản lý Nhà nước đối với hệ thống Chợ 11
1.5.1.1 Khái niệm quản lý Nhà nước đối với hệ thống Chợ 11
1.5.1.2. Hiệu lực quản lý Nhà nước đối với hệ thống Chợ 13
1.5.2. Nguyên tắc và nội dung nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước đối với hệ thống Chợ nông thôn 14
1.5.2.1. Các nguyên tắc. 14
1.5.2.2. Nội dung . 15
1.5.2.2. Các công cụ quản lý sử dụng chủ yếu trong công tác quản lý hệ thống Chợ Nông thôn. .16
ChươngII: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ “ HIỆU LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HỆ THỐNG CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MỸ HÀO TỈNH HƯNG YÊN” . 17
2.1. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CÁC VẤN ĐỀ . . 17
2.2. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT THỰC TRẠNG HỆ THỐNG CHỢ VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU LỰC QUẢN LÝ HỆ THỐNG CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MỸ HÀO TỈNH HƯNG YÊN 19
2.2.1. Khái quát về hệ thống Chợ trên địa bàn Huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên 19
2.2.2. Khái quát thực trạng về hoạt động QLNN hệ thống Chợ trên địa bàn Huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2005 đến nay 20
2.2.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu lực quản lý hệ thống Chợ trên địa bàn Huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên 24
2.3. KẾT QUẢ ĐIỀU TRA TRẮC NGHIỆM VÀ PHỎNG VẤN VỀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MỸ HÀO TỈNH HƯNG YÊN 27
2.3.1. Phân tích kết quả dữ liệu sơ cấp . 27
2.3.1.1. Kết quả điều tra trắc nghiệm 27
2.3.1.1. Kết quả phỏng vấn 29
2.3.2. Kết quả phân tích dữ liệu thứ cấp 32
Chương III: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO HIỆU LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HỆ THỐNG CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MỸ HÀO TỈNH HƯNG YÊN GIAI ĐOẠN 2010 2015 TẦM NHÌN 2020 .33
3.1. KẾT LUẬN VÀ PHÁT HIỆN QUA VIỆC NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 33
3.1.1. Những thành công đã đạt được và bài học kinh nghiệm 33
3.1.2. Những hạn chế và nguyên nhân của nó 34
3.2. CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU LỰC QUẢN LÝ ĐỐI VỚI HỆ THỐN CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MỸ HÀO GIAI ĐOẠN 2010-2015 TẦM NHÌN 2020 . .35
3.2.1.Các đề xuất nhằm nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước đối với hệ thống Chợ trên địa bàn Huyện Mỹ Hào 32
3.2.2. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu lực quản lý đối với hệ thống Chợ trên địa bàn Huyện . ,,,,,,,,,,,,,,,,,, 37
Tài liệu tham khảo 38
Phụ lục . 39


Xem Thêm: Giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với hệ thống chợ trên địa bàn huyện mỹ hào tỉnh hưn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với hệ thống chợ trên địa bàn huyện mỹ hào tỉnh hưn sẽ giúp ích cho bạn.