Giải pháp hạn chế ảnh hưởng của lạm phát đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty indeco
MỤC LỤC
MỤC LỤC 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ ẢNH HƯỞNG CỦA LẠM PHÁT ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY INDECO 3
1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 3
1.2. XÁC LẬP VÀ TUYÊN BỐ TRONG ĐỀ TÀI 4
1.3. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 5
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 5
1.5. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN 5
CHƯƠNG 2: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ LẠM PHÁT ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY INDECO 7
2.1. MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ LẠM PHÁT 7
2.1.1. Quan điểm và khái niệm về lạm phát 7
2.1.2. Thước đo lạm phát 8
2.2. MỘT SỐ LÝ THUYẾT CỦA LẠM PHÁT TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 9
2.2.1. Phân loại lạm phát 9
2.2.2. Nguyên nhân gây ra Lạm phát 9
2.3. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU CỦA NHỮNG CÔNG TRÌNH NĂM TRƯỚC 13
2.4. PHÂN ĐỊNH NỘI DUNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 14
2.4.1. Phân định nội dung đề tài 14
2.4.2. Tác động của Lạm phát 14
2.4.3. Giải pháp chống lạm phát Error! Bookmark not defined.
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ ẢNH HƯỞNG CỦA LẠM PHÁT ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY INDECO 23
3.1. PHƯƠNG PHÁP HỆ NGHIÊN CỨU CÁC VẤN ĐỀ 23
3.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu 23
3.1.2. Phương pháp xử lý, phân tích, tổng hợp số liệu 24
3.2. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NHÂN TỐ MÔI TRƯỜNG 24
3.2.1. Tình hình chung của kinh tế thế giới trong thời gian gần đây 24
3.2.2. Tổng quan tình hình của ngành Công nghiệp điện trong những năm gần đây 31
3.2.3. Sự ảnh hưởng của nhân tố môi trường tới hoạt động sản xuất kinh doanh của INDECO 32
3.3. KẾT QUẢ ĐIỀU TRA TRẮC NGHIỆM, PHỎNG VẤN 35
3.4. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CÁC DỮ LIỆU THỨ CẤP 37
3.4.1. Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của INDECO 37
3.4.2. Ảnh hưởng của lạm phát đến hoạt động sản xuất kinh doanh của INDECO 39
CHƯƠNG 4: CÁC KẾT LUẬN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU “MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ ẢNH HƯỞNG CỦA LẠM PHÁT ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY INDECO” 43
4.1. CÁC KẾT LUẬN VÀ PHÁT HIỆN QUA NGHIÊN CỨU 43
4.1.1. Các kết luận từ dữ liệu sơ cấp 43
4.1.2. Các kết luận từ dữ liệu thứ cấp 45
4.1.3. Đánh giá chung về tình hình hoạt động sản xuất của công ty. 45
4.2. DỰ BÁO TRIỂN VỌNG VÀ QUAN ĐIỂM THỰC HIỆN MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ ẢNH HƯỞNG CỦA LẠM PHÁT ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NGÀNH ĐIỆN NÓI CHUNG VÀ CỦA INDECO NÓI RIÊNG 47
4.2.1. Dự báo tình hình kinh tế Việt Nam năm 2010 47
4.2.2. Dự báo phát triển ngành Điện 49
4.2.3. Quan điểm và định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển ngành Điện 50
4.2.4. Quan điển phát triển của Công ty 53
4.3. CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ NHẰM HẠN CHẾ ẢNH HƯỞNG CỦA LẠM PHÁT ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA INDECO 53
4.3.1. Giải pháp từ phía nhà quản lý vĩ mô 53
4.3.2. Giải pháp từ phía doanh nghiệp 55
4.3.3. Một số đề xuất, kiến nghị 56


Xem Thêm: Giải pháp hạn chế ảnh hưởng của lạm phát đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty indeco
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp hạn chế ảnh hưởng của lạm phát đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty indeco sẽ giúp ích cho bạn.