Kích cầu mặt hàng máy chiếu trên thị trường miền Bắc của Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Đạo đến năm 2015. Thực trạng và giải pháp

Chương 1: Tổng quan về phát triển thương mại sản phẩm máy công trình
Chương 2: Cơ sở lý luận về phát triển thương mại sản phẩm máy công trình của Công ty Cổ phần Thiết bị và Xây lắp Công nghiệp
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thực trạng phát triển thương mại sản phẩm máy công trình của công ty Cổ phần Thiết bị và Xây lắp Công nghiệp.
MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1
1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1
1.2. XÁC LẬP VÀ TUYÊN BỐ VẤN ĐỀ TRONG ĐỀ TÀI 2
1.3. NGUỒN SỐ LIỆU 3
1.4. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 3
1.4.1. Mục tiêu lý luận 3
1.4.2. Mục tiêu thực tiễn 3
1.5. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 4
1.6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5
1.7. KẾT CẤU LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 5
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH CẦU VÀ KÍCH CẦU MẶT HÀNG MÁY CHIẾU 6
2.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CẦU 6
2.1.1. Khái niệm cầu 6
2.1.2. Cầu cá nhân và cầu thị trường 9
2.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới cầu 11
2.2. PHÂN TÍCH CẦU 14
2.2.1. Khái niệm phân tích cầu 14
2.2.2. Các phương pháp phân tích cầu 14
2.2.3. Vai trò của phân tích cầu 15
2.3. ƯỚC LƯỢNG VÀ DỰ BÁO CẦU 15
2.3.1. Khái niệm về ước lượng và dự báo cầu 15
2.3.2. Các phương pháp ước lượng và dự báo cầu 15
2.3.3. Vai trò của ước lượng và dự báo cầu 15
2.4. TỔNG QUAN KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU VỀ VẤN ĐỀ CỦA ĐỀ TÀI 16
2.5. PHÂN ĐỊNH NỘI DUNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 17
CHƯƠNG 3 NGHIÊN CỨU VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CẦU VỀ MẶT HÀNG MÁY CHIẾU ĐA NĂNG OPTOMA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG ĐẠO TRÊN THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC GIAI ĐOẠN 2001-2009 20
3.1. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CẦU MẶT HÀNG MÁY CHIẾU ĐA NĂNG OPTOMA CỦA CÔNG TY 20
3.1.1. Phương pháp đồ thị hóa 20
3.1.2. Phương pháp mô hình kinh tế lượng 20
3.1.3. Phương pháp điều tra chọn mẫu 21
3.1.4. Phương pháp tổng hợp các số liệu điều tra, phỏng vấn 22
3.2. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG ĐẠO GIAI ĐOẠN 2001-2009 22
3.2.1. Tổng quan về công ty cổ phần đầu tư Hoàng Đạo 22
3.2.2. Đánh giá tổng quan hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư Hoàng Đạo giai đoạn 2001-2009 24
3.3. THỰC TRẠNG CẦU VỀ MÁY CHIẾU ĐA NĂNG OPTOMA TRÊN THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG ĐẠO GIAI ĐOẠN 2001- 2009 25
3.3.1. Tổng quan về thị trường miền Bắc 25
3.3.2. Tổng quan các yếu tố ảnh hưởng tới cầu máy chiếu của công ty trên thị trường miền Bắc 26
3.3.3. Phân tích số liệu sơ cấp về cầu máy chiếu đa năng Optoma của công ty ở miền Bắc 29
3.3.4. Phân tích số liệu thứ cấp về cầu máy chiếu đa năng Optoma ở miền Bắc 33
CHƯƠNG 4 MỘT SỐ GIẢI PHÁP KÍCH CẦU MẶT HÀNG MÁY CHIẾU ĐA NĂNG OPTOMA TRÊN THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC CỦA CÔNG TY CỔ PHÂN ĐẦU TƯ HOÀNG ĐẠO ĐẾN NĂM 2015 38
4.1. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG VIỆC KÍCH CẦU MẶT HÀNG MÁY CHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG ĐẠO 38
4.1.1. Những thuận lợi 38
4.1.2. Những khó khăn 39
4.2. MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KÍCH CẦU MẶT HÀNG MÁY CHIẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG ĐẠO 39
4.2.1. Mục tiêu kinh doanh của công ty tới năm 2015 39
4.2.2. Phương hướng hoạt động kinh doanh của công ty tới năm 2015 41
4.3. DỰ BÁO CẦU MÁY CHIẾU ĐA NĂNG OPTOMA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG ĐẠO TRÊN THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC TỚI NĂM 2015 41
4.3.1. Dự báo các yếu tố ảnh hưởng tới cầu máy chiếu đa năng Optoma 43
4.3.2. Dự báo cầu máy chiếu đa năng Optoma của công ty trên thị trường miền Bắc tới năm 2015 44
4.4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP KÍCH CẦU MẶT HÀNG MÁY CHIẾU ĐA NĂNG OPTOMA TRÊN THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC CỦA CTCP ĐẦU TƯ HOÀNG ĐẠO TỚI NĂM 2015 44
4.4.1. Hoàn thiện chính sách giá sản phẩm 44
4.4.2. Đánh giá một cách tốt nhất các chương trình hoạt động và chính sách của đối thủ cạnh tranh, đặc biệt là chính sách giá 45
4.4.3. Giải pháp nhằm tăng thị hiếu người tiêu dùng 46
4.4.4. Mở rộng mạng lưới phân phối trên thị trường miền Bắc 47
4.4.5. Nâng cao hơn nữa chất lượng và mẫu mã sản phẩm 48
4.4.6. Một số giải pháp khác 49
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Chương 4: Các kết luận và đề xuất một số giải pháp để phát triển thương mại sản phẩm máy công trình của công ty Cổ phần Thiết Bị và Xây lắp Công nghiệp trong giai đoạn tới 2010 - 2015.


Xem Thêm: Kích cầu mặt hàng máy chiếu trên thị trường miền Bắc của Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Đạo đến năm 20
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kích cầu mặt hàng máy chiếu trên thị trường miền Bắc của Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Đạo đến năm 20 sẽ giúp ích cho bạn.