Phát triển xuất khẩu mặt hàng hoa quả hữu cơ Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ giai đoạn 2010-2015
MỤC LỤC
TÓM LƯỢC i
LỜI CẢM ƠN .ii
MỤC LỤC iii
DANH MỤC BẢNG BIỂU vi
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU MẶT HÀNG HOA QUẢ HỮU CƠ CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ GIAI ĐOẠN 2010-2015 1
1.1.Tính cấp thiết của đề tài. 1
1.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài. 2
1.3. Các mục tiêu nghiên cứu. 3
1.4. Phạm vi nghiên cứu. 3
1.5. Kết cấu luận văn tốt nghiệp. 3
CHƯƠNG 2 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU MẶT HÀNG HOA QUẢ HỮU CƠ CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ 5
2.1. Một số định nghĩa, khái niệm cơ bản 5
2.1.1. Mô tả mặt hàng hoa quả hữu cơ 5
2.1.2. Bản chất của xuất khẩu và phát triển xuất khẩu 6
2.1.2.1. Bản chất của xuất khẩu 6
2.1.2.2. Bản chất của phát triển xuất khẩumặt hàng hoa quả hữu cơ 6
2.2. Một số lý thuyết của vấn đề nghiên cứu 8
2.2.1. Lý thuyết về lợi thế so sánh trong thương mại quốc tế 8
2.2.1.1. Lý thuyết lợi thế so sánh tuyệt đối của Adam smith 9
2.2.1.2. Lý thuyết lợi thế so sánh của David Ricardo 9
2.2.1.3 Lý thuyết lợi thế so sánh của Heckscher và Ohlin (H-O) 10
2.2.2. Các tiêu chí và chỉ tiêu đánh giá phát triển xuất khẩu 10
2.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu hoa quả hữu cơ Việt Nam sang Hoa Kỳ 12
2.3. Tổng quan khách thể nghiên cứu của những công trình năm trước. 17
2.4.Phân định nội dung nghiên cứu vấn đề của đề tài. 18
CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU MẶT HÀNG HOA QUẢ HỮU CƠ CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ GIAI ĐOẠN 2006-2009 20
3.1.Phương pháp hệ nghiên cứu các vấn đề 20
3.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu. 20
3.1.1.1. Phương pháp điều tra. 20
3.1.1.2. Phương pháp phỏng vấn 20
3.1.1.3. Các phương pháp thu thập khác. 21
3.1.2. Phương pháp phân tích dữ liệu. 21
3.1.2.1.Phương pháp phân tích thống kê. 21
3.1.2.2. Phương pháp so sánh. 22
3.1.2.3. Phương pháp chỉ số. 22
3.2. Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng nhân tố môi trường đến phát triển xuất khẩu mặt hàng hoa quả hữu cơ Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ 22
3.2.1. Tổng quan tình hình thương mại mặt hàng hoa quả hữu cơ xuất khẩu Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ. 22
3.2.2. Các nhân tố môi trường ảnh hưởng đến phát triển xuất khẩu mặt hàng hoa quả hữu cơ Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ. 24
3.3. Kết quả điều tra trắc nghiệm về thương mại xuất khẩu mặt hàng hoa quả hữu cơ của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ. 27
3.3.1. Khái quát về nội dung của phiếu điều tra phỏng vấn. 27
3.3.2. Kết quả điều tra trắc nghiệm. 28
3.3.3. Kết quả phỏng vấn chuyên gia. 30
3.4. Kết quả phân tích thực trạng thương mại xuất khẩu mặt hàng hoa quả hữu cơ Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ giai đoạn 2006-2009 qua nguồn thông tin thứ cấp. 31
3.4.1. Về sự gia tăng quy mô 31
3.4.2. Thị trường xuất khẩu 33
3.4.3. Về cơ cấu sản phẩm xuất khẩu. 34
CHƯƠNG 4 CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU MẶT HÀNG HOA QUẢ HỮU CƠ VIỆT NAM SANG HOA KỲ GIAI ĐOẠN 2010-2015 39
4.1. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu thực trạng thương mại xuất khẩu 39
hoa quả hữu cơ Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ 39
4.1.1. Những thành tựu đạt được trong thương mại xuất khẩu hoa quả hữu cơ Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ giai đoạn 2006-2009. 39
4.1.2. Những vấn đề tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại đó trong thương mại xuất khẩu mặt hàng hoa quả hữu cơ Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ giai đoạn 2006-2009. 40
4.1.2.1. Những vấn đề tồn tại trong thương mại xuất khẩu mặt hàng hoa quả hữu cơ Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ thời gian qua 40
4.1.2.2. Nguyên nhân của những tồn tại trong thương mại xuất khẩu mặt hàng hoa quả hữu cơ Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ 42
4.2. Xu hướng phát triển và quan điểm thực hiện thương mại xuất khẩu hoa quả hữu cơ Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ giai đoạn 2010-2015. 46
4.2.1. Xu hướng phát triển xuất khẩu mặt hàng hoa quả hữu cơ Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ trong những năm tới 46
4.2.2. Quan điểm và định hướng thực hiện phát triển xuất khẩu mặt hàng hoa quả hữu cơ Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ 47
4.3. Các giải pháp phát triển thương mại xuất khẩu hoa quả hữu cơ Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ giai đoạn 2010-2015. 49
4.3.1. Nhóm giải pháp cho doanh nghiệp xuất khẩu. 49
4.3.2. Một số kiến nghị đối với các cơ quan quản lý, xúc tiến thương mại xuất khẩu 51
4.3.2.1. Chính sách xúc tiến xuất khẩu 51
4.3.2.2. Cung cấp các thông tin về thị trường 52
4.3.2.3. Đàm phán về mở cửa thị trường 52
4.3.2.4. Phát triển các trung tâm giao dịch, chợ đầu mối 53
4.3.2.5. Các chính sách khác 54
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO vii
PHẦN PHỤ LỤC viii


Xem Thêm: Phát triển xuất khẩu mặt hàng hoa quả hữu cơ Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ giai đoạn 2010-2015
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển xuất khẩu mặt hàng hoa quả hữu cơ Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ giai đoạn 2010-2015 sẽ giúp ích cho bạn.