Giải pháp phát triển thương mại sản phẩm dầu nhờn Mobil của Vinatranco trên thị trường miền BắcMỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM DẦU NHỜN MOBIL CỦA VINATRANCO TRÊN THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC 1
1.1 Tính cấp thiết nghiên cứu phát triển thương mại sản phẩm dầu nhờn Mobil của Vinatranco trên thị trường miền Bắc 1
1.2 Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài 2
1.3 Các mục tiêu nghiên cứu 3
1.4 Phạm vi nghiên cứu 4
1.5 Kết cấu luận văn tốt nghiệp 5
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM DẦU NHỜN MOBIL TRÊN THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC 6
2.1 Các khái niệm cơ bản 6
2.1.1 Sản phẩm dầu nhờn Mobil và thương mại sản phẩm dầu nhờn Mobil 6
a. Sản phẩm dầu nhờn Mobil 6
b. Thương mại sản phẩm dầu nhờn Mobil 7
2.1.2 Phát triển thương mại sản phẩm dầu nhờn Mobil 7
2.1.3 Thị trường miền Bắc 8
2.2 Các lý thuyết về phát triển thương mại sản phẩm dầu nhờn Mobil trên thị trường miền Bắc 8
2.2.1 Các lý thuyết về thị trường 8
2.2.2 Lý thuyết về cạnh tranh 9
2.2.3. Lý thuyết về quản lý nhà nước về thương mại 9
2.2.4 Cơ sở, nguyên tắc phát triển thương mại sản phẩm 10
2.2.5 Chỉ tiêu đánh giá phát triển thương mại sản phẩm dầu nhờn Mobil 11
a. Chỉ tiêu gia tăng về lượng 11
b. Cơ cấu thương mại sản phẩm dầu nhờn Mobil 12
c. Hiệu quả của sự phát triển thương mại sản phẩm dầu nhờn Mobil 12
2.2.6 Vai trò của phát triển thương mại sản phẩm dầu nhờn Mobil 14
a. Đối với doanh nghiệp kinh doanh dầu nhờn Mobil 14
b. Đối với khách hàng 14
c. Đối với nền kinh tế - xã hội 15
2.3 Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu của những công trình năm trước 15
2.4 Phân định nội dung nghiên cứu phát triển thương mại sản phẩm dầu nhờn Mobil trên thị trường miền Bắc 17
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM DẦU NHỜN MOBIL CỦA VINATRANCO TRÊN THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC 19
3.1 Các phương pháp nghiên cứu 19
3.1.1 Phương pháp thu thập dữ liệu 19
a. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp 19
b. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp 20
3.1.2 Phương pháp phân tích dữ liệu 20
3.2 Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng nhân tố môi trường đến phát triển thương mại sản phẩm dầu nhờn Mobil của Vinatranco trên thị trường miền Bắc. 21
3.2.1 Tổng quan tình hình phát triển thương mại sản phẩm dầu nhờn Mobil của Vinatranco trên thị trường miền Bắc 21
a. Giới thiệu tổng quan về Vinatranco 21
b. Tình hình phát triển thương mại sản phẩm dầu nhờn Mobil của Vinatranco trên thị trường miền Bắc từ năm 2006 đến 2009 22
3.2.2 Ảnh hưởng nhân tố môi trường đến phát triển thương mại sản phẩm dầu nhờn Mobil của Vinatranco trên thị trường miền Bắc 24
a. Nhân tố bên trong 24
b. Nhân tố bên ngoài 26
3.3 Kết quả điều tra trắc nghiệm và tổng hợp đánh giá của các chuyên gia về phát triển thương mại dầu nhờn Mobil của Vinatranco trên thị trường miền Bắc 28
3.3.1 Kết quả điều tra trắc nghiệm 28
3.3.2 Kết quả phỏng vấn 31
a. Đối tượng phỏng vấn 31
b. Kết quả phỏng vấn 31
3.4 Kết quả phân tích dữ liệu thứ cấp về phát triển thương mại sản phẩm dầu nhờn Mobil của Vinatranco trên thị trường miền Bắc 33
a. Tăng trưởng về qui mô, tốc độ 34
b. Cơ cấu sản phẩm bán ra, cơ cấu thị trường, phương thức bán hàng 36
c. Tính hiệu quả của sự phát triển thương mại sản phẩm dầu nhờn Mobil 38
Thứ nhất, hiệu quả kinh tế 38
CHƯƠNG 4. CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VỚI VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM DẦU NHỜN MOBIL CỦA VINATRANCO TRÊN THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC 40
4.1 Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu phát triển thương mại sản phẩm dầu nhờn Mobil của Vinatranco trên thị trường miền Bắc 40
4.1.1 Các kết luận qua nghiên cứu phát triển thương mại sản phẩm dầu nhờn Mobil của Vinatranco trên thị trường miền Bắc 40
4.1.2 Các phát hiện qua nghiên cứu phát triển thương mại sản phẩm dầu nhờn Mobil của Vinatranco trên thị trường miền Bắc 42
4.2 Triển vọng phát triển và định hướng phát triển thương mại sản phẩm dầu nhờn Mobil của Vinatranco trên thị trường miền Bắc 43
4.2.1 Triển vọng phát triển thương mại sản phẩm dầu nhờn Moibl của Vinatranco trên thị trường miền Bắc 43
4.2.2 Định hướng, mục tiêu phát triển thương mại sản phẩm dầu nhờn Moibl trên thị trường miền Bắc của Vinatranco đến năm 2011 45
a. Định hướng phát triển thương mại sản phẩm dầu nhờn Moibl trên thị trường miền Bắc của Vinatranco đến năm 2011 45
b. Mục tiêu phát triển thương mại sản phẩm dầu nhờn Moibl trên thị trường miền Bắc của Vinatranco đến năm 2011 46
4.3 Các giải pháp và kiến nghị với phát triển thương mại sản phẩm dầu nhờn Moibl trên thị trường miền Bắc trong thời gian 2010 -2011 47
4.3.1 Giải pháp phát triển thương mại sản phẩm dầu nhờn Moibl của Vinatranco trên thị trường miền Bắc 47
a. Giải pháp về công tác kế hoạch cung ứng sản phẩm dầu nhờn Mobil trên thị trường miền Bắc trong 2 năm 2010 -2011 47
b. Giải pháp về cơ cấu thị trường 48
c. Tăng cường đầu tư cho công tác nghiên cứu thị trường, nghiên cứu các tác động của nhân tố môi trường 49
d.Giải pháp về công cụ cạnh tranh. 50
e. Giải pháp về phát triển các nguồn lực: 51
4.3.2 Kiến nghị với Nhà nước về vấn đề phát triển thương mại sản phẩm dầu nhờn Mobil trên thị trường miền Bắc 53
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
CÁC PHỤ LỤC


Xem Thêm: Giải pháp phát triển thương mại sản phẩm dầu nhờn Mobil của Vinatranco trên thị trường miền Bắc
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp phát triển thương mại sản phẩm dầu nhờn Mobil của Vinatranco trên thị trường miền Bắc sẽ giúp ích cho bạn.