Giải pháp phát triển xuất khẩu mặt hàng quần áo dệt kim sang thị trường Mỹ trong giai đoạn hiện nay
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU MẶT HÀNG QUẦN ÁO DỆT KIM CỦA CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI SANG THỊ TRƯỜNG MỸ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 1
1.1 Tính cấp thiết nghiên cứu của việc phát triển xuất khẩu mặt hàng quần áo dệt kim sang thị trường Mỹ 1
1.2 Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài 2
1.3 Các mục tiêu nghiên cứu đề tài 3
1.4 Phạm vi nghiên cứu của luận văn 3
1.5 Kết cấu luận văn tốt nghiệp 4
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU MẶT HÀNG DỆT KIM 5
2.1 Một số khái niệm cơ bản 5
2.1.1 Khái niệm về xuất khẩu hàng dệt kim 5
2.1.2 Các hình thức xuất khẩu mặt hàng dệt kim chủ yếu 5
2.2 Một số lý thuyết và nguyên lý về phát triển xuất khẩu 6
2.2.2 Các lý thuyết về phát triển xuất khẩu làm cơ sở phân tích 6
2.2.3 Hệ thống chỉ tiêu đánh giá phát triển xuất khẩu mặt hàng quần áo dệt kim 7
2.2.2.1 Các chỉ tiêu về số lượng 7
2.2.2.2 Các chỉ tiêu chất lượng 9
2.2.2.3 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sự phát triển xuất khẩu dệt kim 10
2.3 Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu của những công trình năm trước 11
2.4 Phân định nội dung vấn đề nghiên cứu của đề tài 12
CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG QUẦN ÁO DỆT KIM SANG THỊ TRƯỜNG MỸ CỦA CÔNG TY HANOSIMEX TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 14
3.1 Phương pháp hệ nghiên cứu phát triển xuất khẩu mặt hàng quần áo dệt kim sang thị trường Mỹ 14
3.1.1 Phương pháp thu thập dữ liệu 14
3.2 Đánh giá thực trạng phát triển xuất khẩu mặt hàng quần áo dệt kim sang thị trường Mỹ của công ty 17
3.2.1 Khái quát về thị trường Mỹ và công ty Hanosimex 17
3.2.1.1 Khái quát về Tổng công ty cổ phần dệt may Hà Nội (Hanosimex) 17
3.2.1.2 Khái quát về thị trường Mỹ 18
3.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển xuất khẩu mặt hàng quần áo dệt kim của công ty sang thị trường Mỹ 27
3.3 Kết quả điều tra trắc nghiệm vấn đề phát triển xuất khẩu mặt hàng quần áo dệt kim 33
3.3.1 Kết quả điều tra trắc nghiệm 33
3.3.2 Kết quả phỏng vấn các chuyên gia 34
3.4 Kết quả phân tích các dữ liệu thứ cấp 35
CHƯƠNG IV: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU MẶT HÀNG QUẦN ÁO DỆT KIM CỦA CÔNG TY SANG THỊ TRƯỜNG MỸ 38
4.1 Các kết luận, phát hiện qua nghiên cứu thực tiễn vấn đề phát triển xuất khẩu mặt hàng quần áo dệt kim sang thị trường Mỹ của công ty Hanosimex. 38
4.1.2.2 Định hướng phát triển của Công ty 41
4.2 Dự báo thị trường, triển vọng phát triển xuất khẩu vào thị trường Mỹ và định hướng, mục tiêu phát triển của công ty đến 2015 43
4.3 Các đề xuất giải pháp và kiến nghị 44
4.3.1 Đề xuất giải pháp đối với công ty 44


Xem Thêm: Giải pháp phát triển xuất khẩu mặt hàng quần áo dệt kim sang thị trường Mỹ trong giai đoạn hiện nay
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp phát triển xuất khẩu mặt hàng quần áo dệt kim sang thị trường Mỹ trong giai đoạn hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.