Giải pháp phát triển thương mại dịch vụ bán lẻ các sản phẩm may mặc thời trang trên thị trường hà nội của công ty tmdv thời trang hà nội

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÁN LẺ CÁC SẢN PHẨM MAY MẶC THỜI TRANG TRÊN THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI CỦA CÔNG TY TMDV THỜI TRANG HÀ NỘI 1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1
1.2. Xác lập và tuyên bố đề tài 2
1.3. Mục tiêu nghiên cứu 3
1.4. Phạm vi nghiên cứu 3
1.5. Kết cấu luận văn 3
CHƯƠNG 2 MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÁN LẺ CÁC SẢN PHẨM MAY MẶC THỜI TRANG 5
2.1. Một số định nghĩa, khái niệm cơ bản 5
2.1.1. Dịch vụ bán lẻ 5
2.1.2. Khái niệm về phát triển thương mại dịch vụ bán lẻ 7
2.1.3. Khái quát sản phẩm may mặc thời trang 9
2.2. Một số lý thuyết về phát triển thương mại dịch vụ bán lẻ 10
2.2.1. Những chỉ tiêu đánh giá phát triển thương mại dịch vụ bán lẻ 10
2.2.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thương mại dịch vụ bán lẻ 13
2.3. Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu của những công trình năm trước 15
2.4. Phân định nội dung vấn đề nghiên cứu của đề tài 16
CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÁN LẺ CÁC SẢN PHẨM MAY MẶC THỜI TRANG TRÊN THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI CỦA CÔNG TY TMDV THỜI TRANG HÀ NỘI 18
3.1. Phương pháp hệ nghiên cứu 18
3.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu 18
3.1.2. Phương pháp phân tích dữ liệu 19
3.2. Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng nhân tố môi trường đến phát triển thương mại dịch vụ bán lẻ các sản phẩm may mặc trên thị trường Hà Nội của công ty TMDV thời trang Hà Nội 19
3.2.1. Tổng quan tình hình phát triển thương mại dịch vụ bán lẻ các sản phẩm may mặc thời trang trên thị trường Hà Nội của công ty TMDV thời trang Hà Nội 19
3.2.2. Ảnh hưởng nhân tố môi trường đến phát triển thương mại dịch vụ bán lẻ các sản phẩm may mặc thời trang trên thị trường Hà Nội của công ty TMDV thời trang Hà Nội 22
3.2.2.1. Nhân tố vi mô 22
3.2.2.2. Nhân tố thuộc thị trường 24
3.2.2.3. Nhân tố vĩ mô 26
3.3. Kết quả phiếu điều tra trắc nghiệm và kết quả tổng hợp đánh giá của các chuyên gia 26
3.3.1. Kết quả phiếu điều tra trắc nghiệm 26
3.3.2. Kết quả phiếu phỏng vấn 29
3.4. Kết quả phân tích các dữ liệu thứ cấp 32
CHƯƠNG 4 CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÁN LẺ CÁC SẢN PHẨM MAY MẶC THỜI TRANG TRÊN THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI CỦA CÔNG TY TMDV THỜI TRANG 36
HÀ NỘI 36
4.1. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu phát triển thương mại dịch vụ bán lẻ các sản phẩm may mặc thời trang trên thị trường Hà Nội của công ty TMDV thời trang Hà Nội 36
4.1.1. Những thành tựu 36
4.1.2. Những tồn tại, hạn chế 37
4.1.3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế 38
4.2. Dự báo triển vọng và quan điểm giải quyết PTTM DVBL các sản phẩm may mặc thời trang trên thị trường Hà Nội của công ty TMDV thời trang Hà Nội 39
4.2.1. Dự báo triển vọng về PTTM DVBL các sản phẩm may mặc thời trang trên thị trường Hà Nội của công ty TMDV thời trang Hà Nội 39
4.2.2. Phương hướng PTTM DVBL các sản phẩm may mặc thời trang trên thị trường Hà Nội của công ty TMDV thời trang Hà Nội 41
4.3. Các đề xuất giải pháp PTTM DVBL các sản phẩm may mặc thời trang trên thị trường Hà Nội của công ty TMDV thời trang Hà Nội 42
4.3.1. Các giải pháp vi mô 42
4.3.2. Các giải pháp vĩ mô 49


Xem Thêm: Giải pháp phát triển thương mại dịch vụ bán lẻ các sản phẩm may mặc thời trang trên thị trường hà nộ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp phát triển thương mại dịch vụ bán lẻ các sản phẩm may mặc thời trang trên thị trường hà nộ sẽ giúp ích cho bạn.