Một số giải pháp nhằm hạn chế tác động của lạm phát đến hoạt động sản xuất kinh doanh nhóm hàng thiết bị xây dựng tại công ty TNHH TNT
Chương I: Tổng quan nghiên cứu về giải pháp nhằm hạn chế tác động của lạm phát đến hoạt động sản xuất kinh doanh nhóm hàng thiết bị xây dựng tại công ty TNHH TNT.
1.1 Tính cấp thiết của đề tài.
1.2 Xác lập và tuyên bố trong đề tài.
1.3 Mục tiêu nghiên cứu.
1.4 Phạm vi nghiên cứu.
1.5 Một số lí luận cơ bản về lạm phát ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh nhóm mặt hàng xây dựng tại doanh nghiệp.
1.5.1 Một số lý luận cơ bản về lạm phát.
1.5.1.1 Khái niệm và thước đo lạm phát.
1.5.1.2 Phân loại lạm phát.
1.5.1.3 Nguyên nhân gây ra lạm phát.
1.5.1.4 Tác động của lạm phát đến tình hình kinh tế nói chung.
1.5.1.5 Biện pháp chống lạm phát.
1.5.2 Tác động của lạm phát đến hoạt động sản xuất kinh doanh nhóm hàng thiết bị xây dựng của doanh nghiệp.
1.5.3 Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu của những công trình năm trước.
Chương II: phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tính thực trạng vấn đề về một số giải pháp nhằm hạn chế ảnh hưởng của lạm phát đến hoạt động sản xuất kinh doanh nhóm hàng thiết bị xây dựng tại công ty TNHH TNT.
2.1 Phương pháp hệ nghiên cứu.
2.1.1 Phương pháp thu nhập dữ liệu.
2.1.2. Phương pháp sử lý, phân tích tổng hợp số liệu.
2.2 Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng nhân tố môi trường.
2.2.1 Thực trạng tình hình lạm phát từ 2006 – nay ở nước ta và các nguyên nhân dẫn đến lạm phát ở nước ta.
2.2.2 Ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến hiệu quả kinh doanh của công ty
2.3 Kết quả phân tích dữ liệu thứ cấp.
2.3.1 Tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhóm hàng thiết bị xây dựng của doanh nghiệp.
2.3.2 Ảnh hưởng của lạm phát đến hoạt động sản xuất kinh doanh nhóm hàng thiết bị xây dựng của doanh nghiệp.
Chương III: Các kết luận về đề xuất của đề tài nghiên cứu một số giải pháp nhằm hạn chế ảnh hưởng của lạm phát đến hoat động sản xuất kinh doanh nhóm mặt hàng thiết bị xây dựng của doanh nghiệp.
3.1 Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu.
3.1.1 Kết luận từ dữ liệu sơ cấp.
3.1.2. Kết luận từ dữ liệu thứ cấp.
3.1.3 Đánh giá chung
3.2 Dự báo triển vọng và quan điểm thực hiện một số giải pháp nhằm hạn chế ảnh hưởng của lạm phát đến hoạt động sản xuất kinh doanh nhóm hàng thiết bị xây dựng của doanh nghiệp.
3.2.1 Định hướng phát triển của doanh nghiệp.
3.2.2 Quan điểm của công ty về hạn chế ảnh hưởng của lạm phát đến hiệu quả kinh doanh.
3.3 Một số kiến nghị đề xuất nhằm hạn chế ảnh hưởng của lạm phát đến hiệu quả kinh doanh nhóm hàng vật liệu xây dựng của công ty.
3.3.1 Một số kiến nghị đề suất về phía doanh nghiệp.
3.3.2 Một số kiến nghị đề suất từ phía Nhà quản lý vĩ mô.


Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm hạn chế tác động của lạm phát đến hoạt động sản xuất kinh doanh nhóm hàng thiế
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm hạn chế tác động của lạm phát đến hoạt động sản xuất kinh doanh nhóm hàng thiế sẽ giúp ích cho bạn.