GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MẶT HÀNG GIẦY DA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XUẤT NHẬP KHẨU DA GIẦY HÀ NỘi TRÊN THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC
MỤC LỤC
TÓM LƯỢC i
LỜI CẢM ƠN .ii
MỤC LỤC .iii
DANH MỤC BẢNG BIỂU .vi
DANH MỤC HÌNH VẼ .vii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT viii
Chương 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ ĐỀ TÀI “ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MẶT HÀNG GIẦY DA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XUẤT NHẬP KHẨU DA GIẦY HÀ NỘi TRÊN THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC” 1
1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1
1.2 XÁC LẬP VÀ TUYÊN BỐ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU TRONG ĐỀ TÀI 2
1.3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 3
1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 4
1.5 KẾT CẤU LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 5
Chương 2: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MẶT HÀNG GIẦY DA TRÊN THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC. 6
2.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 6
2.1.1 Khái niệm thương mại 6
2.1.2 Thương mại hàng hoá 6
2.1.3 Khái niệm về sản phẩm giầy da 6
2.1.4 Khái niệm thị trường 7
2.1.5 Khái niệm phát triển thương mại mặt hàng 8
2.2 BẢN CHẤT, MỤC TIÊU VÀ VAI TRÒ CỦA PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MẶT HÀNG GIẦY DA TRÊN THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC 8
2.2.1 Bản chất của phát triển thương mại mặt hàng giầy da 8
2.2.2 Mục tiêu phát triển thương mại mặt hàng 9
2.2.3 Vai trò của phát triển thương mại mặt hàng giầy da trên thị trường miền Bắc. 10
2.3 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU CỦA NHỮNG CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU NĂM TRƯỚC 12
2.4 NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MẶT HÀNG GIẦY DA TRÊN THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC 14
2.4.1 Cơ sở phát triển thương mại ngành hàng giầy da trên thị trường miền Bắc. 14
2.4.2 Các chính sách phát triển thương mại ngành hàng da giầy trên thị trường phía Bắc. 15
2.4.3 Đặc điểm phát triển thương mại mặt hàng giầy da trên thị trường miền Bắc. 17
Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MẶT HÀNG GIẦY DA TRÊN THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC 19
3.1 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ 19
3.1.1 Phương pháp thu thập dữ liệu 19
3.1.2 Phương pháp phân tích dữ liệu 20
3.2 ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT THỰC TRẠNG KINH DOANH MẶT HÀNG GIẦY DA VÀ NHÂN TỐ MÔI TRƯỜNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MẶT HÀNG GIẦY DA TRÊN THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC 20
3.2.1 Đánh giá khái quát thực trạng kinh doanh mặt hàng giầy da trên thị trường miền Bắc. 20
3.2.2 Nhân tố môi trường ảnh hường tới phát triển thương mại mặt hàng giầy da trên thị trường miền Bắc. 23
3.3 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU SƠ CẤP VỀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIÊN THƯƠNG MẠT MẶT HÀNG GIẦY DA TRÊN THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC VÀ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XUẤT NHẬP KHẨU DA GIẦY HÀ NỘI. 28
3.3.1 Khái quát về phiếu điều tra phỏng vấn 28
3.3.2 Khái quát về đối tượng điều tra, phỏng vấn. 29
3.4 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THỨ CẤP 33
3.4.1 Kết quả phân tích dữ liệu thứ cấp về thực trạng phát triển thương mại mặt hàng giầy da của công ty cổ phần đầu tư, xuất nhập khẩu da giầy Hà Nội trên thị trường miền Bắc. 33
3.4.2 Kết quả phân tích dữ liệu thứ cấp về thực trạng phát triển thương mại mặt hàng giầy da trên thị trường miền Bắc. 35
Chương 4: CÁC KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MẶT HÀNG GIẦY DA TRÊN THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC VÀ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XUẤT NHẬP KHẨU DA GIẦY HÀ NỘI 37
4.1 CÁC KẾT LUẬN VÀ PHÁT HIỆN QUA NGHIÊN CỨU 37
4.1.1 Những thành công và bài học kinh nghiệm 37
4.1.2 Hạn chế và nguyên nhân 38
4.2 CÁC DỰ BÁO VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MẶT HÀNG GIẦY DA TRÊN THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC 40
4.2.1 Dự báo về phát triển thương mại mặt hàng giầy da trên thị trường miền Bắc 40
4.2.2 Phương hướng phát triển thương mại mặt hàng giầy da trên thị trường miền Bắc 41
4.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MẶT HÀNG GIẦY DA TRÊN THỊ TRƯỜNG MIỀ N BẮC 42
4.3.1 Giải pháp với phát triển thương mại mặt hàng giầy da cho các doanh nghiệp trên thị trường miền Bắc. 42
4.3.1 Kiến nghị với nhà nước và hiệp hội da giầy 50
TÀI LIỆU THAM KHẢO ix
PHỤ LỤC x


Xem Thêm: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MẶT HÀNG GIẦY DA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XUẤT NHẬP KHẨU DA GIẦY
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MẶT HÀNG GIẦY DA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XUẤT NHẬP KHẨU DA GIẦY sẽ giúp ích cho bạn.