ứng dụng mô hình Logistics thương mại điện tử tại Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Thời Đại Mới
MỤC LỤC

Chương I: Tổng quan nghiên cứu đề tài 1
1.1. Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài 1
1.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề nghiên cứu của đề tài. 2
1.3. Các mục tiêu nghiên cứu 3
1.4. Phạm vi nghiên cứu 3
1.5. Kết cấu luận văn tốt nghiệp 4
Chương 2: Một số vấn đề lý luận cơ bản về Logistics TMĐT 6
2.1 Khái niệm cơ bản 6
2.1.1 Tổng quan về quản trị Logistics 6
2.1.1.1. Khái niệm và mục tiêu của Logistics 6
2.1.1.2. Nội dung và phân loại Logistics kinh doanh 8
2.1.2. E_Logistics 9
2.1.2.1. Khái niệm 9
2.1.2.2. Vai trò và vị trí của Logistics thương mại điện tử 9
2.2. Mô hình Logistics Thương mại điện tử 10
2.2.1. Logistics đầu ra TMĐT (e-fulfilmente) 11
2.2.1.1. Khái niệm 11
2.2.1.2. Mục tiêu 11
2.2.1.3. Đặc điểm mô hình Logistics đầu ra trong thương mại điện tử 12
2.2.2. Logistics đầu vào TMĐT (e-procurement) 14
2.2.2.1. Khái niệm 14
2.2.2.2. Mục tiêu 14
2.2.2.3. Đặc điểm 14
2.2.3. Logistics ngược (reverse logistics) 15
2.2.4. Những điều kiện để phát triển mô hình Logistics thương mại điện tử 15
2.3 Tổng quan tình hình nghiên cứu của những công trình năm trước 16
2.4. Phân định nội dung vấn đề nghiên cứu về mô hình Logistics thương mại điện tử của Công ty Thời Đại Mới 17
2.4.1. Nghiên cứu một số nội dung của E_Logistics đầu ra 17
2.4.1.1. Quy trình xử lý đơn hàng 17
2.4.1.2. Quản trị vận chuyển hàng hóa 18
2.4.2. Nghiên cứu một số nội dung của E_Logistics đầu vào 18
2.4.2.1. Quản trị mua hàng từ nhà cung ứng của Thời Đại Mới 18
2.4.2.2. Dự trữ hàng hóa của doanh nghiệp 19
2.4.2.3. Kho hàng và bao bì sản phẩm mà doanh nghiệp kinh doanh qua mạng 19
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và thực trạng mô hình hoạt động E_Logistics tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Thời Đại Mới 21
3.1. Phương pháp nghiên cứu 21
3.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp 21
3.1.1.1. Nguồn dữ liệu bên trong 21
3.1.1.2. Nguồn dữ liệu bên ngoài 22
3.1.2. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp 22
3.1.2.1. Phương pháp phân tích số liệu 22
3.1.2.2. Phương pháp phỏng vấn chuyên sâu 24
3.2. Đánh giá tổng quan về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần Thời Đại Mới và ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến việc áp dụng TMĐT trong hoạt động Logistics của doanh nghiệp. 25
3.2.1. Tổng quan về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần Thời Đại Mới 25
3.2.1.1. Lịch sử hình thành 25
3.2.1.2. Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ các bộ phận của công ty 26
3.2.2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 3 năm gần đây 27
3.2.2. Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường bên ngoài 30
3.2.2.1. Các yếu tố môi trường bên trong 30
3.2.2.2. Các yếu tố môi trường bên ngoài 31
3.3. Phân tích thực trạng Logistics TMĐT của doanh nghiệp 32
3.3.1. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá thực trạng các mô hình Logistics TMĐT của doanh nghiệp 32
3.3.1.1. Số lượng và tỷ lệ áp dụng các mô hình TMĐT trong Logistics đầu vào và đầu ra 32
3.3.1.2. Tổng lượng và tỷ trọng doanh thu bán hàng qua mạng 34
3.3.1.3. Tổng lượng và tỷ trọng mua hàng qua mạng 35
3.3.1.4. Khối lượng hàng hoá được xử lý (dự trữ, vận chuyển, .) thông qua áp dụng các công cụ TMĐT 35
3.3.2. Phân tích thực trạng các mô hình Logistics TMĐT của doanh nghiệp 36
3.3.2.1. Thực trạng mô hình Logistics TMĐT đầu ra 36
3.3.2.2. Thực trạng mô hình Logistics TMĐT đầu vào 38
3.3.3. Phân tích các điều kiện áp dụng mô hình Logistics Thương mại điện tử 39
3.3.3.1. Hệ thống quản trị và con người 39
3.3.3.2. Nguồn lực tài chính 40
3.3.3.3. Điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật 40
Chương 4: Hoàn thiện mô hình Logistics TMĐT tại công ty cổ phần Thời Đại Mới 41
4.1. Các phát hiện và kết luận qua quá trình nghiên cứu 41
4.1.1. Những kết quả đã đạt được thông qua ứng dụng mô hình Logistics thương mại điện tử của Công ty Cổ phần Thời Đại Mới 41
4.1.2. Tồn tại trong quá trình triển khai mô hình Logistics thương mại điện tử của Công ty Cổ phần Thời Đại Mới 42
4.1.3. Nguyên nhân của những tồn tại trong quá trình triển khai mô hình Logistics thương mại điện tử của Công ty Cổ phần Thời Đại Mới 44
4.2. Dự báo triển vọng và quan điểm giải quyết vấn đề hoàn thiện và phát triển mô hình Logistics thương mại điện tử của Công ty Cổ phần Thời Đại Mới 44
4.2.1. Môi trường kinh doanh 45
4.2.2. Thị trường kinh doanh 46
4.2.3. Định hướng phát triển cho Thời Đại Mới trong thời gian tới 46
4.3 Một số giải pháp hoàn thiện mô hình Logistics Thương mại điện tử 48
4.3.1. Giải pháp hoàn thiện mô hình Logistics thương mại điện tử đầu vào 48
4.3.2. Giải pháp phát triển mô hình Logistics thương mại điện tử đầu ra 49
4.3.3. Giải pháp hoàn thiện các điều kiện ứng dụng mô hình Logistics thương mại điện tử 50
4.3.3.1Hạ tầng công nghệ thông tin 50
4.3.3.2.Hạ tầng phân phối vật chất 51
4.3.3.3. Nhóm giải pháp phát triển kỹ năng bán hàng điện tử cho đội ngũ nhân viên 52Xem Thêm: ứng dụng mô hình Logistics thương mại điện tử tại Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Thờ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu ứng dụng mô hình Logistics thương mại điện tử tại Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Thờ sẽ giúp ích cho bạn.