Giải pháp nâng cao chất lượng đơn đặt hàng cho sản phẩm hạt nhựa tại công ty TNHH giao nhận vận tải quốc tế EMC
MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ HÌNH VẼ
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
Chương 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 1
1.1.Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài. 1
1.2.Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài. 2
1.3. Các mục tiêu nghiên cứu. 2
1.4. Phạm vi nghiên cứu. 2
1.5. Cở sở lý luận chung về nâng cao chất lượng đơn đặt hàng. 3
1.5.1.Một số khái niệm và thuật ngữ. 3
1.5.2. Nội dung nâng cao chất lượng đơn đặt hàng tại các doanh nghiệp. 4
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐƠN ĐẶT HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ EMC. 7
2.1. Phương pháp nghiên cứu. 7
2.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp. 7
2.1.2. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp. 7
2.1.3. Phương pháp phân tích dữ liệu. 8
2.2. Phân tích thực trạng chất lượng đơn đặt hàng tại công ty TNHH giao nhận vận tải quốc tế EMC. 8
2.2.1. Đôi nét giới thiệu về công ty TNHH giao nhận vận tải quốc tế EMC. 8
2.2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm gần đây: 11
2.2.3. Thực trạng chất lượng đơn đặt hàng tại công ty TNHH giao nhận vận tải quốc tế EMC. 12
2.2.4. Kết quả phân tích dữ liệu sơ cấp. 16
Chương 3. CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VỀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐƠN ĐẶT HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ EMC. 18
3.1. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu. 18
3.1.1. Những thành quả đạt được. 18
3.1.2. Một số tồn tại chủ yếu và nguyên nhân cơ bản. 18
3.2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng đơn đặt hàng tại công ty TNHH giao nhận vận tải quốc tế EMC. 20
3.2.1. Giải pháp từ công ty. 20
3.2.2. Một số kiến nghị khác. 21
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng đơn đặt hàng cho sản phẩm hạt nhựa tại công ty TNHH giao nhận vận tải
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao chất lượng đơn đặt hàng cho sản phẩm hạt nhựa tại công ty TNHH giao nhận vận tải sẽ giúp ích cho bạn.