Chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Hải Phòng
MỤC LỤC
TÓM LƯỢC Trang
LỜI CẢM ƠN
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC SƠ ĐỒ HÌNH VẼ
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
CHƯƠNG I TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 1
1.1 Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài 1
1.2 Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài 2
1.3 Các mục tiêu nghiên cứu 3
1.4 Phạm vi nghiên cứu 3
1.5 Kết cấu luận văn tốt nghiệp 4
CHƯƠNG II TÓM LƯỢC MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN CỦA NHTM 5
2.1 Một số định nghĩa, khái niệm cơ bản: 5
2.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại 5
2.1.2 Khái niệm tín dụng của ngân hàng 6
2.1.3 Khái niệm tíndung trung và dài hạn 6
2 2 Một số lý thuyết về chất lượng tín dụng trung và dài hạn 7
2.2.1 đặc điểm của tín dụng trung dài hạn 7
2.2.2 phân loại tín dụng trun dài hạn 7
2.2.3 Vai trò của tín dụng trung và dài hạn 8
2.2.4 Khái niệm chất lượng tín dụng trung và dài hạn 10
2.2.5 Các chỉ tiêu đánh giá dụng trung và dài hạn 12
2.2.6 Các nhân tố ảnh hưởng dụng trung và dài hạn 14
2.2.6.1 Các nhân tố thuộc về NHTM 14
2.2.6.2 Các nhân tố về phía khách hàng 16
2.2.6.3 Các nhân tố khách quan khác 17
2.3 Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu của những công trình
năm trước 18
2.4 Phân định nội dung vấn đề nghiên cứu về chất lượng tín dụng
trung và dài hạn 19
CHƯƠNG III PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VẦ DÀI HẠN TẠI VIETCOMBANK HẢI PHÒNG GIAI ĐOẠN 2008- 2010 21
3.1.Phương pháp nghiên cứu 21
3.1.1. Phương pháp thu thập thông tin 21
3.1.1.1 Phương pháp điều tra 21
3.1.1.2 Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp 21
3.1.2 Phương pháp xử lý, phân tích thông tin. 22
3.2. Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến hiệu quả tín dụng trung và dài hạn tại Vietcombank Hải Phòng 22
3.2.1. Tổng quan về Vietcombank Hải Phòng. 22
3.2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển 22
3.2.1.2.Bộ máy tổ chức 23
3.2.1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của Vietcombank Hải Phòng giai đoạn 2008-2010 25
3.2.2 Ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến chất lượng tín dụng trung dài hạn tại Vietcombank Hải Phòng 27
3.2.2.1 Môi trường bên ngoài 27
3.2.2.2 Môi trường bên trong 29
3.3. Kết quả khảo sát về chất lượng tín dụng trung và dài hạn
của VCB Hải Phòng . 30

3.4. Thực trạng chất lượng tín dụng trung và dài hạn của Vietcombank
chi nhánh Hải Phòng qua phân tích số liệu thứ cấp 33
3.4.1. Thực trạng hoạt động tín dụng trung và dài hạn Vietcombank chi nhánh Hải Phòng 33
3.4.1.1 Doanh số cho vay, thu nợ , dư nợ tín dụng trung dài hạn 33
3.4.1.2 Cơ cấu cho vay trung dài hạn theo thành phần kinh tế 35
3.4.2 Phân tích chất lượng tín dụng trung dài hạn tại VCB Hải Phòng 36
3.4.2.1 Phân tích tỷ lệ nợ quá hạn trung và dài hạn của chi nhánh 36
3.4.2.2 Phân tích tỷ lệ nợ xấu trung dài hạn của VCB Hải Phòng 37
3.4.2.3 Phân tích chỉ tiêu thu nhập 39
3.4.2. Phân tích chỉ tiêu tăng trưởng 40
CHƯƠNG IV MỘT SỐ KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI VIETCOMBANK HẢI PHÒNG 41
4.1. Một số kết luận rút ra từ khảo sát thực tế chất lượng tín dụng trung và dài hạn VCB Hải Phòng . 41
4.1.1 Những thành công 41
4.1.2. Những hạn chế và nguyên nhân: 42
4.1.2.1 Hạn chế 42
4.1.2.2 Nguyên nhân 43
4.2 Dự báo triển vọng và quan điểm thực hiện nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Vietcombank Hải Phòng 45
4.2.1. Dự báo triển vọng 45
4.2.2.Quan điểm nâng cao nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Vietcombank Hải Phòng 46
4.3. Một số đề xuất nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng trung và dài hạn VCB Hải Phòng 47
4.3.1 Đổi mới chính sách tín dụng 47
4.3.2 Hoàn thiện quy trình thẩm định dự án cho vay 48
4.3.3 Cho vay kịp thời đầy đủ đối với các dự án có hiệu quả kinh tế 48
4.3.4 Xử lý linh hoạt các tình huống trong quá trình cho vay 49
4.3.5 Thực hiện tốt các quy định về bảo đảm tiền vay 49
4.3.6Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các khoản cho vay và đối chiếu nợ 50
4.3.7 Luôn luôn dự báo các rủi ro tiềm ẩn trong tín dụng trung dài hạn và có biện pháp phòng ngừa hữu hiệu 51
4.3.8Nâng cao công nghệ ngân hàng 52
4.3.9Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 53
4.3.10 Một số kiến nghị 54
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤCXem Thêm: Chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhán
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhán sẽ giúp ích cho bạn.