Tổng quan nghiên cứu đề tài “giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tiệc cưới tại khách sạn thương mại, hà nội
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN i
MỤC LỤC ii
DANH MỤC BẢNG BIỂU iv
DANH MỤC SƠ ĐỒ HÌNH VẼ iv
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iv
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI “GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TIỆC CƯỚI TẠI KHÁCH SẠN THƯƠNG MẠI, HÀ NỘI” 1
1.1. Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài 1
1.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề nghiên cứu 2
1.3. Mục tiêu nghiên cứu 2
1.4. Phạm vi nghiên cứu 2
1.5. Một số khái niệm và phân định nội dung nghiên cứu về giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tiệc cưới tại khách sạn Thương Mại, Hà Nội 3
1.5.1. Một số khái niệm về nâng cao chất lượng dịch vụ tiệc cưới 3
1.5.2. Phân định nội dung nghiên cứu về giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tiệc cưới tại khách sạn Thương Mại, Hà Nội 4
Sơ đồ 1.1. Quy trình đánh giá chất lượng dịch vụ căn cứ vào sự thỏa mãn của khách hàng 6
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH CÁC KẾT QUẢ THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TIỆC CƯỚI TẠI KHÁCH SẠN THƯƠNG MẠI, HÀ NỘI 8
2.1. Phương pháp nghiên cứu thực trạng chất lượng dịch vụ tiệc cưới tại khách sạn Thương Mại, Hà Nội 8
2.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu 8
2.1.2 Phương pháp xử lý dữ liệu 8
2.2. Phân tích các kết quả nghiên cứu chất lượng dịch vụ tiệc cưới tại khách sạn Thương Mại, Hà Nội 9
2.2.1. Giới thiệu tổng quan khách sạn Thương Mại, Hà Nội 9
2.2.2. Phân tích thực trạng chất lượng dịch vụ tiệc cưới tại khách sạn Thương Mại, Hà Nôi 10
CHƯƠNG 3: CÁC PHÁT HIỆN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯƠNG DỊCH VỤ TIỆC CƯỚI TẠI KHÁCH SẠN THƯƠNG MẠI, HÀ NỘI 15
3.1. Các phát hiện qua nghiên cứu thực trạng chất lượng dịch vụ tiệc cưới tại khách sạn Thương Mại, Hà Nội 15
3.1.1. Những ưu điểm và nguyên nhân 15
3.1.2. Những hạn chế và nguyên nhân 16
3.1.3. Vấn đề cần giải quyết nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tiệc cưới tại khách sạn Thương Mại, Hà Nội 17
3.2. Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tiệc cưới tại khách sạn Thương Mại, Hà Nội 18
3.2.1. Nâng cao trình độ đội ngũ lao động 18
3.2.2. Nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật tại bộ phận tiệc 19
3.2.3. Đa dạng hóa sản phẩm ăn uống 19
3.2.4. Đa dạng hóa dịch vụ kèm theo 20
3.2.5. Một số kiến nghị với các bộ, ngành liên quan 20
TÀI LIỆU THAM KHẢO 21
CÁC PHỤ LỤC 22Xem Thêm: Tổng quan nghiên cứu đề tài giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tiệc cưới tại khách sạn thương mại
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổng quan nghiên cứu đề tài giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tiệc cưới tại khách sạn thương mại sẽ giúp ích cho bạn.