Tổng quan nghiên cứu đề tài hoàn thiện chính sách sản phẩm trong kinh doanh tiệc tại khách sạn sofitel legend metropole hanoi

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ

chương 1:TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM TRONG KINH DOANH TIỆC TẠI KHÁCH SẠN SOFITEL LEGEND METROPOLE HANOI 1
1.1Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài 1
1.2 Xác lập và tuyên bố vấn đề 2
1.3 Các mục tiêu nghiên cứu 2
1.4 Phạm vi nghiên cứu 2
1.5. Một số khái niệm và phân định nội dung của vấn đề nghiên cứu 2
1.5.1. Một số khái niệm 2
1.5.2. Phân định nội dung của vấn đề nghiên cứu 3
chương 2[IMG]data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABAQMAAAA l21bKAAAAA1BMVEXh5PJm+yKVAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAApJR EFUCNdjYAAAAAIAAeIhvDMAAAAASUVORK5CYII=" class="mceSmilieSprite mceSmilie7" alt=":p" title="Stick Out Tongue :p">HÝÕNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TRONG CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM KINH DOANH TIỆC TẠI KHÁCH SẠN SOFITEL LEGEND METROPOLE HANOI 3
2.1 Phương pháp nghiên cứu 3
2.1.1. Phýõng pháp thu thập dữ liệu 3
2.1.2. Phýõng pháp xử lý dữ liệu 3
2.2. Đánh giá tổng quan tình hình ảnh hýởng nhân tố môi trýờng đến chính sách sản phẩm trong hoạt động kinh doanh tiệc tại khách san sofitel Legend Metropole Hanoi 3
2.2.1 Đánh giá tổng quan về tình hình khách sạn 3
2.2.2 Các nhân tố ảnh hýởng đến chính sách sản phẩm của bộ phận tiệc tại khách sạn Sofitel Legend Metropole Hanoi 3
2.2.3 Kết quả phân tích các dữ liệu thứ cấp 3
Chương 3:CÁC KẾT LUẬN ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ GIẢ PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM CỦA BỘ PHẬN TIỆC TẠI KHÁCH SẠN SOFITEL LEGEND METROPOLE HANOI 3
3.1 Những thành tựu và nguyên nhân 3
3.2 Những hạn chế và nguyên nhân 3
3.3 Các đề xuât và kiến nghị nhằm hoàn thiện về chính sách sản phâm trong kinh doanh tiệc tại khách sạn Sofitel Legend Metropole 3
3.3.1 Những đề xuất hoàn thiện về chính sách sản phẩm trong kinh doanh tiệc tại khách sạn Sofitel Legend Metropole 3
3.3.2 Những kiến nghị với bộ và các ngành có liên quan 3


Xem Thêm: Tổng quan nghiên cứu đề tài hoàn thiện chính sách sản phẩm trong kinh doanh tiệc tại khách sạn sofit
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổng quan nghiên cứu đề tài hoàn thiện chính sách sản phẩm trong kinh doanh tiệc tại khách sạn sofit sẽ giúp ích cho bạn.