Con người - mục tiêu động lực của quá trình đổi mới

MỞ ĐẦU

Đặc điểm lớn nhất của nước ta khi bước vào thời kỳ quá độ là một nước nông nghiệp lạc hậu lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề. Mà đổi mới là qui luật khách quan trong tiến trình phát triển của tất cả các nước chưa thoát khỏi tình trạng nông nghiệp lạc hậu muốn tạo ra một cơ sở vật chất – kỹ thuật hiện đại, bảo đảm cho sự tăng trưởng Kinh Tế nhanh, đồng bộ và bền vững nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và văn hoá của nhân dân, Là mục tiêu của quá trình đổi mới. Chính vì vậy, Đảng ta xác định: “Xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của CNXH, thực hiện công nghiệp hoá XHCN là nhiệm vụ trung tâm trong một thời kỳ quá độ đi lên CNXH ”.
Do vậy, để đổi mới thành công chúng ta cần tranh thủ thành tựu khoa học của thời đại, song chủ yếu vẫn phải đi lên bằng nội lực, bằng sức mạnh trí tuệ, tài nguyên con người của chính mình. Chúng ta đang nói nhiều đến con đường phát triển rút ngắn, đến “đi tắt”, “đón đầu”, đến việc lựa chọn, đột phá vào các ngành công nghiệp mũi nhọn để nhanh chóng đuổi kịp các nước trong khu vực ở thế kỷ XXI. Đó là mục tiêu, mơ ước, nhưng đi đến đó bằng con đường nào, giải phóng bằng con đường nào, giải pháp nào, có thực hiện được hay không, vẫn phụ thuộc chủ yếu vào nhân tố con người.
Công cuộc đổi mới của nước ta trong tầm nhìn 2020, đề cập đến vấn đề con người, Đảng khẳng định :
Quan điểm phát triển bền vững nhằm loại bỏ nguy cơ hy sinh nền tảng Tự Nhiên cơ bản của đời sống Xã Hội (môi trường thiên nhiên) để đổi lấy tốc độ tăng trưởng kinh tế, và chạy theo những giá trị vật chất mang tính Kinh Tế thuần tuý mà đánh mất những giá trị nhân văn cao cả dẫn tới suy thoái đạo đức và giá trị văn hoá;
Quan điểm Đầu Tư cho con người, phát triển con người và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là hai nội dung chính của quan điểm đầu tư cho con người trong cách đặt vấn đề chung về hình ảnh Xã Hội Việt Nam năm 2020.
Có thể nói : Đổi mới là thực hiện tiến bước lên CNXH, về mặt sản xuất đó là quá trình CNH – HDH. Con người là yếu tố trung tâm của quá trình đổi mới.
Đại hội VIII của Đảng cũng đề ra mục tiêu quá trình đổi mới từ nay đến năm 2020 là “Ra sức phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp. Lực lượng sản xuất lúc đó sẽ đạt trình độ tương đối hiện đại, phần lớn lao động thủ công được thay thế bằng lao động sử dụng máy móc, điện khí hoá cơ bản được thực hiện trong cả nước, năng suất lao động XH và hiệu quả sản xuất kinh doanh cao hơn nhiều so với hiện nay. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng từ 8 đến 10 lần so với 1990” và “Về đời sống vật chất và văn hoá, nhân dân có cuộc sống no đủ có quan hệ XH lành mạnh, lối sống văn minh ”


Xem Thêm: Con người - mục tiêu động lực của quá trình đổi mới
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Con người - mục tiêu động lực của quá trình đổi mới sẽ giúp ích cho bạn.