Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phát Triển nguồn lực Kiều hối tại Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Viêt Nam chi nhánh Tp.HCM

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát Triển nguồn lực Kiều hối tại Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Viêt Nam chi nhánh Tp.HCM

  Đề tài:
  Phát Triển nguồn lực Kiều hối tại ngân hàng Đầu Tư và phát triển Viêt Nam chi nhánh Tp.HCM.

  Mục lục:

  CHƯƠNG 1:
  NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HUY ĐỘNG KIỀU HỐI TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.
  CHƯƠNG 2:
  THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TỪ NGUỒN KIỀU HỐI TẠI BIDV HCMC
  CHƯƠNG 3:
  GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC KIỀU HỐI TẠI BIDV HCMC

  Trên cơ sở lý luận chung về dịch vụ Kiều hối của các ngân hàng trong giai đoạn đất nước hội nhập và phát triển, kết hợp với việc nghiên cứu các tài liệu, báo cáo của ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ngân hàng Nhà nước Thành phố Hồ chí Minh, của ngân hàng Thế giới về lượng kiều hối chuyển về Việt Nam qua các năm. Đồng thời cũng kết hợp nghiên cứu thực tiễn hoạt động kiều hối của các ngân hàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Luận văn đã chọn lọc đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực canh tranh của ngân hàng Đầu Tư và phát triển Việt Nam-chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh với những nội dung chính được đề cập trong các chủ đề:

  Nhấn mạnh được những ưu diểm và nhược điểm trong công tác dịch vụ kiều hối tai BIDV HCMC để từ đó xác lập hướng phát triển, kiến tạo lợi thế cạnh tranh và triển khai các chiến lược phát triển dịch vụ phù hợp với dặc trưng của mình.

  Nâng cao dịch vụ huy động vốn từ kiều hối như xác định đúng đối tượng phục vụ, xác định đúng nhu cầu khách hàng, xác định đúng thị trường tiềm năng.

  Những giải pháp của Nhà nước trong quản lý nền kinh tế vĩ mô nhằm thu hút hơn nửa nguồn tiền kiều hối về nước, phục vụ cho công cuộc đầu tư phát triển đất nước.

  Những giải pháp của BIDV Hội sở và BIDV HCMC nhằm nâng cao năng lực canh tranh của toàn hệ thống.

  Việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng bằng cách phát huy các dịch vụ thế mạnh của mình là một trong những hướng đi đúng đắn hiện nay. Do đó, việc xác định cho mình loại dịch vụ nào là cần thiết để đầu tư có hiệu quả góp phần nâng cao thương hiệu của mình là rất quan trọng. Trong cuốn luận văn này đã thấy được dịch vụ kiều hối cũng là một trong những dịch vụ trọng tâm để BIDV HCMC có thể quan tâm và phát huy đúng mức.

  Những giải pháp trong luận vãn được nghiên cứu dựa trên những đặc trưng cơ bản của BIDV HCMC đang có, do đó nó mang tính thiết thực có thể áp dụng được để góp phần đẩy mạnh dịch vụ kiều hối như các ngân hàng thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

  MỤC LỤC

  CHƯƠNG 1:
  NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HUY ĐỘNG KIỀU HỐI TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.
  1.1. KIỀU HỐI LÀ GÌ ?
  1.2. CÁC DÒNG KIỀU HỐI.
  1.2.1. Kiều hối chuyển theo kênh chính thức:
  1.2.2. Kiều hối chuyển theo kênh phi chính thức:
  1.2.3. Cơ sở pháp lý về kiều hối tại Việt Nam
  1.3. VAI TRÒ CỦA KIỀU HỐI TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ
  1.4. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHUNG VỀ KIỀU HỐI ĐẾN NĂM 2010.
  1.4.1. Xác định đúng đối tượng phục vụ.
  1.4.2. Xác định đúng nhu cầu khách hàng.
  1.4.2.1. Đối với người gửi tiền:
  1.4.2.2. Đối với người nhận tiền:
  1.4.3. Xác định đúng thị trường tiềm năng.
  1.5. QUY TRÌNH NHẬN VÀ CHUYỂN TIỀN KIỀU HỐI TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
  1.5.1. Quy trình nhận tiền kiều hối.
  1.5.1.1. Sơ đồ nhận tiền kiều hối:
  1.5.1.2. Các cách thức nhận tiền kiều hối.
  1.5.2. Quy trình chuyển tiền kiều hối.
  1.5.2.1. Sơ đồ chuyển tiền kiều hối.
  1.5.2.2. Các cách thức chuyển tiền kiều hối
  1.5.3. Những mục đích chuyển tiền kiều hối hợp pháp ở Việt Nam.
  1.5.3.1. Chuyển, mang ngoại tệ cho mục đích học tâp ở nước ngoài công dân Việt Nam
  1.5.3.2. Chuyển, mang ngoại tệ cho mục đích chữa bệnh ở nước ngoài:
  1.5.3.3. Chuyển, mang ngoại tệ cho mục đích đi công tác, du lịch, thăm viếng ở nước
  1.5.3.4. Chuyển, mang ngoại tệ cho mục đích trả các loại phí, lệ phí cho nước ngoài.
  1.5.3.5. Chuyển, mang ngoại tệ để trợ cấp cho thân nhân ở nước ngoài.
  1.5.3.6. Chuyển, mang ngoại tệ cho người thừa kế ở nước ngoài.
  1.5.3.7. Chuyển, mang ngoại tệ cho mục đích đi định cư ở nước ngoài.
  1.6. KINH NGHIỆM CỦA CÁC QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI VÀ KHU VỰC VỀ THU HÚT NGUỒN LỰC KIỀU HỐI.
  1.6.1. Tại Ấn Độ.
  1.6.2. Tại Trung Quốc.
  1.6.3. Tại Philippines.
  Kết luận chương 1:

  CHƯƠNG 2:
  THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TỪ NGUỒN KIỀU HỐI TẠI BIDV HCMC
  2.1 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.
  2.1.1. Sơ lược về BIDV HCMC.
  2.1.2. Sơ đồ bộ máy tổ chức.
  2.1.3. Các sản phẩm và dịch vụ đang được cung ứng bởi BIDV HCMC.
  2.1.2.1. Sản phẩm của nghiệp vụ huy động vốn.
  2.1.2.2. Sản phẩm tín dụng.
  2.1.2.3. Sản phẩm nghiệp vụ dịch vụ khác.
  2.2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THU HÚT NGUỒN LỰC KIỀU HỐI CỦA BIDV HCMC TRONG THỜI GIAN QUA. (2000->2007)
  2.2.1. Tình hình hoạt động dịch vụ kiều hối của BIDV HCMC:
  2.2.2. Kết quả đạt được của hoạt động kiều hối:
  2.2.3. Các mặt còn tồn tại và nguyên nhân:
  2.2.3.1. Các mặt còn tồn tại:
  2.2.3.2. Nguyên nhân:
  2.3. NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐẶT RA CHO BIDV HCMC TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC KIỀU HỐI.
  2.3.1. Những điều kiện kinh tế, xã hội tác động đến sự tăng trưởng kiều hối. 2.3.1.1. Trước năm 1990.
  2.3.1.2. Từ 1990 đến 2000.
  2.3.1.3. Từ 2000 đến nay.
  2.3.2. Những cơ hội.
  2.3.2.1. Tình hình kinh tế, xã hội của TP.HCM trong những năm đầu tiên hội nhập tổ chức thương mại Thế giới.
  2.3.2.2. Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đối với sự phát triển của nguồn lực kiều hối.
  2.3.3. Những thách thức.
  2.3.3.1. Những khó khăn về mặt thể chế.
  2.3.3.2. Mức độ cạnh tranh trong hoạt động thu hút nguồn lực kiều hối trên địa bàn TP.HCM
  Kết luận chương 2:

  CHƯƠNG 3:
  GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC KIỀU HỐI TẠI BIDV HCMC .
  3.1. CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC KIỀU HỐI CỦA BIDV HCMC TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ.
  3.1.1. Nhóm giải pháp đối với các cơ quan quản lý Nhà nước.
  3.1.1.1. Những vướng mắc trong các chính sách khuyến khích kiều hối của Việt Nam
  3.1.1.2. xây dựng và hoàn thiện chính sách Thuế hợp lý
  3.1.1.3. Có các cơ chế khuyến khích, hỗ trợ kiều bào đầu tư cho đất nước.
  3.2.2. Nhóm giải pháp từ BIDV Hội sở chính.
  3.2.3. Nhóm giải pháp đối với BIDV HCM.
  3.2.3.1. Công tác quảng cáo, tiếp thị tìm kiếm đối tác đầu vào.
  3.2.3.2. xây dựng mạng lưới chi trả rộng.
  3.2.3.3. xây dựng biểu phí dịch vụ hợp lý.
  3.2.3.4. Nguồn ngoại tệ chi trả.
  3.2.3.5. xây dựng chính sách khách hàng tốt.
  3.2.3.6. Các biện pháp khác đi kèm.
  3.2.3.7. Biện pháp ghi nhận thành quả đóng góp của cán bộ nhân viên đối với sự phát triển của BIDV-HCMC.
  3.3. NHỮNG GIẢI PHÁP BỔ TRỢ.
  Kết luận chương 3:

  KẾT LUẬN

  Xem Thêm: Phát Triển nguồn lực Kiều hối tại Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Viêt Nam chi nhánh Tp.HCM
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát Triển nguồn lực Kiều hối tại Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Viêt Nam chi nhánh Tp.HCM sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status