Nghiên cứu về mẫu mã sản phẩm thép và thực trạng kinh doanh thép tại Công ty TNHH Thương mại Phú Đức.

CHƯƠNG I: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÚ ĐỨC
I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÚ ĐỨC
II. QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP CỦA CÔNG TY.
1. Tháng 6-1994.
2. Tháng 2-1996
3. Năm 2002
4. Từ năm 2004 đến nay.
CHƯƠNG II: HỆ THỐNG QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY VỀ THƯƠNG MẠI
I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY.
1. Chức năng của công ty.
2. Nhiệm vụ của công ty
II. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA CÔNG TY.
III. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TỪNG BỘ PHẬN CÔNG TY.
1. Giám đốc
2. Phó giám đốc.
3. kế toán.
IV. ĐẶC ĐIỂM VỀ VỐN TÀI SẢN CỦA CÔNG TY.
CHƯƠNG III: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH kinh doanh
1. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.
2. Kết quả công tác bán hàng tại công ty.
3. Sản lượng sản phẩm tiêu thụ mà công ty kinh doanh qua các năm
4. Đánh giá ưu, nhược điểm về hoạt động kinh doanh của Công ty.
CHƯƠNG IV:MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG kinh doanh CỦA CÔNG TY.
I. MỤC TIÊU
1. Tổ chức tạo nguồn và mua hàng ở Công ty TNHH thương mại Phú Đức.
2. Sử dụng các biện pháp cần thiết để tạo nguồn hàng ở Công ty.
II. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG kinh doanh.


Xem Thêm: Nghiên cứu về mẫu mã sản phẩm thép và thực trạng kinh doanh thép tại Công ty TNHH Thương mại Phú Đức
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu về mẫu mã sản phẩm thép và thực trạng kinh doanh thép tại Công ty TNHH Thương mại Phú Đức sẽ giúp ích cho bạn.