Phương hướng và giải pháp cho đầu tư phát triển nông nghiệp Hà Tây

Chương III. Phương hướng và giải pháp cho đầu tư phát triển nông nghiệp Hà Tây
I.Định hướng phát triển ngành nông nghiệp
1. Định hướng chung của Đảng và Nhà nước.
Hà Tây là một bộ phận của lãnh thổ Việt Nam, do vậy tuân theo những đường lối chung của Đảng và nhà nước là một điều tất yếu. Phương hướng phát triển nông nghiệp tỉnh Hà Tây cũng chịu chi phối bởi các đường lối và chích sách của Đảng và nhà nước. Trên cơ sở những chích sách của Nhà nước mà trong cả Báo cáo trình đại hội IX của Đảng vừa qua, phương hướng phát triển nông nghiệp trong thời gian tới là:
Tiếp tục đẩy mạnh và có ưu tiên phát triển ngành nông nghiệp; bên cạnh quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hóa đất nước chúng ta phải tiến hành công nghiệp hoá và hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn. Chuyển dịch lại cơ cấu ngành nghề , hình thành nền sản xuất nông nghiệp hàng hoá phù hợp với cơ chế thị trường và điều kiện sinh thái từng vùng . Tiếp tục cơ giới hoá nông nghiệp, đưa máy móc áp dụng đại trà vào ngành nông nghiệp.
Xây dựng một cơ cấu nông nghiệp hợp lí theo đó tiếp tục phát triển ổn định ngành trồng trọt và đẩy mạnh ngành chăn nuôi để biến ngành chăn nuôi sẽ là ngành chính trong sản xuất nông nghiệp. Thông qua chúng ta tiếp tục ổn định cây lúa, nâng cao giá trị và hiệu qua của việc xuất khẩu gạo. Còn trong ngành chăn nuôi , phát triển và nâng cao chất lượng , hiệu quả chăn nuôi gia súc gia cầm, áp dụng rộng rãi phương pháp nuôi công nghiệp
Sản phẩm nông nghiệp là những sản phẩm thô chưa qua chế biến do vậy có giá trị thấp trên thị trường. Mặt khác nhiều vùng có khối lượng nông sản lớn, việc tiêu thụ khó khăn và khó bảo quản lâu. Vì vậy trong tương lai cần gắn công nghiệp chế biến đối với từng vùng sản xuất nông nghiệp. Mỗi vùng sẽ có một số nhà máy công nghiệp chế biến phù hợp nhằm khai thác hết thế mạnh của những nơi này
Tăng cường tiềm lực khoa học kĩ công nghệ cho nông nghiệp, nhất là công nghệ sinh học trong lai tạo và sản xuất giống. Đây là lĩnh vực quan trọng đối với nông nghiệp, giống cây trồng ảnh hưởng rất nhiều tới kết quả sản xuất nông nghiệp.Cùng với đó ,chúng ta đưa những công nghệ mới vào sản xuất, thu hoạch, bảo quản nông sản và cả công nghệ sạch vào sản xuất rau quả.
Hoàn thiện và cải tạo hệ thống đê điều, thuỷ lợi ở các vùng kinh tế, đảm bảm ổn định sản xuất và bảo đảm nước tưới cho các khu vực sản xuất nông nghiệp
Như vậy, định hướng phát triển nông nghiệp của Đảng là rất thiết thực và phù hợp với ngành nông nghiệp Việt Nam. Điều này cho phép trong tương lai nông nghiệp nước ta tiếp tục phát triển ổn định và bền vững.

2.Đường lối chính sách của tỉnh.
Trên cơ sở đường lối chung của Đảng và nhà nước,tỉnh uỷ, UBND tỉnh Hà Tây đã dựa trên tình hình thực tế sản xuất nông nghiệp và điều kiện cụ thể của tỉnh đã đưa ra phương hướng phát triển nông nghiệp trong thời gian tới.
Không ngừng hoàn thiện và nâng cấp cơ sở hạ tầng ở nông hiệp như thuỷ lợi, ( trong đó trung tâm là hoàn thành các chương trình kiên cố kênh mương) .Cần tiếp tục nghiên cứu và áp dụng các giống cây trồng vật nuôi với năng suất và chất lượng cao và phù hợp với điều kiện sinh thái của tỉnh. Tăng tỉ trọng ngành chăn nuôi từ 33 % năm 2000 nên tới 40 % năm 2010, đảm bảo dần dần chăn nuôi sẽ là ngành nông nghiệp chủ yếu.

ã Đối với ngành trồng trọt
Tiền hành sản xuất tập trung những cây trồng mới theo hướng qui hoạch cụ thể. Trong đó cây lúa được trồng ở cá huyện như Thường Tín, Chương Mĩ, Thanh Oai ., còn các cây ăn quả tập trung dọc đường quốc lộ. Mục tiêu là đảm bảo sản lượng lương thực tiếp tục ở mức trên 1 triệu tấn,bình quân lương thục đầu nguời là 400 kg.Các cây ăn quả sẽ ngày càng chiếm vị trí cao . Cây công nghiệp được ưu tiên phát triển theo đó tỷ trọng từ 12 % năm 2000 lên 20 % năm 2010.
ã Đối với ngành chăn nuôi
Không ngừng nâng cao giá trị sản xuất , áp dụng những giống vật nuôi mới và những kĩ thuật chăn nuôi tiên tiến. Cụ thể tiến hành chăn nuôi trên diện rộng với bò sữa ở huyện Bà Vì và một số vùng phù hợp; với đàn lợn được chăn nuôi trong mỗi gia đình, và nâng cao hơn nữa chất luợng thịt.
Cụ thể các chỉ tiêu chăn nuôi của tỉnh năm 2005 như sau:
Đàn lợn: 1 300 000 con
Xem Thêm: Phương hướng và giải pháp cho đầu tư phát triển nông nghiệp Hà Tây
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phương hướng và giải pháp cho đầu tư phát triển nông nghiệp Hà Tây sẽ giúp ích cho bạn.