"Đầu tư phát triển nông nghiệp Hà Tây

Mục lục
Trang
Lời nói đầu 1
Chương I. Những vấn đề về lí luận chung 3
I. Bản chất và vai trò của đầu tư đối với nền kinh tế 3
1.Các khái niệm chung 3
2. Phân loại hoạt động đầu tư 4
3.Vai trò của đầu tư đối với nền kinh tế 5 3.1Tác động tới tổng cung và tổng cầu 5
3.2 Ảnh hưởng hai mặt đến sự ổn định kinh tế 6
3.3 Tác động tới tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế 6
3.4 Nhân tố quan trọng tác động đến quá trình chuyển dịch
cơ cấu kinh tế 7
3.5 Nâng cao trình độ khoa học công nghệ và giải quyết
việc làm 8
4.Quản lí hoạt động đầu tư 9
4.1Khái niệm 9
4.2 Mục tiêu của quản lí đầu tư 9
4.3 Nguyên tắc 9
5.Kế hoạch hoá đầu tư 10
5.1 Nguyên tắc 10
5.2 Trình tự lập kế hoạch đầu tư 11
5.3 Điều kiện để dự án được ghi vào kế hoạch 11
II. Đầu tư- nhân tố quyết định đối với phát triển nông nghiệp 11
1.Giới thiệu về nông ngiệp 11
1.1.Khái niệm nông nghiệp 12
1.2Đặc điểm nông nghiệp nói chung 12
1.3Đặc điểm nông nghiệp Việt Nam 15
1.4. Vai trò của nông nghiệp 17
2.Đầu tư- nhân tố quyết định đối với phát triển nông nghiệp 19
3. Đặc trưng đầu tư trong nông nghiệp 22
4. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả đầu tư trong nông nghiệp 24

Chương II. Thực trạng đầu tư phát triển nông nghiệp Hà Tây 26
I.Những nguồn lực cho sự phát triển nông nghiệp Hà Tây 26
1.Giới thiệu các nguồn lực Hà Tây 26
1.1 Điều kiện tự nhiên 26
1.2 Dân số và lao động 29
2.Những thuận lợi và thách thức. 30
2.1Thuận lợi 30
2.2Thách thức 31
II.Tổng quan về tình hình đầu tư tỉnh Hà Tây
(giai đoạn 1996 - 2000) 31
1.Theo nguồn vốn 31
2.Theo cơ cấu ngành kinh tế 34
3.Theo cấp quản lí 35
III. Tình hình đầu tư phát triển nông nghiệp Hà Tây
( giai đoạn 1996- 2000) 37
1.Theo cơ cấu vốn đầu tư 37
1.1Vốn ngân sách nhà nước 39
1.2 Vốn từ thuế nông nghiệp 42
1.3 Vốn tự cân đối 46
1.4 Vốn tín dụng ưu đãi 48
2.Theo cơ cấu lĩnh vực đầu tư 49
3.Theo vùng lãnh thổ 52
IV. Kết quả và hiệu quả đầu tư vào nông nghiệp tỉnh Hà Tây 54
1.Kết quả đầu tư 54
1.1Ảnh hưởng chung tới sự phát triển kinh tế toàn tỉnh 54
1.2Đối với sản xuất nông nghiệp 56
1.3Tác động đến cơ cấu nông nghiệp 59
1.4Đối với hệ thống thuỷ lợi 63
2.Hiệu quả đầu tư 64
2.1Chỉ tiêu GDP/GO 64
2.2Chỉ tiêu GDP/Vốn đầu tư 65
2.3Chỉ tiêu GDP tăng thêm/ vốn đầu tư 65
2.4Chỉ tiêu Bình quân lương thực qui thóc 66
2.5 Chỉ tiêu Hiệu quả lao động 66
Chương III. Phương hướng và giải pháp cho đầu tư phát triển
nông nghiệp Hà Tây 68
I.Định hướng phát triển nông nghiệp 68
1.Định hướng chung của Đảng và nhà nước 68
2.Định hướng phát triển nông nghiệp của tỉnh Hà Tây 69
II .Những vấn đề tồn tại trong thời gian qua 70
III. Một số giải pháp cho đầu tư phát triển nông nghiệp 71
1 .Giải pháp về chính sách đầu tư 71
1 .1Chính sách của các cấp chính quyền ` 71
1. 2 Qui hoạch đầu tư trong nông nghiệp khoa học và hợp lí. 73
1. 3 Đầu tư nông nghiệp đi liền với đầu tư cho công nghiệp
chế biến 75
2.Giải pháp về huy động vốn 75
2.1 Đối với vốn đầu tư của doanh nghiệp và các tầng lớp dân cư 76
2.2 Đối với nguồn vốn nước ngoài 77
2.3 Có những chính sách ưu tiên đối với đầu tư và sản xuất
trong nông nghiệp 78
3.Quản lí hoạt động đầu tư 79
IVKiến nghị 82
Kết luận 83
Xem Thêm: Đầu tư phát triển nông nghiệp Hà Tây
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đầu tư phát triển nông nghiệp Hà Tây sẽ giúp ích cho bạn.