THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI CỦA HÀN QUỐC VÀO VIỆT NAM

Chương 2: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI CỦA HÀN QUỐC VÀO VIỆT NAM
I. Thực trạng đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.
1. Đánh giá khái quát.
Từ sau ngày thống nhất đất nước, Việt Nam cần rất nhiều sự trợ giúp của nước ngoài để khôi phục kinh tế. Trong khi tích lũy nội bộ trong nước là rất thấp, khả năng đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước là yếu thì sự hỗ trợ của nước ngoài là hết sức cần thiết. Kể từ năm 1987, năm Luật Đầu tư nước ngoài của Việt Nam được chính thức ra đời, hoạt động đầu tư nước ngoài đã đem lại cho chúng ta một lượng vốn đáng kể phục vụ cho công cuộc xây dựng đất nước.
Chủ trương hợp tác đầu tư với nước ngoài nhằm tranh thủ vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý và thị trường xuất khẩu phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH đã được xác định và cụ thể hoá trong các văn kiện của Đảng trong thời kỳ đổi mới. Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ban hành từ cuối năm 1987 đã mở đầu cho việc thu hút và sử dụng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (ĐTNN) theo phương châm đa dạng hoá, đa phương hoá các quan hệ kinh tế đối ngoại; góp phần thực hiện chủ trương phát huy nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế. ĐTNN đã đạt được những thành tựu quan trọng, đóng góp ngày càng lớn vào phát triển kinh tế-xã hội của nước ta.
a. Tình hình cấp Giấy phép đầu tư.
- Kể từ khi ban hành Luật Đầu tư nước ngoài đến hết tháng 12 năm 2002, đã có 3.524 dự án ĐTNN được cấp GPĐT với số vốn đăng ký đạt khoảng 39,032 tỷ USD, trong đó, thời kỳ 1988-1990 có 219 dự án với số vốn đăng ký đạt 1,6 tỷ USD; thời kỳ 1991-1995 có 1.398 dự án với số vốn đăng ký đạt 16,24 tỷ USD; thời kỳ 1996 - 2000 có 1.648 dự án với số vốn đăng ký đạt 20,8 tỷ USD, 2 năm 2001 - 2002 là .
- Tính chung từ năm 1988 đến nay, đã có trên 500 dự án ĐTNN tăng vốn với quy mô vốn tăng thêm đạt khoảng 6 tỷ USD, nâng tổng vốn cấp mới và đăng ký bổ sung từ năm 1988 đến nay đạt khoảng 44,6 tỷ USD. Trừ các dự án hết hạn, giải thể trước thời hạn và cộng thêm khoảng 40 dự án được tách ra từ các dự án đã cấp phép, hiện còn 2.628 dự án hiệu lực, với số vốn đăng ký đạt 36,3 tỷ USD. Riêng thời kỳ 1996-2000 có trên 300 dự án ĐTNN tăng vốn mở rộng kinh doanh, với số vốn tăng thêm đạt 3,85 tỷ USD, gấp 1,8 lần quy mô tăng vốn của 5 năm trước (5 năm 1991-1995 là 2,10 tỷ USD).
- Đánh giá riêng về số dự án được cấp GPĐT thời kỳ 1996-2000, mặc dù tăng 15,7% về số dự án và 27,6% về vốn đăng ký so với thời kỳ 1991-1995, nhưng do một số hạn chế của môi trường kinh doanh trong nước cùng ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế khu vực và do sự cạnh tranh giữa các nước về thu hút vốn ĐTNN ngày càng trở nên gay gắt nên nhịp tăng vốn ĐTNN vào Việt Nam từ năm 1997 đến năm 1999 liên tục giảm sút. So với năm trước, vốn đăng ký cấp mới năm 1997 giảm 49%, năm 1998 giảm 16%, năm 1999 giảm 59%. ĐTNN có dấu hiệu phục hồi trong năm 2000 và 2001 (so với năm 1999, số dự án tăng 11% và số vốn đăng ký tăng 25,8%), nhưng còn chưa vững chắc vì riêng 2 dự án trong chương trình khí Nam Côn Sơn là gần 1,1 tỷ USD, chiếm 56% vốn đăng ký và vốn cấp mới của năm 2000 chỉ bằng 23% của năm cao nhất là năm 1996.
2. Tình hình thực hiện dự án.
a. Tình hình thực hiện vốn đầu tư.
Với tổng vốn ĐTNN thực hiện từ năm 1988 đến nay đạt khoảng 20 tỷ USD (gồm cả vốn thực hiện của các dự án hết hạn hoặc giải thể trước thời hạn); trong đó vốn bên ngoài đưa vào (gồm vốn góp và vốn vay) khoảng 17,7 tỷ USD, chiếm gần 90% tổng vốn thực hiện, các dự án ĐTNN đã bổ sung nguồn vốn quan trọng cho đầu tư phát triển. Trong đó, vốn thực hiện thời kỳ 1988-1990 không đáng kể, khoảng 0,20 tỷ USD; vốn thực hiện thời kỳ 1991-1995 khoảng 7,15 tỷ USD, gồm phần vốn góp của Bên Việt Nam trên 1 tỷ USD (chủ yếu là giá trị quyền sử dụng đất) và vốn nước ngoài đưa vào khoảng 6,1 tỷ USD (gồm góp vốn pháp định 3,5 tỷ USD và vốn vay nước ngoài 2,6 tỷ USD). Thời kỳ 1996-2000: vốn thực hiện đạt 12,8 tỷ USD, gần bằng dự kiến kế hoạch đặt ra (13 tỷ USD) mặc dù có ảnh hưởng tiêu cực của khủng hoảng kinh tế khu vực) và tăng 80% so với 5 năm trước; trong đó, vốn góp của Bên Việt Nam 1,2 tỷ USD và vốn từ nước ngoài đạt 11,6 tỷ USD (gồm góp vốn pháp định gần 6,38 tỷ USD và vốn vay nước ngoài 5,3 tỷ USD). Tuy nhiên, so với năm trước, vốn thực hiện năm 1998 giảm 40%, năm 1999 giảm 19% và năm 2000 cũng chỉ tăng có 2%. Điều đó có ảnh hưởng đến nguồn vốn đầu tư xã hội và tốc độ tăng trưởng kinh tế hiện tại và những năm sau.
- Các dự án ĐTNN chủ yếu vay nước ngoài hoặc vay từ công ty mẹ của bên nước ngoài do nguồn vốn tín dụng trong nước còn
Xem Thêm: Thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài của hàn quốc vào việt nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài của hàn quốc vào việt nam sẽ giúp ích cho bạn.