THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ VÀO CÁC CÔNG TRÌNH CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ VÀO CÁC CÔNG TRÌNH CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

1.Chức năng và nhiệm vụ của vụ kinh phương và lãnh thổ
1.1.Chức năng chung
Thứ nhất, Vụ kinh tế địa phương và lónh thổ thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lí nhà nước về kế hoạch và đầu tư đối với phát triển kinh tế - xó hội của địa phương và vùng lónh thổ.
Thứ hai,. Vụ kinh tế địa phương và lónh thổ cú cỏc nhiệm vụ sau :
1. Phối hợp với vụ tổng hợp kinh tế quốc dân hướng dẫn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xó hội của cỏc địa phương và vùng lónh thổ .
2. Phối hợp với viện chiến lược phát triển và các đơn vị liên quan trong Bộ nghiên cứu, xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xó hội của cỏc địa phương và vùng lónh thổ.
3. Theo dừi toàn diện về phỏt triển kinh tế - xó hội trờn địa bàn. Giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch và các chương trỡnh dự ỏn; đề xuất các chủ trương, biện pháp để thực hiện kế hoạch của các địa phương và vùng lónh thổ. Chủ trỡ chuẩn bị cỏc bỏo cỏo về đánh giá tiềm năng, tỡnh hỡnh thực hiện kế hoạch phỏt triển kinh tế - xó hội, đề xuất phương hướng phát triển của từng địa phương, vùng lónh thổ.
4. Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế chính sách về phát triển kinh tế - xó hội đối với các địa phương và vùng lónh thổ. Phối hợp với Vụ Tổ chức cỏn bộ trong việc xột thi đua khen thưởng, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức ngành kế hoạch ở các địa phương.
5. Tham gia với các đơn vị liên quan thẩm định thành lập các doanh nghiệp nhà nước, thẩm định các dự án đầu tư ( kể cả vốn trong nước và vốn nước ngoài), thẩm định kế hoạch đấu thầu và lựa chọn các nhà thầu các dự án đầu tư, giám sát đầu tư đối với các chương trỡnh, dự ỏn đầu tư của các địa phương theo sự phân công của Bộ.
6. Làm đầu mối giúp lónh đạo Bộ xử lí các vấn đề phát sinh trong quá trỡnh tổng hợp, giao kế hoạch và thực hiện kế hoạch của các địa phương và vùng lónh thổ. Làm đầu mối tổng hợp kế hoạch của Uỷ ban Dân tộc.
7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao.
Thứ ba, Vụ kinh tế địa phương và lónh thổ cú Vụ trưởng, một số phó Vụ trưởng. Vụ làm việc theo chế độ chuyên viên. Biên chế của Vụ do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định riêng.
Vụ kinh tế địa phương và lónh thổ cú cỏc phũng chức năng sau:
1. Phũng Tổng hợp.
2. Phũng Miền nỳi phớa Bắc.
3. Phũng Đồng bằng sông Hồng và khu 4 cũ.
4. Phũng Duyờn hải miền Trung và Tõy Nguyờn.
5. Phũng Đông Nam Bộ.
6. Phũng Tõy Nam Bộ.
Thứ tư. Vụ trưởng Vụ kinh tế địa phương và lãnh thổ quy định cụ thể các nhiệm vụ và biên chế cho từng đơn vị của Vụ trong phạm vi nhiệm vụ và biên chế do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao.
Thứ năm, Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
Thứ sáu, Vụ trưởng Vụ kinh tế địa phương và lãnh thổ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
1.2.Chức năng, nhiệm vụ của các phòng
1. Phòng Tổng hợp
- Tổng hợp xây dựng kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về phát triển kinh tế - xã hội của khối địa phương và một số tỉnh, thành phố được phân công.
- Tổng hợp vốn đầu tư phát triển trên địa bàn địa phương, bao gồm: NSNN theo Luật Ngân sách, nguồn vốn đầu tư theo mục tiêu và theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), chương trình 135 và các chương trình mục tiêu Quốc gia khác, vốn tín dụng Nhà nước, vốn đầu tư của doanh nghiệp Nhà nước, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vốn các doanh nghiệp tư nhân và dân cư.
- Tổng hợp báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo đúng tháng, quý, 6 tháng và cả năm của khối địa phương.
- Làm đầu mối phối hợp với Vụ Tài chính, Vụ Tổng hợp và Bộ Tài chính xây dựng kế hoạch thu - chi ngân sách hàng năm và xử lý các vấn đề phát sinh về thu - chi ngân sách của các địa phương.
- Xây dựng, cập nhật hệ thống dữ liệu và cung cấp thông tin theo quy định của Vụ và của Bộ. Xây dựng và cập nhật thông tin kinh tế - xã hội của các tỉnh, thành phố được phân công theo dõi và cung cấp thông tin này cho phòng quản lý vùng để quản lý theo vùng.
- Làm đầu mối về công tác kế hoạch hoá (bao gồm cả việc xây dựng hệ thống chi tiêu biểu mẫu), nghiên cứu xây dựng các cơ cấu cơ chế chính sách chung, công tác nghiên cứu khoa học, công tác học tập, đào tạo của Vụ; phối hợp với Vụ tổ
Xem Thêm: Thực trạng đầu tư vào các công trình các xã đặc biệt khó khăn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng đầu tư vào các công trình các xã đặc biệt khó khăn sẽ giúp ích cho bạn.