Các giải pháp để quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả

Các giải pháp để quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả
Vốn luôn là một bài toán hóc búa đối với các doanh nghiệp. Trong giai đoạn nước ta hiện nay nhu cầu về vốn để đổi mới công nghệ và phát triển rất lớn. Đi tìm lời giải về vốn cho các doanh nghiệp là một vấn đề mang tính thời sự và thiết thực.
3.1 Đối với việc tạo vốn đầu tư :
Để hình thành và thúc đẩy các nguồn vốn đầu tư cho doanh nghiệp, chính phủ ban hành đồng bộ, đầy đủ cơ chế chính sách về huy động vốn để tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp thực hiện việc huy động vốn.
- Đối với ngân hàng và các tổ chức tín dụng : nhà nước cần có chính sách lãi suất tiền vay hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế hiện tại của các doanh nghiệp, có chính sách chú trọng việc mở rộng vay dài hạn để doanh nghiệp vừa có khả năng đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị, vừa cân đối khả năng trả nợ . Muốn vậy, nhà nước cần tiếp tục cải cách chính sách tiền tệ tạo ra điểm gặp nhau giữa cung và cầu về vốn, mục tiêu chính là giải quyết ba vấn đề : chính sách lãi suất, tỷ giá và quản lý ngoại hối.
- Đối với các tổ chức xã hội, đoàn thể : khuyển khích các tổ chức xã hội ( bảo hiểm xã hội và các công ty bảo hiểm thương mại .), tham gia cho doanh nghiệp vay vốn để tận dụng nguồn vốn nhàn rỗi của các cơ quan này, đồng thời mở rộng thị trường vốn trong nước, đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư của doanh nghiệp.
- Đối với quần chúng nhân dân, người lao động : xây dựng một chính sách huy động vốn cụ thể, trong đó quy định trần lãi suất, hình thức vay trả . Nên gắn lợi ích người lao động với hình thức huy động vốn như việc làm, thu nhập .
- Đối với khu vực doanh nghiệp :
Khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng hình thức thuê mua, thuê vận hành. Đây là những giải pháp cho doanh nghiệp thiếu vốn muốn đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị. Song để áp dụng hình thức này chúng ta cần hình thành những công ty thuê mua có chức năng hỗ trợ doanh nghiệp trong việc lựa chọn bạn hàng, đánh giá chất lượng máy móc thiết bị .
Thực hiện việc liên doanh liên kết giữa các doanh nghiệp với các thành phần kinh tế khác để thu hút nguồn tài chính, trình độ quản lý, công nghệ của những đối tác này. Song có một vấn đề nhà nước cần quan tâm là quyền lợi của doanh nghiệp trong kinh doanh.
Cho phép những doanh nghiệp làm ăn hiệu quả vay lại những nguồn vốn viện trợ của nước ngoài.
Chính phủ cần xúc tiến, đẩy mạnh việc ra đời thị trường chứng khoáng để tạo môi trường cho việc phát hành trái phiếu, cổ phiếu để huy động vốn cho doanh nghiệp.
Tiếp tục sắp xếp, củng cố khu vực doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác cổ phần hoá.
Xem Thêm: Các giải pháp để quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các giải pháp để quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả sẽ giúp ích cho bạn.