THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỪ LIÊM.
CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỪ LIÊM.

I. TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH NHN0 &PTNT TỪ LIÊM
NHN0 &PTNT Từ Liêm được thành lập ngày 01/07/1963 với tên gọi đầu tiên là chi điếm ngân hàng huyện Từ Liêm ( gọi tắt là ngân hàng Từ Liêm). Thời kì này ngân hàng Từ Liêm chỉ là một ngân hàng cơ sở đảm nhận nhiệm vụ huy động vốn tiết kiệm và thực hiện chức năng cung ứng vốn tiền mặt cho toàn bộ các cơ quan hành chính sự nghiệp và các đơn vị sản xuất trên địa bàn huyện. Lúc này hoạt động của ngân hàng thực chất là thay ngân sách Nhà Nước cấp phát vốn tiền mặt cho các đơn vị theo kế hoạch. Hoạt động tín dụng mang tính chất bao cấp, đồng vốn cho vay không tính đến hiệu quả kinh tế.

Sau đại hội Đảng VI (1986), nền kinh tế Việt Nam được chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà Nước thì nền kinh tế nước ta bắt đầu có sự thay đổi lớn. Từ đây hoạt động ngân hàng cũng có sự thay đổi, phát triển mạnh về qui mô và số lượng, các Ngân hàng thương mại đã thực sự ra đời và phát triển. Cùng với sự phát triển chung của đất nước và của hệ thống ngân hàng, ngân hàng Từ Liêm đã có sự chuyển mình quan trọng. Năm 1988 theo quyết định số 53/QĐ/HĐBT, ngân hàng Từ Liêm đổi tên thành NHN0 &PTNT Từ Liêm với nhiệm vụ chủ yếu của một tổ chức chuyên doanh tiền tệ , tín dụng và dịch vụ ngân hàng. Ban đầu hình thức cho vay đơn giản, sau đó hình thức cho vay đa dạng hơn và dần dần ngân hang thực hiện thêm các dịch vụ khác như chuyển tiền thanh toán quốc tế. Đến nay NHN0 &PTNT Từ Liêm đã trở thành một ngân hàng kinh doanh tiền tệ, tín dụng và dịch vụ ngân hàng với tổng số 80 cán bộ nhân viên trong đó hơn 80% có trình độ đại học ,cao đẳng và gần 20% trình độ trung cấp. Trụ sở chính của ngân hàng được đặt tại thị trấn Cầu Diễn.
Chi nhánh đựợc chia làm 4 phòng: phòng hành chính, phòng kinh doanh, phòng kế toán và ngân quĩ, phòng thanh toán quốc tế.
Về hạch toán: chi nhánh là đơn vị hạch toán độc lập, không phụ thuộc chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội, chi nhánh được phép quản lý vốn tự có.
Về vốn để hoạt động: Do làm tốt công tác huy động vốn nên ngân hàng nông nghiệp Từ Liêm luôn đáp ứng tốt mọi yêu cầu của hoạt động kinh doanh, giúp cho tình hình kinh doanh của ngân hàng luôn ổn định.
Về chức năng, nhiệm vụ: Chi nhánh làm đầy đủ chức năng của một ngân hang thương mại từ huy động vốn ngắn hạn và dài hạn, đến cho vay vốn đối với các thành phần kinh tế.


Xem Thêm: Thực trạng công tác huy động vốn của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn từ liêm.
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng công tác huy động vốn của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn từ liêm. sẽ giúp ích cho bạn.