Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước (Nghiên cứu vận dụng tại Nhà máy len Hà Đông

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
NỘI DUNG
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
1.1. Sự cần thiết quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước
1.1.1. Vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường
1.1.2. Tính tất yếu của việc quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước
1.2. Nội dung công tác quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước
1.2.1. Thiết lập căn cứ về quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước
1.2.2. Phân cấp trong quản lý
1.2.3. Tổ chức thực hiện
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước
1.3.1. Quan điểm của nhà nước về quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
1.3.2. Tổ chức bộ máy quản lý
1.3.3. Sự phù hợp của các văn bản pháp luật liên quan
1.3.4. Trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức của cán bộ quản lý
1.3.5. môi trường kinh tế-chính trị-xã hội

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỐI VỚI PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI NHÀ MÁY LEN HÀ ĐÔNG
2.1. Tổng quan Nhà máy len Hà Đông
2.1.1. Khái quát lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2. Bộ máy quản lý
2.1.3. Đặc điểm tổ chức hệ thống sản xuất và tiêu thụ
2.2. Thực trạng quản lý đối với phần vốn nhà nước tại Nhà máy len Hà Đông
2.2.1. Cơ sở thực hiện quản lý vốn nhà nước tại Nhà máy len Hà Đông
2.2.2. Tổ chức thực hiện
2.3. Những đánh giá chung
2.3.1. Thành tựu
2.3.2. Hạn chế
2.3.3. Nguyên nhân

CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI NHÀ MÁY LEN HÀ ĐÔNG
KẾT LUẬN Trang


Xem Thêm: Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước (Nghiên cứu vận dụng tại Nhà máy len Hà Đông
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước (Nghiên cứu vận dụng tại Nhà máy len Hà Đông sẽ giúp ích cho bạn.