MỘT SỐ BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HOÀN KIẾM

PHẦN III
MỘT SỐ BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN
TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HOÀN KIẾM


Như chúng ta đã nghiên cứu ở trên, Ngân hàng là một Doanh Nghiệp hoạt động kinh doanh trên một lĩnh vực đặc biệt đó là tiền tệ. Vì thế nó cũng phải tuân theo những quy luật của nền kinh tế thị trường, đó là cạnh tranh. Cạnh tranh làm Doanh Nghiệp tồn tại và phát triển, song cạnh tranh cũng có thể làm cho các Doanh Nghiệp bị phá sản. Trong những năm qua, với sự hoạt động ngày càng phát triển và đi lên, Ngân Hàng Công Thương Hoàn Kiếm không ngừng phấn đấu và hoàn thiện các hình thức kinh doanh của mình nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, Ngân hàng luôn nghiêm khắc tự đánh giá chính mình tìm cách khắc phục và sửa đổi những mặt còn tồn tại để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn, đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng, góp phần phát triển và hoàn thành tốt các mục tiêu mà Ngân hàng đã đề ra.
I. NHỮNG MẶT CÒN TỒN TẠI TRONG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN Ở NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HOÀN KIẾM
Sau khi xem xét, đánh giá tình hình hoạt động của Ngân Hàng Công Thương Hoàn Kiếm trong thời gian qua. Mà đặc biệt là tình hình huy động vốn, ta thấy rằng:
Ngân Hàng Công Thương Hoàn Kiếm, từ một đơn vị với tư cách là một quầy giao dịch của Hội Sở Chính, chuyển sang hoạt động độc lập chưa lâu. Nhưng Ngân hàng đã cố gắng đảm bảo được đầu vào cho hoạt động của mình, không những thế, Ngân hàng luôn hoàn thành tốt các chỉ tiêu về vốn, điều hoà mà Ngân Hàng Công Thương Trung Ương giao cho.
Trong thời gian qua, Ngân hàng đã triển khai được nhiều hình thức huy động vốn phù hợp với đặc điểm tình hình kinh tế trên địa bàn Quận, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động đầu ra của mình với phương trâm:
Nâng cao hiệu quả của công tác tín dụng cũng chính là nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn.
Tuy nhiên, trong hoạt động huy động vốn, Ngân Hàng Công Thương Hoàn Kiếm còn một số vấn đề tồn tại sau:
* Ngay trong bản thân nguồn vốn huy động của Ngân hàng có sự mất cân đối giữa các nguồn: Tiết kiệm và tiền phát hành kỳ phiếu.
* Nguồn tiền gửi Ngoại tệ tại Ngân hàng còn quá nhỏ bé, không đáp ứng được đầy đủ các nhu cầu của khách hàng.
* Phương thức huy động, tuy đã được nâng cao nhưng chưa phong phú, chưa thực sự thu hút khách hàng.
* Do điều kiện về cơ sở vật chất và là một chi nhánh của Ngân Hàng Công Thương Việt Nam, nên các dịch vụ còn hẹp.
Do đó, để có thể tăng cường được hiệu quả trong hoạt động của Ngân hàng đồng thời vẫn bảo đảm được hiệu quả kinh tế Xã Hội, thì Ngân hàng phải có sự thay đổi trong chính sách của mình đồng thời tổ chức có hiệu quả hơn nữa hoạt động huy động vốn, khai thác và sử dụng hợp lý các nguồn tiền nhàn rỗi của dân cư, tìm thị trường đầu ra cho mình.
II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HOÀN KIẾM TRONG THỜI GIAN TỚI.
* Nhìn nhận chung thì Ngân Hàng Công Thương Hoàn Kiếm đã huy động có hiệu quả các nguồn vốn, song thực tế không hoàn toàn như vậy. Nguồn tiền gửi tiết kiệm chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn huy động, nhưng đây lại là nguồn mà Ngân hàng phải huy động với lãi suất cao. Do vậy lợi nhuận của Ngân hàng sẽ bị thu hẹp lại. Do đó, trong thời gian tới Ngân hàng sẽ tích cực tuyên truyền và có những chính sách ưu đãi về lãi suất tiền gửi của các tổ chức kinh tế, tạo uy tín về khả năng thanh toán của Ngân hàng đối với các tổ chức kinh tế.
* Trong thời gian qua, Ngân Hàng Công Thương Hoàn Kiếm đã áp dụng hình thức “ Tiết kiệm gửi một nơi rút nhiều nơi “, nhằm tăng cường công tác huy động vốn, trong thời gian tới, Ngân hàng sẽ tích cực mở rộng phạm vi khách hàng của mình. Tuy nhiên để làm được điều này, Ngân hàng sẽ phải có sự hiện đại hoá trong công nghệ thanh toán đồng thời Ngân Hàng Công Thương Hoàn Kiếm trong thời gian tới sẽ có những chính sách để có được sự kết hợp hài hoà với các Ngân Hàng thương mại khác.
* Tăng cường đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công nhân viên của Ngân hàng, nhằm nâng cao chất lượng trong nội bộ của Ngân hàng, tạo ra một bộ máy đồng bộ và ổn định với nhiều cán bộ có trình độ để đáp ứng được với tình hình hoạt động của Ngân hàng.
* Một mặt, Ngân hàng ngày càng có nhiều phương thức phù hợp để thu hút được nhiều khách hàng mới, nhằm mở rộng về quy mô hoạt động của Ngân hàng mình, một mặt vẫn có những chính sách ưu đãi về lãi suất đối với những khách hàng truyền thống của Ngân hàng. Tăng cường tìm thị trường đầu ra cho mình, nhằm hoạt động tín dụng một cách hài hoà giữa công tác huy động vốn với công tác cho vay, góp phần đưa Ngân hàng ngày càng làm ăn có hiệu quả hơn.


Xem Thêm: Một số biện pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng công thương hoàn kiếm
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng công thương hoàn kiếm sẽ giúp ích cho bạn.