NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ KẾ TOÁN "VỐN BẰNG TIỀN"

PHẦN B
NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ KẾ TOÁN "VỐN BẰNG TIỀN"

1. Tầm quan trọng, nhiệm vụ của phần hành kế toán
* Tầm quan trọng: Với sự thay đổi, đổi mới của cơ chế quản lý và tự chủ của tài chính như hiện nay thì trong hoạt động sản xuất kinh doanh vốn bằng tiền có phần quan trọng thúc đẩy kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao.
Vốn bằng tiền là bộ phận lớn của vốn lưu động phản ánh khả năng thanh toán ngay của Công ty để tạo điều kiện cạnh tranh tốt.
Nhưng vốn bằng tiền hay bị tham ô mất mát nên đòi hỏi khâu quản lý chặt chẽ trong cả quá trình luân chuyển.
Hiện nay thanh toán qua ngân hàng đã đáp ứng được yêu cầu của sản xuất kinh doanh, không những thế mà còn tiết kiệm vốn bằng tiền mà còn tăng thu nhập, do lãi xuất, góp phần quay nhanh vòng vốn lưu động.
Giám sát chặt chẽ tình hình sử dụng vốn bằng tiền việc chấp hành qui định quản lý ngoại tệ phải phản ánh kịp thời đầy đủ, chính xác tình hình hiện có tăng giảm trong kỳ góp vốn quản lý tốt vốn bằng tiền kế toán phải thực hiện tốt những ý kiến trên.
* Nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền kế toán vốn bằng tiền nó phản ánh đầy đủ kịp thời chính xác số liệu có tình hình biến động vốn bằng tiền của Công ty.
Giám đốc chặt chẽ tình hình sử dụng vốn bằng tiền và việc chấp hành chế độ quy định về việc quản lý tiền tại Công ty.
2. Phương pháp kế toán vốn bằng tiền.
2.1. kế toán tiền mặt tại qũy
a. Chế độ quản lý tiền mặt tại qũy.
Công ty gửi lại một khoản tiền nhất định theo quy định chỉ thực hiện các công việc thanh toán bằng tiền mặt tại Công ty và được quản lý hàng ngày bằng thủ qũy Công ty.
- Mọi nghiệp vụ liên quan đến thu, chi giữ gìn bảo quản tiền mặt do thủ qũy chịu trách nhiệm thực hiện giữ qũy, Thủ qũy không được nhờ người làm thay mình. Khi cần thiết phải ủy quyền cho ai làm thay thì phải có quyết định Giám đốc bằng văn bản.
- Tiền mặt qũy của Công ty phải được bảo quản trong kết, hòm sắt đủ điều kiện an toàn chống mất cắp mất trộm, phòng cháy.
- Căn cứ vào phiếu thu, phiếu chi và các chứng từ gốc hợp lệ thu hoặc chi giữ lại các chứng từ có liên quan có chữ ký của người nhận tiền, cuối ngày căn cứ vào các chứng từ thu, chi thủ qũy tiến hành lập bằng kê thu và chi tiền mặt.
b. Chứng từ sổ sách kế toán sử dụng.
- Để phục vụ cho việc thu chi hàng ngày cũng như thuận tiện cho việc thanh toán các khoản phải trả kế toán sử dụng TK 111 để theo dõi thu chi của Công ty sau mỗi ngày căn cứ vào chứng từ thu, chi của Công ty thì thủ qũy ghi vào sổ nhật ký qũy, kế toán căn cứ vào số liệu đã ghi ở sổ nhật ký chung và sổ cái.
- Chứng từ kế toán là những vật mang tin về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tài chính và chứng minh cho các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã thực hiện hoàn thành.
Cả phiếu thu, phiếu chi đều dựa trên cơ sở thống nhất chứng từ cụ thể ở
Phiếu thu
Phiếu chi
Biên lai thu tiền
Bảng kiểm kê qũy
Phương pháp lập phiếu thu, phiếu chi
- Phiếu thu: Biểu hiện số tiền thu do bán hành hóa sản phẩm hoặc do các khoản thu khác. Phản ánh được nội dung thu tiền cho Công ty.
* Cách ghi vào phiếu thu:
Ngày 11/10 thu tiền hàng của siêu thị
Big C - 222 Trần Duy Hưng - Hà Nội với số tiền là: 150.000.000đồng
Nợ TK: 111: 150.000.000
Có TK: 511: 150.000.000
Đơn vị: Chi nhánh Công ty MS: D1 - TT
Xem Thêm: Nội dung chuyên đề kế toán "vốn bằng tiền"
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nội dung chuyên đề kế toán "vốn bằng tiền" sẽ giúp ích cho bạn.