Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng Công thương Đống Đa

MỤC LỤC
Trang
Lời nói đầu
Chương I Thẩm định tài chính dự án đầu tư của Ngân hàng thương mại 3
1.1.Hoạt động cho vay theo dự án của ngân hàng thương mại 3
1.1.1.Tổng quan về Ngân Hàng thương mại. 3
1.1.2.Vai trò của tín dụng và cho vay theo dự án của Ngân hàng thương mại 6
1.2. thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng thương mại 12
1.2.1.Dự án đầu tư và thẩm định dự án đầu tư. 12
1.2.1.1.Những vấn đề cơ bản về dự án đầu tư. 12
1.2.1.2.Thẩm định dự án đầu tư 15
1.2.1.2.1.Thẩm định và sự cần thiết phải thẩm định dự án đầu tư 15
1.2.1.2.2.Qui trình và nội dung thẩm định dự án đầu tư 19
1.3.2.Các nhân tố ảnh hưởng 35
1.3.2.1Nhân tố chủ quan 35
Chương II Thực trạng công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng Công thương Đống Đa 39
2.1.Vài nét về Ngân hàng Công thương Đống Đa 39
2.1.1.Giới thiệu về Ngân hàng Công thương Đống Đa 39
2.1.2 Tình hình huy động vốn 41
2.1.1.Tình hình cho vay 42
2.2.Thực trạng chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng Công thương Đống Đa 51
2.2.1 Tình hình chung 51
Thẩm định dự án vay vốn đầu tư mua tàu vận chuyển container KEDAH. 52
2.2.2. Đánh giá và nhận xét về chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng Công thương Đống Đa 71
2.2.2.1 Một số thành tựu đạt được: 71
2.2.2.2 Những mặt tồn tại và khó khăn vướng mắc 73
Chương III Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng công thương Đống Đa 81
3.1 Định hướng cho vay theo dự án của NHCT Đống Đa & Sự cần thiết nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư. 81
3.2. Những giải pháp trước mắt 83
3.2.1. Giải pháp khi thực hiện thẩm định tài chính 83
3.2.2. Giải pháp về thông tin 85
3.2.3. Giải pháp về hỗ trợ thẩm định 87
3.3 Những kiến nghị 88
3.3.1 Kiến nghị với chính phủ. 88
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 89
3.3.3Kiến nghị đối với Ngân hàng Công thương Việt Nam. 91
Kết luận.
Tài liệu tham khảo
Xem Thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng Công thương Đống Đa
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng Công thương Đống Đa sẽ giúp ích cho bạn.