THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HẢI LONG

CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN
Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HẢI LONG


1.1. Khái quát về tình hình công ty.
1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty:
Công ty Cổ phần Xây lắp Hải Long được hình thành theo quyết định số 1046 QĐ/BXD ngày 27 tháng 10 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá và quyết định số 1106 QĐ/BXD ngày 29 tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt phương án cổ phần hoá và chuyển bộ phận doanh nghiệp nhà nước là nhà máy: Tấm lợp xà gồ kim loại của Công ty Xuất nhập khẩu và xây dựng thuộc tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng thành công ty cổ phần Xây lắp Hải Long.
Công ty cổ phần Xây lắp Hải Long có đầy đủ tư cách pháp nhân; có con dấu riêng; độc lập về tài sản, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước. Các ngân hàng trogn và ngoài nước theo quy định của nhà nước.
Công ty cổ phần và Xây lắp Hải long được thành lập để huy động và sử dụng vốn có hiệu quả trong việc phát triển xây dựng, sản xuất kinh doanh nhằm mục đích thu lợi nhuận tối đa tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động tăng lợi tức cho cổ đông đóng góp cho ngân sách nhà nước và phát triển công ty ngày càng lớn mạnh. Nhiều công trình và hạng mục công trình do công ty trực tiếp thi công đã xây dựng được uy tín lớn đối với bạn hàng trong và ngoài nước. Như công trình nhà thi đầu rạp xiếc Hải Dương làng du lịch Việt Nhật . Thị trường hoạt động kinh doanh của công ty cũng được mở rộng khắp nơi như: Hà Nội, Thái Nguyên, Cao Bằng, Hải Dương . và Xiêng khoảng Viên Chăn tại công hoà dân chủ nhân dân Lào.
Ngành nghề kinh doanh của công ty:
- sản xuất và kinh doanh tấm lợp và xà gồ kim loại.
- sản xuất và kinh doanh vất tư thiết bị xây dựng.
- Dịch vụ khác về Xây lắp vật liệu xây dựng, tư vấn Xây dựng.
- Xuất khẩu vật tư và thiết bị Xây lắp.
1.1.2. Công tác tổ chức cán bộ và lao động của công ty.
Công ty Cổ phần Xây lắp Hải Long có đội ngũ cán bộ công nhân viên là 281 người. Trong đó trình độ đại học là 26 người trình độ cao đẳng và trung cấp là 32 người công nhân kỹ thuật cso tay nghề từ Bậc 4 trở lên là 61 người và 162 lao động phổ thông . Là công ty xây lắp cho nên đặc điểm sản xuất kinh doanh mang tính chất riêng biệt đòi hỏi công ty phải có một mô hình tổ chức sản xuất phù hợp để đạt hiệu quả cao tránh tổn thất. Mô hình quản lý của công ty có kết cấu như sau:
* Tổ chức bộ máy quản lý.
Giám đốc: Là người đại diện pháp nhân của công ty chịu trách nhiệm trước đại hội cổ đông về kết quả hoạt đoọng kinh doanh thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước bảo toàn và phát triển vốn cũng như đảm bảo đời sống cho công nhân viên.
Giúp việc trực tiếp cho giám đốc trong công tác quản lý boa gồm 2 phó giám đốc và kế toán trưởng.
Phó giám đốc: Là người giúp giám đốc điều hành một hoặc một số lĩnh vực hoạt động của công ty theo sự phân công của một số lĩnh vực hoạtd động của công ty theo sự phân công của giám đốc và chịu trách nhiệm trước giám đốc về nhiệm vụ được phân công thực hiện.
kế toán trưởng: Có chức năng tham mưu giúp giám đốc tổ chức triển khai, thực hiện toàn bộ công tác tài chính kế toán, thông tin kinh tế và hạch toán kinh tế ở toàn công ty theo điều lệ của công ty. Đảm nhận việc tổ chức triển khai thực hiện công tác tài chính phục vụ sản xuất kinh doanh đem lại hiệu quả cao nhất.
Phòng kế hoạch tiếp thị: Tham mưu cho giám đốc tổ chức triển khai, chỉ đạo về mặt kế hoạch và tiếp thị kinh tế. Thường xuyên quan hệ với các cơ quan hữu quan khách hàng trong và ngoài nước để nắm bắt kịp thời các dự án báo cáo lãnh đạo công ty. Theo lời giá cả và lập giá trào hàng Tham gia Xây dựng kế hoạch đầu tư sản xuất kinh doanh ngắn hạn và dài hạn của công ty, giao kế hoạch và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cho các đội.
Phòng tổ chức lao động và hành chính: Tham mưu cho Đảng uỷ và giám đốc tổ chức triển khai và chỉ đạo về mặt tổ chức lao động thanh tra, bảo hộ thi đua khen thưởng đề xuất mô hình tổ chức, dự kiến xem xét nhân lực đào tạo cán bộ: nâng lương, nâng bậc, quản lý cán bộ công nhân viên, Xây dựng quy chế thanh tra pháp chế, văn thư đánh máy.
Phòng kỹ thuật: Tham mưu cho giám đốc tổ chức triển khai chỉ đạo về công tác kỹ thuật, chất lượng và an toàn lao động trong sản xuất kinh doanh theo đúng quy trình và quy phạm kỹ thuật . của ngành và của nhà nước. Quản lý điều hành toàn bộ phương tiện thi công, tổ chức nghiệm thu và giám sát.
Phòng tài chính - kế toán: Tham mưu cho giám đốc về mặt quản lý hạch toán kinh tế, thực hiện các quy định của nhà nước về tài chính - kế toán. Tham mưu cho công ty quyền quản lý sử dụng vốn, quyền đầu tư liên doanh liên kết . chuyển nhượng thay thế, cầm cố tài sản, thuộc quyền quản lý của công ty theo quy định của pháp luậ
Xem Thêm: Thực trạng quản lý và sử dụng vốn ở công ty cổ phần xây lắp hải long
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng quản lý và sử dụng vốn ở công ty cổ phần xây lắp hải long sẽ giúp ích cho bạn.