PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN Ở XÍ NGHIỆP VẬN TẢI BIỂN VINAFCO

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN
Ở XÍ NGHIỆP VẬN TẢI BIỂN VINAFCO

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÍ NGHIỆP VẬN TẢI BIỂN VINAFCO.
1.1. Lịch sử hình thành
Xí Nghiệp Vận Tải Biển là đơn vị thành viên trực thuộc Công ty Cổ phần Vinafco là doanh nghiệp được thành lập theo quyết định số 2125/TCCB – LĐ ngày 13/8/1999 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
1.2.Nhiệm vụ khi thành lập
a) Liên doanh liên kết trên cơ sở hợp đồng kinh tế với các tổ chức vận tải, các chủ hàng, các ga cảng các tổ chức dịch vụ giao nhận kho, bãi .của Trung ương và địa phương để thực hiện liên hiệp vận chuyển hàng hoá từ kho hàng Trung ương đến kho hàng cơ sở và chiều ngược lại.
b) Nhận uỷ thác của chủ hàng và chủ phương tiện tổ chức thực hiện
các dịch vụ vận tải, dịch vụ hàng hoá, hàng Bắc-Nam, hàng nặng, thiết bị toàn bộ, dịch vụ giao nhận xếp dỡ, đóng gói, bảo quản và bãi gửi hàng trong quá trình tiếp nhận, vận tải.
*Cuối năm 2000 thành lập Xí nghiệp Dịch vụ Container và vận tải biển nay là Xí Nghiệp Vận Tải Biển để quản lý, khai thác đội tàu Container.
- Xí Nghiệp Vận Tải Biển là đơn vị thành viên trực thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận Tải Trung Ương, nhiệm vụ chủ yếu của Xí nghiệp là tổ chức kinh doanh dịch vụ vận tải giữa hai đầu cảng đi và cảng đến.Do vậy, tất cả các bộ phận trong Xí nghiệp hoạt động như một dây chuyền thống nhất liên tục.Mỗi phòng ban đại diện là một mắt xích không thể tách rời. Vì vậy việc xây dựng chức năng nhiệm vụ của các bộ phận cũng mang tính thống nhất, không thể tách rời.
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Xí nghiệp được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt theo Quyết định số 3757/2000/QĐ/ Bộ GTVT ngày 07/12/2000.
- Căn cứ số 40/QĐ/ TCCB-LĐ ngày 17/02/2001 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch Vụ Vận tải Trung Ương về việc thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ cho Xí nghiệp Vận tải Biển.
- Căn cứ vào yêu
- cầu sản xuất thực tế của Xí nghiệp.
1.3. Cơ cấu tổ chức của Xí nghiệp vận tải biển Vinafco
- Xí nghiệp vận tải biển Vinafco bao gồm các phòng sau:
Xem Thêm: Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn ở xí nghiệp vận tải biển vinafco
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn ở xí nghiệp vận tải biển vinafco sẽ giúp ích cho bạn.