VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VỐN CỐ ĐỊNH , QUẢN LÝ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH

CHƯƠNG 1:NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VỐN CỐ ĐỊNH VÀ
QUẢN LÝ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH


1.1 Khái quát chung về Vốn Cố Định.
1.1.1 Khái niệm.
Việc mua sắm, xây dựng, lắp đặt các tài sản cố định(TSCĐ) của doanh nghiệp trong điều kiện nền kinh tế thị trường phải thanh toán chi trả bằng tiền. Số vốn đầu tư ứng trước để mua sắm, xây dựng, lắp đặt các TSCĐ hữu hình và vô hình được gọi là vốn cố định của doanh nghiệp. Đó là số vốn đầu tư ứng trước vì số vốn này nếu được sử dụng có hiệu quả sẽ không mất đi, doanh nghiệp sẽ thu hồi được sau khi tiêu thụ sản phẩm hàng hoá, dịch vụ của mình.
Vì là vốn đầu tư ứng trước để đầu tư mua sắm, xây dựng các TSCĐ nên quy mô của Vốn cố định lớn hay nhỏ sẽ quy định quy mô TSCĐ, có ảnh hưởng lớn tới trình độ trang bị kỹ thuật và công nghệ, năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Song những đặc điểm kinh tế của TSCĐ trong quá trình sử dụng lại có ảnh hưởng quyết định, chi phối đặc điểm tuần hoàn và lưu chuyển vốn cố định.


1.1.2 Đặc điểm luân chuyển vốn cố định:
- Một là: Vốn cố định tham gia nhiều vào chu kì sản xuất kinh doanh sản phẩm, điều này do đặc điểm của TSCĐ được sử dụng lâu dài, trong nhiều chu kì sản xuất quyết định.
- Hai là: Vốn cố định luân chuyển dần dần từng phần trong các chu kì sản xuất.
Khi tham gia vào quá trình sản xuất, một bộ phận vốn cố định được luân chuyển và cấu thành chi phí sản xuất sản phẩm(dưới hình thứ c chi phí khấu hao) tương ứng với phần giá trị hao mòn của TSCĐ.
- Ba là: Sau nhiều chu kì sản xuất vốn cố định mới hoàn thành một vòng luân chuyển.
Sau mỗi chu kì sản xuất phần vốn được luân chuyển vào giá trị sản phẩm dần dần tăng lên, song phần vốn đầu tư ban đầu vào TSCĐ lại dần giảm xuống cho đến khi TSCĐ hết thời gian sử dụng, giá trị của nó được chuyển dịch hết vào giá trị sản phẩm đã sản xuất thì vốn cố định mới hoàn thành một vòng luân chuyển, để bảo toàn và phát triển nguồn vốn đã hình thành nên nó.
Từ những phân tích trên đây ta có thể rút ra khái niệm về vốn cố định như sau:
“Vốn cố định của doanh nghiệp là một bộ phận của vốn đầu tư ứng trước về TSCĐ mà đặc điểm của nó là luân chuyển dần dần tưngf phần trong nhiều chu kì sản xuất và hoàn thành một vòng tuần hoàn khi TSCĐ hết thời gian sử dụng”.


Xem Thêm: Vấn đề chung về vốn cố định , quản lý sử dụng vốn cố định
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vấn đề chung về vốn cố định , quản lý sử dụng vốn cố định sẽ giúp ích cho bạn.