NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CƠ CẤU ĐẦU TƯ

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG


I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CƠ CẤU ĐẦU TƯ


I.1. Khái niệm
Trước khi đi đến khái niệm cơ cấu đầu tư, cơ cấu kinh tế, cần làm rõ nội dung của thuật ngữ ”cơ cấu”. Cơ cấu hay kết cấu là một phạm trù triết học phản ánh cấu trúc bên trong của một đối tượng nào đó, kể cả số lượng và chất lượng, là tập hợp những mối quan hệ cơ bản, tương đối ổn định giữa các yếu tố cấu thành nên đối tượng đó, trong một thời gian nhất định.
Cơ cấu của một đối tượng được thể hiện bằng hai đặc trưng chính. Đó là các bộ phận cấu thành nên đối tượng và mối quan hệ giũa các bộ phận cấu thành đó.
Cơ cấu của một đối tượng quyết định tính chất hay năng lực của nó nhằm thực hiện một chức năng hay mục tiêu nào đó mà đối tượng cần đạt đến. Với cơ cấu xác định, thì đối tượng có những tính chất nhất định hay có một năng lực và hạn chế nhất định. Hay nói một cách khác, cấu trúc của đối tượng xác định tính chất và năng lực của nó. Để khắc phục những khuyết tật do cơ cấu hay tạo ra một năng lực mới và tính chất mới của đối tượng bắt buộc phải thay đổi cấu trúc của nó.
Cơ cấu đầu tư là cơ cấu các yếu tố cấu thành đầu tư như cơ cấu về vốn, nguồn vốn, cơ cấu huy động và sử dụng vốn . .quan hệ hữu cơ, tương tác qua lại giữa các bộ phận trong không gian và thời gian, vận động theo hướng hình thành một cơ cấu đầu tư hợp lý và tạo ra những tiềm lực lớn hơn về mọi mặt kinh tế-xã hội.
Định nghĩa trên đã nêu được những nội dung cơ bản của cơ cấu đầu tư.
I.2. Phân loại cơ cấu đầu tư
Có thể có nhiều cách phân loại cơ cấu đầu tư khác nhau khi nghiên cứu về đầu tư. Song dưới đây chỉ trình bày một số cơ cấu chính thường hay sử dụng.
I.2.1. Cơ cấu đầu tư theo nguồn vốn.
Cơ cấu đầu tư theo nguồn vốn hay cơ cấu nguồn vốn đầu tư thể hiện quan hệ tỷ lệ của từng loại nguồn vốn trong tổng vốn đầu tư xã hội hay nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp. Cùng với sự gia tăng của vốn đầu tư xã hội, cơ cấu nguồn vốn ngày càng đa dạng hơn, phù hợp với cơ chế xóa bỏ bao cấp trong đầu tư, phù hợp với chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần và chính sách huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển.
Nguồn vốn trong nước bao gồm:
-- Nguồn vốn Nhà nước
Nguồn vốn ngân sách nhà nước
Vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước
Nguồn vốn đầu tư từ doanh nghiệp nhà nước
-- Nguồn vốn từ khu vực tư nhân
Phần tiết kiệm của dân cư
Phần tích lũy của các doanh nghiệp dân doanh
-- Thị trường vốn


Nguồn vốn nước ngoài bao gồm:
-- Tài trợ phát triển chính thức (ODF)
Viện trợ phát triển chính thức (ODA)
Các hình thức tài trợ phát triển khác
-- Nguồn tín dụng từ các ngân hàng thương mại
-- Đầu tư trực tiếp nước ngoài
-- Nguồn huy động qua thị trường vốn quốc tế


Trong đó nguồn chi của Nhà nước cho đầu tư có một vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của mỗi quốc gia. Nguồn vốn này được sử dụng cho các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, hỗ trợ cho các dự án của doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực
Xem Thêm: Những vấn đề lý luận chung về cơ cấu đầu tư
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Những vấn đề lý luận chung về cơ cấu đầu tư sẽ giúp ích cho bạn.