Thực trạng của việc huy động vốn trong nước của Việt Nam trong thời gian vừa qua.

Hiện nay cũng như một vài năm tới việc huy động vốn đầu tư cao hơn so với giai đoạn hiện nay là rất khó khăn vì nguồn tích luỹ ở trong nước còn nhỏ bé, năng suất lao động xã hội thấp.
Nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài cũng gặp những khó khăn vì hầu hết các nước đang đầu tư vào Việt nam lại là những nước đang có chiến lược thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Mặt khác, việc tranh giành nguồn vốn đầu tư nước ngoài trên thế giới gặp rất nhiều vấn đề về cạnh tranh. Việt nam tuy là một môi trường mới nhưng không phải là thật hấp dẫn vì cơ sở hạ tầng còn thấp kém , lạm phát vẫn còn ở mức cao, cơ chế chính sách chưa hoàn chỉnh. Sau nữa vốn nước ngoài chỉ có thể huy động dược khi vốn trong nước tăng. Qua đó chúng ta thấy được việc huy động vốn trong nước bền vững, vay vốn bên ngoài khó khăn. Chúng ta cần thấy được một số lợi ích sau:
-Huy động vốn trong nước là tiền đề vật chất cho việc vay vốn nước ngoài, thể hiện sức mạnh của nền kinh tế các nước đang phát triển đảm bảo khả năng thanh toán bền vững trong quan hệ tín dụng đối với các nước, là động lực thúc đẩy các nước đầu tư mà không sợ mất vốn.
-Biện pháp hữu hiệu nhất cho việc quản lý và điều hành lưu thông tiền tệ, ổn định sức mua của đồng tiền, kiềm chế và đẩy lùi lạm phát dưới 10% là khả năng có thể thực hiện được.Xem Thêm: Thực trạng của việc huy động vốn trong nước của Việt Nam trong thời gian vừa qua.
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng của việc huy động vốn trong nước của Việt Nam trong thời gian vừa qua. sẽ giúp ích cho bạn.