SƠ LƯỢC VỀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Chớnh sỏch cơ bản để thu hỳt FDI của Trung quốc là chớnh sỏch thuế. Trung quốc ban hành nhiều loại thuế riờng cho cỏc hỡnh thức đầu tư: hợp tỏc, liờn doanh, 100% vốn nước ngoài và cho 14 thành phố ven biển. Liờn doanh đúng thuế lợi tức 30% và 10% thờm cho địa phương. Với doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài thỡ thuế lợi tức từ 20 đến 40% và 10% cho địa phương.

Về thuế nhập khẩu, Trung quốc thực hiện miễn thuế nhập khẩu đối với cỏc mặt hàng như: mỏy múc, thiết bị, bộ phận rời, vật liệu được đưa vào gúp vốn liờn doanh hoặc cỏc mỏy múc, thiết bị, vật liệu cho bờn nước ngoài đưa vào khai thỏc dầu khớ, đưa vào xõy dựng phỏt triển năng lượng, đường sắt, đường bộ, đưa vào khu chế xuất 14 thành phố ven biển; cỏc vật liệu bộ phận rời nhập để sản xuất hàng xuất khẩu. Trung quốc cũng miến thuế xuất khẩu cho cỏc mặt hàng xuất khẩu được sản xuất ở cỏc khu chế xuất và 14 thành phố ven biển.

Về thủ tục hành chớnh, Trung quốc phõn cấp mạnh cho cỏc địa phương về thẩm định dự ỏn và cấp giấy phộp đầu tư. Sau khi cú giấy phộp đầu tư, cỏc thủ tục liờn quan đến triển khai dự ỏn được giải quyết mau lẹ. Cỏc vấn đề giải phúng mặt bằng, cấp điện, nước, giao thụng, mụi trường được giải quyết dứt điẻm. Thực hiện chớnh sỏch "một cửa" để tạo điều kiện thu hỳt FDI thuận lợi.

Ngoài cỏc chớnh sỏch trờn, để thụng thoỏng hơn, Trung quốc cho thời hạn hợp đồng kộo dài hơn,m cú thể tới 50 năm.

5.2. Indonexia

Indonexia khuyến khớch đầu tư vào cỏc dự ỏn xuất khẩu, tiết kiệm ngoại tệ, chế biến thành phẩm và bỏn thành phầm, chuyển giao cụng nghệ, sử dụng chuyờn gia và lao động Indonexia. Ủy ban đầu tư quốc gia cụng bố từng thời gian khu vực nào cho phộp nước ngoài kinh doanh, khu vực nào cấm kinh doanh.

Về chớnh sỏch thuế, đối với thuế lợi tức, nếu cụng ty cú mức lói rũng 10 triệu rupi trở xuống đỏnh thuế 15%, trờn 10 triệu đến 50 triệu rupi đỏnh thuế 25% và treen 50 triệu rupi đỏnh thuế 35%. Cỏc khoản thu từ lói suỏt cho vay, cho thuờ, phớ tài nguyờn, phớ kỹ thuật, phớ quản lý bị đỏnh thuế 15% trờn doanh thu. Ở Indonexia khụng cú chế độ miễn giảm thuế doanh thu và thuế lợi tức.


Xem Thêm: Sơ lược về đầu tư nước ngoài
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Sơ lược về đầu tư nước ngoài sẽ giúp ích cho bạn.