Tên đề tài
Thực hiện Hội chợ thương mại tại công ty VINEXAD
MỤC LỤC

Lời mở đầu 1

Chương 1: Thị trường Hội chợ thương mại Việt nam . Thực trạng hoạt động kinh doanh của cụng ty VINEXAD
3
1. Tổng quan về Hội chợ thương mại 3
1.1. KhỏI niệm về Hội chợ thương mại 3
1.2. Đặc điểm của Hội chợ thương mại . 5
1.3. cỏc chủ thể của Hội chợ thương mại 6
1.4. Phõn loại Hội chợ thương mại 8
1.4.1. Căn cứ theo địa lý 8
1.42. Căn cứ theo chủ đề 9
1.5. Vai trũ của Hội chợ thương mại 10
2.Thị trường Hội chợ thương mại Việt nam 13
2.1 Khỏi quỏt chung về mụI trường kinh doanh 13
2.2. Lượng kinh doanh Hội chợ thương mại 15
2.3. Nghiờn cứu thị trường của cụng ty 18
2.4. Cỏc nhõn tố và điều kiện ràng buộc của mụi trường vĩ mụ đến hoạt động kinh doanh và thị trường của cụng ty. 19
3. Thực trạng kinh doanh của cụng ty VINEXAD 21
3.1 sự ra đời và phỏt triển của Cụng ty VINEXAD. 21
3.2. Chức năng, nhiệm vụ của Cụng ty VINEXAD. 23
3.3. Bộ mỏy tổ chức. 24
4. Những thành tựu trong hoạt đụng kinh doanh 28
4.1. Về quảng cỏo. 28
4.2. Về hội chợ thương mại, 31
4.3. Về hoạt động kinh doanh du lịch và dịch vụ (khỏc) 31

Chương 2: Thực trạng tổ chức Hội chợ thương mại của cụng ty VINEXAD 36
1. Thực trạng hoạt động kinh doanh Hội chợ thương mại của VINEXAD . 36
2. Quỏ trỡnh tổ chức Hội chợ thương mại của VINEXAD . 42
2.1. Chuẩn bị tổ chức Hội chợ thương mại 43
2.2 Tiến hành Hội chợ thương mại 51
2.3 Tổng kết đỏnh giỏ Kết Qủa việc tổ chức Hội chợ thương mại . 54
3. Quy trỡnh đưa1 doanh nghiệp tham gia HCTL ở nước ngoài 64
4. Đỏnh giỏ kết quả hoạt động Hội chợ thương mại của VINEXAD . 68

Chương 3: Một số giải phỏp nhằm hoàn thiện hoạt động tổ chức Hội chợ thương mại của VINEXAD
69
1. Phương hướng, đường lối kinh doanh của cụng ty trong giai đoạn 2005 - 2010 69
2. Mục tiờu 70
3. Cỏc giải phỏp phỏt triển 71
1. Cụng tỏc nghiờn cứu mụi trường Marketing và thị trường. 71
2. Yếu tố con người 73
3. Áp dụng khoa học kỹ thuật và cụng nghệ hiện đại để thoả món tốt nhất khỏch hàng. 74
4. Tổ chức thực hiện Hội chợ thương mại 74
5. Tăng cường cụng tỏc đối ngoại, giao lưu quốc tế. Gắn thị trường trong nước và thị trường nước ngoài 76
6. Gắn cụng tỏc tổ chức HC TL Việt nam và cỏc tổ chức HCTL Quốc tế 77
7 . Một số kiến nghị đối với Nhà nước 78
7.1. Chớnh sỏch Thuế đối với Hàng triển lóm 78
7.2. Hoạt động quản lý cấp giấy phộp tổ chức Hội chợ thương mại và quy định luật phỏp . 79
7.3. Hỗ trợ của Nhà nước trong hoạt động Hội chợ thương mại . 80
8. Giải phỏp về tổ chức Hội chợ triển lóm ở nước ngoài 80
Kết luận 82

Phụ lục: Thụng tư hướng dẫn thực hiện hoạt động hội chợ triển lóm thương mại - Bộ Thương mại

Tài liệu tham khảoXem Thêm: Thực hiện Hội chợ thương mại tại công ty VINEXAD
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực hiện Hội chợ thương mại tại công ty VINEXAD sẽ giúp ích cho bạn.