Tên đề tài
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu tại Công ty cổ phần phát triển xây dựng và xuất nhập khẩu sông Hồng
MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: Lí LUẬN VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH NHẬP KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP 4
1.1 KHÁI NIỆM VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH NHẬP KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP 4
1.1.1 Khái niệm về nhập khẩu 4
1.1.2 Khái niệm về hiệu quả kinh doanh 4
1.1.3 Khái niệm hiệu quả kinh doanh nhập khẩu của doanh nghiệp 6
1.2 PHÂN LOẠI HIỆU QUẢ KINH DOANH HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP 7
1.2.1 Căn cứ vào phương pháp tính hiệu quả 7
1.2.2 Căn cứ vào phạm vi tính toán hiệu quả 8
1.2.3 Căn cứ vào thời gian mang lại hiệu quả 8
1.2.4 Căn cứ vào giác độ đánh giá hiệu quả 9
1.3 CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP 9
1.3.1 Lợi nhuận và Tỷ suất lợi nhuận của hoạt động nhập khẩu 9
1.3.2 Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn nhập khẩu 10
1.3.3 Thời hạn thu hồi vốn nhập khẩu 11
1.3.4 Hiệu quả sử dụng lao động 11
1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH NHẬP KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP. .12
1.4.1 Nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 12
1.4.2 Nhân tố bên trong doanh nghiệp 16
1.5 SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP 18
1.5.1 Nâng cao hiệu quả kinh doanh giúp doanh nghiệp có thể tồn tại, đứng vững và phát triển trong điều kiện hội nhập, cạnh tranh ngày càng gay gắt 18
1.5.2 Nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu để đáp ứng đũi hỏi của việc khan hiếm nguồn lực 18
1.5.3 Nâng cao hiệu quả kinh doanh giúp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho lao động trong doanh nghiệp 19

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SÔNG HỒNG 20
2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SÔNG HỒNG 20
2.1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của Cụng ty 20
2.1.2 Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý 23
2.1.3 Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật của Công ty 26
2.1.4 Một số kết quả hoạt động của Công ty 31
2.2 THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NHÂP KHẨU TẠI CỒNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SÔNG HỒNG 35
2.2.1 Thực trạng hoạt động nhập khẩu tại Công ty cổ phần phát triển xây dựng và xuất nhập khẩu Sông Hồng 35
2.2.2 Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt động nhập khẩu của Công ty .43
2.3 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SÔNG HỒNG 51
2.3.1 Những mặt đạt được trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của Công ty 51
2.3.2 Những hạn chế trong việc nâng cao hiệu quả nhập khẩu của Công ty 53
2.3.3 Nguyên nhân của những hạn chế 54

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SÔNG HỒNG 57
3.1 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY. 57
3.1.1 Phương hướng 57
3.1.2 Mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của Công ty 58
3.2 ĐÁNH GIÁ THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY TRONG VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU TRONG THỜI GIAN TỚI. 59
3.2.1 Thuận lợi 59
3.2.2 Khó khăn 60
3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SÔNG HỒNG 61
3.3.1 Nâng cao hiệu quả thực hiện công việc, chú trọng nâng cao đời sống của cán bộ nhân viên 61
3.3.2 Về vấn đề huy động vốn và sử dụng vốn 64
3.3.3 Về vấn đề quản lý nhân sự 65
3.3.4 Đầu tư vào vấn đề nghiên cứu thị trường 66
3.3.5 Về vấn đề phân phối 68
3.3.6 Ứng dụng thương mại điện tử 71
3.3.7 Lựa chọn mặt hàng kinh doanh 72
3.3.8 Lựa chọn thị trường nhập khẩu 73
3.3.9 Lựa chọn nhà cung cấp 73
3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC 74

KẾT LUẬN 76

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢODANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

LỜI MỞ ĐẦU

Năm 2006 đi qua với một loạt những thành công lớn trong tiến trỡnh hội nhập vào nền kinh tế thế giới của Việt Nam mà sự kiện nổi bật nhất là việc Việt Nam gia nhập tổ chức Thương Mại Thế Giới (WTO). Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu, rộng và nhanh như vậy thỡ hoạt động xuất nhập khẩu ngày càng thể hiện rừ vai trũ to lớn trong việc thỳc đẩy nền kinh tế trong nước hội nhập với nền kinh tế thế giới, phát huy được lợi thế so sánh của đất nước, tận dụng những nguồn lực, kinh nghiệm bên ngoài để phát triển nhanh hơn kinh tế trong nước. Và vấn đề luôn được các doanh nghiệp nói chung, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu nói riêng đặt lên hàng đầu, đó là hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp mỡnh. Nhất là trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt sắp tới, vấn đề nâng cao hiệu quả hoạt động lại càng trở lên cấp thiết, bởi vỡ chỉ cú hiệu quả hoạt động tốt thỡ doanh nghiệp mới cú thể tồn tại, đứng vững và phát triển được.
Công ty cổ phần phát triển xây dựng và xuất nhập khẩu Sông Hồng là một Công ty hoạt động trên ba lĩnh vực xây dựng, xuất khẩu và nhập khẩu nhưng hoạt động nhập khẩu là chủ yếu (chiếm 80% doanh thu). Tuy nhiên hiệu quả của hoạt động nhập khẩu không cao so với hai hoạt động cũn lại của Cụng ty và so với cỏc doanh nghiệp nhập khẩu khỏc. Sau khi tỡm hiểu kỹ về lĩnh vực này và với mong muốn đóng góp một số giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty nói chung và nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu nói riêng, em đó quyết định chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu tại Công ty cổ phần phát triển xây dựng và xuất nhập khẩu Sông Hồng” cho chuyên đề tốt nghiệp của mỡnh.

v Mục đích nghiên cứu:
Nghiên cứu thực trạng hoạt động nhập khẩu tại Công ty cổ phần phát triển xây dựng và xuất nhập khẩu Sông Hồng, đánh giá đúng thực trạng hiệu quả kinh doanh nhập khẩu và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu của Công ty.

v Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài
Đối tượng nghiên cứu đề tài là hiệu quả hoạt động nhập khẩu tại Công ty cổ phần phát triển xây dựng và xuất nhập khẩu Sông Hồng.

Phạm vi nghiên cứu:
Nghiên cứu thực trạng hoạt động nhập khẩu của Công ty từ năm 2003 đến nay, hiệu quả hoạt động nhập khẩu qua các năm và những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động nhập khẩu của Công ty. Trong chuyên đề này chỉ tập trung nghiên cứu hoạt động nhập khẩu trực tiếp và hoạt động nhập khẩu uỷ thác của Công ty, không nghiên cứu các hỡnh thức nhập khẩu khỏc như nhập khẩu hàng đổi hàng, nhập khẩu tái xuất, nhập khẩu gia công.

v Phương pháp nghiên cứu
: Phương pháp sử dụng trong bài chuyên đề này là phương pháp tiếp cận hệ thống duy vật biện chứng, logic và lịch sử. Các phương pháp nghiên cứu cụ thể được sử dụng là phương pháp tiếp cận thực tế các vấn đề lý luận, phõn tớch, tổng hợp, so sỏnh, mụ hỡnh hoá và sơ đồ hoá dựa trên cơ sở các số liệu và tỡnh hỡnh thực tế của Cụng ty nhằm đạt đưọc mục tiêu nghiên cứu của bài chuyên đề.

Cơ cấu chuyên đề ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục các bảng biểu và tài liệu tham khảo gồm 3 chương:
Chương I: Lý luận về nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu của doanh nghiệp
Chương II: Thực trạng hoạt động nhập khẩu tại Công ty cổ phần phát triển xây dựng và xuất nhập khẩu sông Hồng
Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu tại Công ty cổ phần phát triển xây dựng và xuất nhập khẩu sông Hồng

Em xin chân thành cảm ơn các cô chú trong phũng xuất nhập khẩu, Cụng ty cổ phần phỏt
triển xõy dựng và xuất nhập khẩu Sụng Hồng (nơi em thực tập) đó cung cấp số liệu, chỉ bảo, hướng dẫn em trong quá trỡnh thực tập tại Công ty. Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn đến Ts.Tạ Văn Lợi đó nhiệt tỡnh hướng dẫn em thực hiện chuyên đề này.
Do giới hạn về thời gian và khả năng của bản thân, bài viết chắc chắn có nhiều sai xót. Em rất mong nhận được những ý kiến phờ bỡnh, nhận xét của các thầy cô. Em xin chân thành cảm ơn!


Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu tại Công ty cổ phần phát triển xây dựng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu tại Công ty cổ phần phát triển xây dựng sẽ giúp ích cho bạn.