thúc đẩy hoạt động kinh doanh của trung tâm KD thương mại dịch vụ mía dường I


PHỤ LỤC
Lời mở đầu
Chương I: Cơ sở lí luận về hoạt động kinh doanh
I-Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương mại trong nền kinh tế thị trường .
1-Doanh nghiệp thương mại và chức năng của nó .
2- Các loại hình doanh nghiệp thương mại .
3-Các yêu cầu và mục đích của doanh nghiệp thương mại trong nền kinh tế thị trường .
II- Nội dung cơ bản của hoạt động kinh doanh thương mại :
1-Hoạt động nghiên cứu thị trường.
2- Huy động và sử dụng hợp lí các nguồn đưa vào kinh doanh .
3- Tổ chức các hoạt động nghiệp vụ .
4- Quản trị vốn, chi phí và nhân sự trong kinh doanh .
III-Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương mại :
1-Các yếu tố khách quan .
2- Các yếu tố chủ quan .
3-Một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương mại
Chương II: Thực trạng hoạt động kinh doanh của trung tâm kinh doanh thương mại dịch vụ mía đường :
I-Lịch sử hình thành và phát triển của trung tâm
1-Lịch sử hình thành và phát triển của trung tâm .
2-Chức năng hoạt động của trung tâm .
3-Nhiệm vụ và quyền hạn của trung tâm
4-Chế độ hoạt động tài chính
5-Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động kinh doanh của trung tâm .
6-Mối quan hệ của trung tâm với các đơn vị khác .
II- Đặc điểm hoạt động kinh doanh của trung tâm :
1-Đặc điểm mặt hàng kinh doanh .
2-Đặc điểm thị trường kinh doanh .
III-Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của trung tâm :
1-Các nhân tố khách quan .
2-Các nhân tố chủ quan .
IV-Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh của trung tâm .
1-Hoạt động nghiên cứu thị trường .
2-Hoạt động mua hàng .
3-Hoạt động bán hàng .
4-Chi phí kinh doanh .
5-Hoạt động dự trữ .
6-Khách hàng .
7-Đối thủ cạnh tranh.
8- kết quả hoạt động kinh doanh của trung tâm
V-Nhận xét hoạt động kinh doanh của trung tâm :
1-ưu điểm .
2-Nhược điểm .
3-Nguyên nhân .
Chương III:
I-Phương hướng và mục tiêu kinh doanh của trung tâm trong thời gian tới
II- Các giải pháp .
III-Điều kiện và tiền đề để thực hiện các giải pháp .
IV-Một số kiến nghị .


Xem Thêm: thúc đẩy hoạt động kinh doanh của trung tâm kinh doanh thương mại dịch vụ mía dường I
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu thúc đẩy hoạt động kinh doanh của trung tâm kinh doanh thương mại dịch vụ mía dường I sẽ giúp ích cho bạn.